Теорія ймовірностей і математична статистика (для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Кінаш О. М.ЕКП-11, ЕКП-12, ЕКП-13

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКП-11доцент Кінаш О. М.
ЕКП-12доцент Кінаш О. М.
ЕКП-13доцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Курс “Теорія ймовірностей та математична статистика” відноситься до однієї з фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін у вищій освіті. Зростання ролі статистичного аналізу у формуванні сучасної концепції управління пов’язано з двома основними тенденціями. Перша з них полягає в тому, що для ефетивного управління необхідним є наукове формування інформаційного ресурсу. Друга полягає в тому, що необхідним є удосконалення методів збору і аналізу даних. Комплексний підхід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке вивчення сучасних методів збору, обробки та статистичного аналізу даних на різних рівнях управління.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для оцінки стохастичних процесів.

Основні завдання дисципліни:

 • допомогти студентам засвоїти теоретичні основи “Теорії ймовірностей та математичної статистики” та основні методи розв’язання конкретних задач;
 • сформувати вміння проводити комплексний статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні явища і процеси.

Рекомендована література

 1. Ю.В. Жерновий. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2008. – 101 с. – Режим доступу:
 2. Ю.В. Жерновий. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2009. – 18 с. – Режим доступу:
 3. О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
 4. В.Е.Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
 5. В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002.
 6. В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики.—К.; УМКВО, 1991; –К.: КНЕУ, 2000.
 7. М.К.Бугір. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. Тернопіль; Підручники і посібники, 1998.
 8. І.М.Копич. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник для студентів економічних і торгівельних спеціальностей. Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1997.
 9. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Физматгиз, 1961.
 10. Гурский Е.М. Теория вероятностей с элементами математической статистики. — М.: Высш. шк., 1971.
 11. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. — К.: УМК ВО, 1991.
 12. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Ч.1. — К.: КНЕУ, 2000.
 13. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: У 2-х кн. — К.: Либідь, 1994. — Кн.1.

Матеріали

За наступними посиланнями можна завантажити:

Зразок білетів на іспитзразок талону відповідей;

Зразки першої та другої контрольних робіт;

Методичні вказівки до практичних занять: методичні рекомендації та індивідуальні завдання.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму