ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (112 Статистика, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6професор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

«Педагогічна практика» призначена для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти третього року навчання. Базою для проходження практики є кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь.

Підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до викладацької роботи у ЗВО; забезпечення формування професійних компетентностей, якостей аспіранта, необхідних для самостійної науково-педагогічної діяльності; формування потреби постійного самовдосконалення.

Рекомендована література

1. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посібник / О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
2. Вітвицька В.В. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
3. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К.: Знання, 2005.
4. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». – Харків: ХНАМГ, 2008.
5. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.

Силабус: з навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА»

Завантажити силабус