Єлейко Ярослав Іванович

Посада: професор кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-31

Електронна пошта: yaroslav.yeleyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Асимптотичні властивості та перехідні явища у випадкових еволюціях, гіллястих, напівмарківських процесах та процесах з марківським втручанням випадку, задачі фінансової та страхової математики, статистичне моделювання економічних процесів, соціальних, біологічних та технічних явищ.

Курси

Публікації

 1. Єлейко Я., Жерновий Ю. Імовірність небезпечного стану складених стрижнів та з’єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами//  Вісник Львівського у-ту. Сер. прикл. матем. та інформатика. – 2005. –Вип.10. – С.111-121.
 2. Єлейко Я., Жерновий Ю. Ймовірність небезпечного стану стержнів та з’єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами// Математичний вісник НТШ. – 2005. – Т.2. – С.72-82.
 3. Єлейко Я.І., Дутка А.Я., Тріщ Б.М. Деякі економіко-статистичні моделі податково-бюджетних навантажень в умовах перехідного періоду. Вісник Львівської комерційної  академії. №17. Серія економічна, Львів 2005. с.99-104.
 4. Yelejko Ya.I., Okhrin O.I., Okhrin Ya., Yatsyshynets I. Portfolio Selection based on the internal yield requirement. VII  MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA MŁODYCH MATEMATYKÓW. MATEMATYKA STOSOWANA. Kraków, 20-26 września 2004. Uniwersytet Jagiellonski. Instytut Matematyki. 2005. – pp.131-148.
 5. Єлейко Я.І., Притула Н.М. Нелінійні транспортні задачі на зважених графах // Вісник Львівського університету . – Серія: Прикладна математика і інформатика. –  2006. – с.244-254.
 6. Єлейко Я.І., Шиман П.І. До питання стохастичного моделювання основних показників діяльності комерційного банку. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір (Збірник наукових праць): У 2-х ч./НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2006. – Вип. 3 (LIX). – Ч.2. с.196-201.
 7. Yelejko Ya.I., Kinash O.M, Shevtsiv Yu.M. Asymptotic Analysis of the Stochastic Investment Models of Multiplicative Type.// Fourth Summer School “Algebra, Topology, Functional and Stochastic Analysis”. –Lviv-Kozyova, July 17-29, 2006(Invited Lectures). – P.145-146.
 8. Єлейко Я.І., Музичук А.А. Деякі характеристики фінансових потоків // Фінанси України, №2, 2006.- C.138-144
 9. Єлейко Я.І., Карпа О.І. Про рівність розв’язку матричної гри та структури оптимального портфеля активів // International Workshop PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU-2006), May 21-25, 2006. Skhidnytsia, Ukraine. P.98-100.
 10. Єлейко Я.І., Кінаш О.М., Шевців Ю.М. Ергодичні властивості одного класу стохастичних моделей  інвестицій// International conference  problems of decision making under uncertainties (PDMU- 2006)/- September 18-23, 2006,  Alushta, Ukraine (Abstracts).- P. 110-112.
 11. Єлейко Я.І., Глушко Т.М. Стохастичне моделювання кореспондентського рахунку комерційного банку за річний і піврічний період часу. International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU-2006), September 18-23, Alushta, Ukraine 2006. – P.95-97.
 12. Єлейко Я.І., Киричинська І.Б. Гранична теорема для гіллястих процесів з довільною кількістю частинок і неперервним часом. International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU-2006), September 18-23, Alushta, Ukraine 2006. – P.97-100.
 13. Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В., Бугрій Н.В. Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь // Вісник Льв. у-ту. Сер. Прикл. мат. та інформатика. –2005. Вип.9. – с.63-73.
 14. Єлейко Я.І., Бугрій Н.В. Існування граничних розподілів для сім’ї функціоналів від напівмарковських процесів // ТІ та МС, – 2005.
 15. Єлейко Я.І., Васильків М., Притула Н., Притула М. Стохастичний підхід до розрахунку параметрів критерію оцінки оптимальності об’єднання потоків кореспонденцій // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та ін форм. Технології”. Львів 2005р. с4.
 16. Єлейко Я.І., Бобиляк А.М., Модель прийняття рішення з марковською властивістю // INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN PROBLEMS AND NEW TRENDS IN PROBABILITY THEORY. – Chernivtsi, Ukraine. June 19-26, 2005. – p.79-80..
 17. Єлейко Я.І., Заболоцький Т.М.., Граничні властивості функції відношення // INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN PROBLEMS AND NEW TRENDS IN PROBABILITY THEORY. – Chernivtsi, Ukraine. June 19-26, 2005. – p.81-82.
 18. Єлейко Я.І., Кінаш О.М.., Теорія ймовірностей у Львові (II половина XX століття) // INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN PROBLEMS AND NEW TRENDS IN PROBABILITY THEORY. – Chernivtsi, Ukraine. June 19-26, 2005. – p.83-84.
 19. Єлейко Я.І., Васильків М.І., Притула Н.М. Стохастичний підхід до формування критерію оцінки оптимальності об’єднання потоків – // International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU-2005), September 12-17, Berdyansk,Ukraine 2005. – P.152-153.
 20. Yaroslav I. Yelejko. Soltan A.Aliyev, Taras N. Zabolotskyy Asymptotic behavior of the countable dimensional renewal function // Transaction of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical science, vol XXVI, №7, Baku, “Elm”, 2006.P.17-27.
 21. Єлейко Я.І., Музичук А.А., Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Вип..12. с.170-180. Львів-2007.
 22. Єлейко Я.І., Заболоцький Т.М. Асимптотичне поводження розв’язку зліченнови-мірного рівняння відновлення // Вісник Київського університету. Серія фізико-математчні науки. Вип..3. с.76-81. 2007.
 23. Єлейко Я.І., Киричинська І.Б., Охрін О.І. Асимптотична поведінка S-зупинених гіллястих процесів зі зліченною кількістю типів // Вісник Лвівького університету. Серія механіко-математична. Вип..67.с.123-134. Львів-2007.
 24. Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В. Імовірність небезпечного стану складених балок та стержнів з випадковими навантаженнями і початковими прогинами// Мат. методи та фіз.-мех. поля . – 2007. – Т.50. – №2. – С.87-93.
 25. Єлейко Я.І., Музичук А.А., Узагальнена функція корисності // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2007), May21-25, Chernivtsi, Ukraine 2007.-P.112-114.
 26. Yaroslav I. Yeleyko, Soltan A.Aliyev, Iryna B. Bazylevych. Convergence of the Galton-Watson branching process with countable number of particle to the process with continuous state spase // Internacional Workshop PROBLEMS OF DECIZION  MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2007), September 17-22, Kyiv-Novy Svit, Ukraine 2007.-P.11-12.
 27. Kinash O.M, Yelejko Ya.I, Shevtsiv Yu.M. Asymptotic Analysis of the Stochastic Investment Models of Multiplicative Type.// International Conference «Skorokhod Space 50 Years on». – Kyiv, June 17-23, 2007 (Abstracts, Part II). – P.84-85.
 28. Ya. Yeleyko, O. Ochrin, Iryna B. Bazylevych. Asymptotic behavior of S-stopped branching processes with countable state space. .// International Conference «Skorokhod Space 50 Years on». – Kyiv, June 17-23, 2007 (Abstracts, Part II). – P.86-87
 29. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Stationary characteristics of the single-server queueing loss system with falling out possibility// Transactions of NAS of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. Mathematics and Mechanics. – 2007. – Vol. XXVII CILD, № 4. – P.3-12.
 30.  Єлейко Я.І., Шиман П.І. Модель акумуляції коштів фондом гарантування вкладів фізичних осіб та гарантована сума виплат// Фінанси України. Львів, 2007. – Вип. 1
 31. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Stationary characteristics of the single-server closed queueing systems without interruptions and with the opportunity of interruption of service// Transactions of NAS of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. Mathematics and Mechanics. – 2008. – Vol. XXVIII CILD, № 1. – P. 3-10..
 32. Yelejko Y., Kowal R. Inwestment model// Uniwersytet Szczeciński. Studia i Prace Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyt 9. – 2008. – S. 79-97.
 33.  Єлейко Я., Жерновий Ю. Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу працюючого каналу// Математичний вісник НТШ. – 2007. – Т.4. – С.90-99.
 34. Єлейко Я., Жерновий Ю., Бугрій Н. Існування граничних розподілів часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь// Вісник Львівського університету. Сер. прикл. матем. та інформатика. – 2007. – Вип.13. – С.11-19..
 35. Базилевич І., Єлейко Я.І. Гранична теорема для гіллястих процесів з довільною кількістю типів частинок та неперервним часом // Математичний  вісник НТШ, Т.5, 2008 – С 5-10.
 36. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б., Охрін О.І. S-зупинений докритичний процес з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2007), September 22-27, Kyiv-Novy Svit, Ukraine 2008.-P. 44-46.
 37. Єлейко Я.І., Музичук А.А. Одна задача оптимального вибору //  International conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY, Kyiv-Rivne, May  12-17, 2008, P.105-106.
 38. Базилевич І., Єлейко Я.І. Гранична теорема для гіллястого процесу зі зліченною кількістю типів частинок//  International conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY, Kyiv-Rivne, May  12-17, 2008, P.48-50.
 39. Косаревич К., Єлейко Я.І Системний аналіз багатофакторних моделей у випадковому середовищі//  International conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY, Kyiv-Rivne, May  12-17, 2008, P.141-143
 40. Єлейко Я., Базилевич І., Фута Н. Гранична теорема  для гіллястого процесу з неперервним часом, з довільною кількістю типів частинок та імміграцією// Конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання» на честь 90-річчя  з дня народження Йосипа Ілліча Гіхмана (1918-1985), Тези. –Травень 24-26, 2008,- Умань
 41. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Stationary characteristics of the single-server queueing loss system with falling out possibility// Transactions of NAS of Azerbaijan. Series of physical-technical and mathematical sciences. Mathematics and Mechanics. – 2007. – Vol. XXVII CILD, № 4. – P.3-12.
 42. Jelejko Ya., Kinash O., Shevtsiv Yu. Ergodic behaviour and asymptotic analysis of  the stochastic investment models// Zastosowanie metod ilosciowych w ekonomii i zarzadzaniu. Doswiadczenia polskie i ukrainskie/ Wyzsza Szkola Zarzadzania Marketingowego i Jenzykow Obcych w Katowicach .-Katowice, 2009,- P. 61-68
 43. Єлейко О.І., Степанюк О.І., Деревяник В.П., Кінаш О.М., Кінаш І.С. Гравітаційні моделі як моделі розміщення //Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького.-2009.- Том 11, № 1(40),- С.108-113
 44. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б., Кіндій В. Задача для гіллястих процесів із зліченною кількістю типів частинок та неперервним фазовим простором // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), April 27-30, Shidnytsia, Ukraine 2009.-P. 102-103.
 45. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б., Тимків Г. Гранична задача для гіллястого процесу із зліченною кількістю типів частинок та імміграцією // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), April 27-30, Shidnytsia, Ukraine 2009.-P. 103.-105.
 46. Єлейко Я.І., Косаревич К. Рівноважні змішані стратегії кооперації олігополії зі скінченною кількістю фірм // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), April 27-30, Shidnytsia, Ukraine 2009.-P. 105.-106.
 47. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б., Калин А. Про збіжність послідовності гіллястого процесів Гамільтона-Ватсона з неперервним часом та зліченною кількістю типів частинок до процесу з непервним фазовим простором // International workshop PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), October 5-9, Kamyanets-Podilsky, Ukraine 2009.-P. 65-66.
 48. Єлейко Я.І., Косаревич К. Про вплив випадкових випусків на сподівані прибутки фірм // International workshop PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES(PDMU_2009), October 5-9, Kamyanets-Podilsky, Ukraine 2009.-P. 66-68.
 49. Buhrii N., Yeleyko Y. About limit distribution for some functionals // International conference on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan, Baku 2009, P. 81-82.
 50. Aliev S., Yeleyko Ya., Bazylevych I. Convergence of the Galton-Watson branching process // International conference “STOCHASTIC ANALYSIS AND RANDOM DINAMICS”, June 14-20, Lviv, Ukraine 2009, P. 5-6.
 51. Buhrii N., Yeleyko Ya. Existence condition of limit distributions for functional family // International conference “STOCHASTIC ANALYSIS AND RANDOM DINAMICS”, June 14-20, Lviv, Ukraine 2009, P. 39.
 52. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Steady-state distribution of probabilities for the M/G/1/m queue with the forced vacations after N customers served in succession // Proceedings of institute of Mathematics and Mechanics of National Academy of Sciences of Azerbaijan, vol XXX(XXXVIII),  “Elm”, BAKU – 2009. – P.9-18.
 53. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Steady-state distributions for certain modifications of the M/M/1/m queueing system // Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems. – 2009. – Vol. XXIX, № 6. – P. 50-58.
 54. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Zhernovyi Yu.V. Ergodic distributions for certain modifications of the M/M/n/m queueing system // Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Mathematics. – 2009. – Vol. XXIX, № 6. – P. 11-18.
 55. Aliev S.A., Yeleyko Ya.I., Buhrii N. About limit distributions for some functionals. // Appl. Comput. Math., V.9, N1, 2010. – p.1-8.
 56. Єлейко Я., Пароля Н. Обривні керовані марковські процеси на скінченому інтервалі часу для скінченних моделей // Вісник Львівського університету. Сер. механіко- математична – 2010. – Вип.72. – С.141-154.
 57. Єлейко Я., Базилевич І.Б., Бебич Ю.Ю. Імовірність банкрутства страхової компанії зі скінченним проміжком часу та стохастичною ставкою відсотка // Вісник Львівського університету. Сер. прикл. матем. – 2009. – Вип.15. – С.224-233
 58. Єлейко Я., Жерновий Ю.В. Універсальні формули для системи обслуговування М/М/n/m з блокуванням вхідного потоку // Вісник Львівського університету. Сер. прикл. матем. – 2009. – Вип.15. – С.234-239
 59. Buhrii N., Yeleyko Y. Some limit theorem for semi-markov process // International conference Modern Stochastics: Theory and Applications II, September 7-11, 2010, Kyiv, Ukraine. – p.51.
 60. Yeleyko Y., Kosarevych K. On random distributions in portfolio analysis // International conference Modern Stochastics: Theory and Applications II, September 7-11, 2010, Kyiv, Ukraine. – p.124.
 61. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б., Тимків Г.Б. Гранична задача для гіллястого процесу з довільним числом типів // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), May 17-21, Lviv, Ukraine, 2010.- p. 81.
 62. Єлейко Я.І., Звізло М.Р. Системний аналіз процесів ризику за умов відновлювальних потоків надходжень і виплат // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), May 17-21, Lviv, Ukraine, 2010.- p. 80.
 63. Єлейко Я.І., Пароля Н.Р. Обривні керовані марковські процеси на скінченому інтервалі часу для зліченних моделей // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), May 17-21, Lviv, Ukraine, 2010.- p. 127-128.
 64. Єлейко Я.І., Рабик Л.В. Використання розподілів відмінних від нормального для знаходження дохідності та ризику інвестиційного портфеля // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), May 17-21, Lviv, Ukraine, 2010.- p. 138-139.
 65. Єлейко Я.І., Косаревич К.В. Рандомізована корисність в системному аналізі // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), October 4-8, Jalta, Ukraine, 2010.- p. 72-73.
 66. Єлейко Я.І., Алієв С.А., Базилевич І.Б.. Перехідні явища в матричнозначних випадкових еволюціях // International conference PROBLEMS OF DECIZION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU_2010), October 4-8, Jalta, Ukraine, 2010. С 71-72.
 67. Єлейко Я.І., Косаревич К.В. Метод вибору домінуючих факторів економетричних моделей у випадковому середовищі // Х Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем». Львів, 25-26 березня 2010 року. Збірник праць – С. 455 –457.
 68. Єлейко Я., Зброінська Б., Куликовець Н. Про одну модель трансакційних виплат // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine.  – К.: Освіта України, 2011 – С. 77-78.
 69. Єлейко Я.І., Лазарів Т.М. Основні характеристики функціоналу виплат у дискретній моделі // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine.  – К.: Освіта України, 2011 – С. 81-82.
 70. Єлейко Я.І., Мазур С.М. Основні характеристики функціоналу виплат у неперервній моделі // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine.  – К.: Освіта України, 2011 – С. 82-83.
 71. Parolya Nestor R., Yeleyko Ya.I.. Killed Markov decision process on finite time interval for countable models // Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems. – 2010. – Vol. XXX, № 4. – P. 141-152.
 72.  Soltan A. Aliev, Yaroslav I. Yeleyko, Iryna B. Bazylevych LIMIT THEOREMS AND TRANSITIONAL PHENOMENA IN THE THEORY OF BRANCHING PROCESSES // Mathmatical Studies Monograph Series VOLUME XIV, VNTL Publishers, 256 р, Lviv 2010
 73. Ya.Yelejko, Yu.Bebych, I.Bazylevych Integro-differential equation for survival probability in one model. // Известия Азербайджанськой Национальной Академии Наук.;№6 С. 3-10, 2010
 74. Єлейко Я., Копитко Б., Чабанюк Я., Кінаш О. Теорія ймовірностей // Наука західного регіону України(1990-2010).-Львів: ПАІС, 2011.-С. 47-49.
 75. Єлейко Я., Алієв С. Про поведінку миттєвої майбутньої спот-ставки в умовах невизначеності // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine.  – К.: Освіта України, 2011 – С. 76-77.
 76. Єлейко Я.І., ., Базилевич І.Б., Тимків Г.Б. Гранична теорема для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок та імміграцією // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine. – К. Освіта України, 2011 – С. 79-80.
 77. Єлейко Я., Косаревич К. Деякі ймрвірнісні аспекти кількісної конкуренції в умовах асиметричної невизначеності // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІ International Conference, Maj 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraine.  – К.: Освіта України, 2011 – С. 80-81.
 78. Бойчук З., Єлейко Я. Застосування аналогу повної ймовірності для прогнозування в умовах малих вибірок // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІІ International Conference, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine.  –  К., 2011. – С.50-51.
 79. Єлейко Я., Базилевич І., Тимків Г. Гранична задача для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІІ International Conference, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine.  –  К., 2011. – С.74-75.
 80. Єлейко Я.І, Звізло М.Р. Системний аналіз процесів ризику за умов узагальнених потоків процесу з довільною кількістю типів частинок // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011): Abstracts. XVІІІ International Conference, September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine.  –  К., 2011. – С.75-76.
 81. Алієв С., Базилевич І., Єлейко Я. Гранична теорема для гіллястого процесу із довільною кількістю типів частинок та неперервним часом // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012): Abstracts. XІX International Conference, April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine.  –  К., 2012. – С.42-44.
 82. Єлейко Я., Заболотний Р. Колективне експертне оцінювання // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012): Abstracts. XІX International Conference, April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine.  –  К., 2012. – С.103-104.
 83. Єлейко Я., Томашевська І.. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012): Abstracts. XІX International Conference, April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine.  –  К., 2012. – С.104-106.
 84. Шпак П., Єлейко Я., Деякі властивості керованих марковських процесів // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012): Abstracts. XІX International Conference, April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine.  –  К., 2012. – С.235-236.
 85. Soltan A. Aliev, Andrey N. Bobylyak, Ya. I. Yeleyko. Criterion for independence of data / S. A. Aliev, A. N. Bobylyak, Ya. I. Yeleyko // Transactions of NAS of Azerbaijan. –2012. – Vol. XXXII, № 4. – pp. 13-20.
 86. Kowal R. Estimation of enterprise’s financial crisis that could lead to its bankruptcy and Markov chains  / Robert Kowal ,Yaroslav I. Yeleyko, Solomija V. Dmytriv // Studia I Materialy “Miscellanea Oeconomicae”. – Rok 17. – Nr 2/2013. –Wydzial Zarzadzania I Administracji Universytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce, 2013. – S.243-249.
 87. Kowal R. Asymmetry evaluation and risk measure of economic development of the regions of Ukraine  / Robert Kowal ,Yaroslav I. Yeleyko, Vasylyna I. Kharkhalis // Studia I Materialy “Miscellanea Oeconomicae”. – Rok 17. – Nr 2/2013. –Wydzial Zarzadzania I Administracji Universytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce, 2013. – S. 251-258.
 88. Алиев С.А. Вероятность банкротства страховой компании для случайной процентной ставки / С.А. Алиев, Я.И.Елейко, И.Б.Базилевич, Ю.Ю.Бебич   // Известия  НАН Азербайджана, серия ФТМН. –  2013. – Т.  XXXIII, № 4. – С. 24-31.
 89. Єлейко Я.І. Основні математичні характеристики функціонала виплат / Я.І. Єлейко, Т.М. Лазарів, С.М. Мазур // Вісник Львівського університету. Сер. прикл.мат. та інф. – 2012. – Вип.18. – С.157-164.
 90. Єлейко Я.І., Куликовець Н., Зброінська Б. Моделювання трансакційних витрат в умовах невизначеності // Вісник Львівського університету. Сер. прикл. мат. та  інформ.– 2012. – Вип. 18. – с. 222-228.
 91. Єлейко Я. І., Косаревич К.В. Одна некласична модель кількісної конкуренції на ринку в умовах двосторонньої невизначеності / Я. І. Єлейко, К. В. Косаревич // Доповіді Національної академії наук України. – 2013. –№ 10. – С. 36-40.
 92. Єлейко Я. Адитивні функціонали задані на сімействі марковських процесів/ Я.І. Єлейко, О.А. Лебедєв // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Мех.-мат. -2013. – Вип. 78. – С. 38-45.
 93. Єлейко Я.І., Дутка А.Я. Деякі характеристики рівня математичної підготовки фахівців інженерно-економічних напрямків // ХXI International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine. – К.: 2013. – С. 131-132.
 94. Yeleyko Ya., Lebediev O. Additive functionals predetermined on a family of Markov prosesses // ХXII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts, September 23-27, 2013, Yalta-Foros, Ukraine. – К.: 2013. – С. 38.
 95. Коцюба І. Про справедливість цін Європейського опціону в умовах невизначеності / І. Коцюба (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичній конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 р. \ Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів: ЛІБС УНБС НБУ, 2013. – С.371.
 96. Хархаліс В. Оцінка асиметрії та міра ризику економічного розвитку регіонів України  / В. Хархаліс (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичній конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 р. \ Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів: ЛІБС УНБС НБУ, 2013. – С.378.
 97. Кушнір І. Оцінка середньої опірності організму захворюванням по регіонах України / І. Кушнір (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичній конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 р. \ Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів: ЛІБС УНБС НБУ, 2013. – С.380.
 98. Дмитрів С. Оцінка діагностики кризового стану підприємства, який може призвести до його банкрутства / С. Дмитрів (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичній конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 р. \ Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів: ЛІБС УНБС НБУ, 2013. – С.384.
 99. Яремко О. Вплив трансакційних витрат на структуру виробництва/ О. Яремко (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичній конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 р. \ Відп. за вип. О.О. Другов. – Львів: ЛІБС УНБС НБУ, 2013. – С.391.
 100. Yeleyko Y.I, Effect of uncertainty in European price option / Y.I Yeleyko, I.B. Kotsiuba // ХXI International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine. – К.: 2013. – С. 71.
 101. Єлейко Я.І., Звізло М.Р. Системний аналіз процесів ризику у випадковому середовищі // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 25 лютого-3 березня 2013р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2013р. – С.12.
 102. Aliyev S. A. Asymptotical properties of the renewal matrix for  class of infeinite-dimensional renewal equations / S. A. Aliyev, Ya.I. Yeleyko, N. V. Buhrii// Proceeding of Institute  of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan, volume XXXIX (XLVII), Baku,’Elm”, 2013.  –  P. 9-24
 103. Алиев С.А. Вероятность банкротства страховой компании для случайной процентной ставки / С.А. Алиев, Я.И.Елейко, И.Б.Базилевич, Ю.Ю.Бебич   //Transation of  Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Imformatics and Contol Problems. – 2013. –Vol. XXXIII, No.6. –  P. 262-267.
 104. Aliyev S.A., Yeleyko Y.I., Drebot A.Y.  Limit theorems and transitory phenomena in the renewal equation in random environments./ Aliyev S.A., Yeleyko Y.I., Drebot A.Y. // Transation of  Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Imformatics and Contol Problems. –2014. – Vol. XXXIV, No.1 – P. 11-20.
 105. Oksana Yarova. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators./ Oksana Yarova, Yaroslav Yeleyko, Paweł Dziekański //  Zarzdząnie wybrane zaqaanienia. – Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2014. –  P. 9-15.
 106. Єлейко Я. І. Оцінка  середньої опірності організму захворюванням по областях України та прогнозна оцінка фінансового стану страхової компанії на прикладі ДМС / Я.І. Єлейко, І.Б. Кушнір // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. -2014. – Вип. 22. – С. 75-84
 107. Єлейко Я. І.  Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин/ Я. І. Єлейко, Ю. М.  Щербина, С. В. Дмитрів// Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. –2014. –Вип. 21. – С. 79-83.
 108. Шпак П.Р. Обривні керовані марковські процеси із скінченними або зліченними множинами станів та керувань. / П.Р. Шпак, Я. І. Єлейко // Вісник львівського університету. Сер. мех.-мат. – 2013. –  Вип. 78. – С. 171 – 180.
 109. Косаревич К.В. Про стійкість розв’язків матричної гри та задачі збереження капіталу щодо збурення початкових даних / К. В. Косаревич, Я.І.Єлейко // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика: Наук. журнал / Донецький нац. ун-т. – 2013. – № 1-2. – С. 157-163.
 110. Shpak P. Semi-continuous killed Markov decision processes./ Shpak P., Yeleyko Y.// ХXIV International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, Sentember 1-5, 2014, Cesky Rudolec. – К.: 2014. – C. 92.
 111. I.Kushnir.  Markov model  health insurance policed./ I.Kushnir , Yeleyko Ya.// ХXIV International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, Sentember 1-5, 2014, Cesky Rudolec. – К.: 2014. – С. 62.
 112. Яськів Олена. Дослідження конкурентоспроможності м’ясної продукції  / Яськів Олена ( науковий керівник Я.І. Єлейко)// Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. –  Львів, 2014. – С. 126-127.
 113. Гопко Надія. Стан і реалії розвитку банківської системи Львівської області./ Гопко Надія ( науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. – Львів, 2014. – С.  293-295.
 114. Кушнір Ірина. Стохастична модель оцінки страхових полісів у медичному страхуванні ./ Кушнір Ірина ( науковий керівник Я.І. Єлейко)// Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. – Львів, 2014. –  С. 543-545.
 115. Ярова Оксана. Статистичне моделювання еволюції синтетичних показників. / Ярова Оксана ( науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. –Львів, 2014. – С. 545-547.  
 116. Осміловська Надія. Статистичний аналіз кількості ліквідованих банків./ Осміловська Надія ( науковий керівник Я.І. Єлейко)// Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 549-550.
 117. Дмитрів Соломія. Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин. / Дмитрів Соломія ( науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. – Львів, 2014.– С. 550-552.
 118. Хархаліс Василина. Застосування методів кластерного аналізу для оцінки регіонального розвитку іноземного банківництва в Україні. / Хархаліс Василина (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Збірник тез XIV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 576-579
 119. Шпак П. Р. Напівнеперервні обривні керомані  марківські процеси./ Шпак П. Р. , Єлейко Я. І. // ХXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. – К.: 2014. – С. 191-192.
 120. Yeleyko Ya. Difinition of the risk unsing fuzzy set theory. / Yeleyko Ya., S. Dmytriv // ХXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. – К.: 2014. – С. 48-49.
 121. Єлейко Я. І. Стохастична модель оцінки страхових полісів у медичному страхуванні. / Єлейко Я. І. , Кушнір І. Б. // ХXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014): Abstracts, May 12-16, 2014, Mukachevo, Ukraine. – К.: 2014. – С. 102-103.
 122. Єлейко Я. І.   Застосування кластерного аналізу для оцінки середнього рівня знань з математики по регіонах України  за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. / Єлейко Я. І.,  Задорожня Н. В // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної конференції / [ редкол.: І. М. Конет (голова) та ін.] – Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, 2014. – С 60-63.
 123. Єлейко Я. І.   Статистичне моделювання еволюції синтетичних показників / Єлейко Я. І.,  О.Ярова // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної конференції / [ редкол.: І. М. Конет (голова) та ін.] – Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка, 2014. – С. 196-197.
 124. Єлейко Я. І.  Застосування кластерного аналізу для оцінки середнього рівня знань  з математики та фізики по регіонах України  за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. / Єлейко Я. І., задорожня Н. В. // Базы знаний и их место в становлении экономики знаний современного информационного общества.  IV Международная научно-практическая конференция. Тезисы докладов конференции. Львов,  Украина, 7 – 9 июля 2014 г. – Львов, 2014. – С. 66-70.
 125. Єлейко Я. І. Марковські процеси прийняття рішень з переоцінкою у випадковому середовищі./ Я. І. Єлейко,  О. А.Лебедєв// Застосування математичних методів в науці і техніці: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції,22-23 листопада 2013 р., Луцьк. – Л.: РВВ ЛНТУ, 2013. –  С. 48-50.
 126. Єлейко Я. І.  Оптимальні стратегії та оцінка моделі граничного керованого марковського процесу/ Я. І. Єлейко, П.Р. Шпак// Застосування математичних методів в науці і техніці: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції,22-23 листопада 2013 р., Луцьк. – Л.: РВВ ЛНТУ, 2013. – С. 50-51.
 127. Алієв С. А.  Диференціальне рівняння для функції розподілу ймовірності банкрутства страхової компанії/  С. А. Алієв, Я.І. Єлейко, І. Б. Базилевич, Ю. Ю. Бабич // Застосування математичних методів в науці і техніці: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції,22-23 листопада 2013 р., Луцьк. – Л.: РВВ ЛНТУ, 2013. – С. 6-9.
 128. Єлейко Я. І. Марковські процеси прийняття рішень з переоцінкою у випадковому середовищі. / Я. І. Єлейко, О. А. Лебедєв // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. Ворохта, 24 лютого – 2 березня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 24-25.
 129. Коцюба І.Б. Вартість опціонів у випадковому середовищі./ Коцюба І. Б. (науковий керівник Я.І. Єлейко) // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. Ворохта, 24 лютого – 2 березня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 17.
 130. Kosarevych K.V. Method of Assessment of Producers Risks in one Model of Quantitative Market Competition /K.V. Kosarevych, S. A. Aliyev , Ya.I. Yelejko// Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics. – 2014. – Vol. 2, No 2. – P. –15-21.
 131. Aliev S. A. Assessment and optimal policies of limit killed Markov decision process / S. A. Aliev, P.R. Shpak, Ya.I. Yelejko// Transation of National Academy of Sciences of  Azerbaijan, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Mathematics and Mechanics. – 2014. –Vol. XXXIV, No.4. – P. 23-28.
 132. Aliev S. A.  Stochastic model for Evaluating insurance policies in health insurance / S. A. Aliev, Y. I. Yeleyko, I.Kushnir // Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control problems, Vol. XXXIV, No. 6, 2014. – P. 85-90.
 133. Yarova O.A. Statistical modeling of the evolution of synthetic indicators / O.A. Yarova, Ya.I. Yeleyko. – Kielce: Studia i materialu, Uniwersytet Yana Kochanowskiego, 2014. – P. 247-253.
 134. Єлейко Я. І. Колективне експертне оцінювання у випадковому середовищі / Я.І. Єлейко, М.Р. Звізло, О.А. Лебедєв // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 62-67.
 135. Shpak P.R. Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision process / P.R. Shpak, Ya.I. Yeleyko// International Conference “Probability, reliability and stochastic optimization”, April 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: 2015. – С. 82-83.
 136. Yarova O. A. The behaviour of generator normalization factor in approximation of random process / O. A. Yarova, Ya.I. Yeleyko// International Conference “Probability, reliability and stochastic optimization”, April 7-10, 2015, Kyiv, Ukraine. – К.: 2015. – С. 87.
 137. Квасній М.М., Єлейко Я.І. Тополого-фрактальне та термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем \\ V Международная  научно-практическая конференция “Наука и бизнес”  9-10 февраля 2015 г. – г. Днепропетровск: компания Noosphere, 2015. – С. 75-79.
 138. Федорига З.А. Інформатизація знань з позицій інтегрального багаторівневого підходу / З. А. Федорига, Я.І. Єлейко // I Міжнародний науково-практичний форум “Наука і бізнес”: тези доповідей, 28 червня-3 липня 2015, Дніпропетровськ-Київ-Чернівці, Україна. – К.: 2015. – С. 290-293.
 139. Ярова О.А. Про поведінку нормуючого множника генератора в апроксимації випадкових процесів / Ярова О.А, Єлейко Я.І. // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Том 52, №2. – С. 147-153.
 140. Шпак П.Р. Оптимальные стратегии и оценка полунепрерывного обрывного управляемого марковского процесса. / П.Р. Шпак, Я. И. Елейко // Кибернетика и системный анализ. – 2016 – Вип. 4. – С. 155 – 160 .
 141. Yarova O.A. The evolution of the balanced synthetic indicators / Yarova O.A.,  Ya.I. Yeleyko, P. Dziekanski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sector A Nauki Humanistyczne, Spolecznei Technichne, Nr 7(1), Ostrowiec Swietokrzyski,  ISSN 2300-1739, 2016.
 142. Kotsiuba I. Stop loss and stop buy calculation based on stocks data / Kotsiuba I., Yeleyko Y. // XXVII International Conference  “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), May 23-27, 2016, Tbilisi-Batumi, Georgia. –  P.95.
 143. Zabroinska B. Some methods of evaluation transaction costs./ Zabroinska B., Yeleyko Ya.// XXVII International Conference  “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), May 23-27, 2016, Tbilisi-Batumi, Georgia. –  P.174.
 144. Yeleyko Y. I.Some marginal distributions of disease duration./ Yeleyko Y. I., Kushnir I.B. // XXVII International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016) May 23-27, 2016 ,Tbilisi-Batumi, Georgia . – P171-172.
 145. Zabroinska B. Some stochastic models of transaction costs./ Zabroinska B., Yeleyko Ya.// XXVIII International Conference  “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2016), August 25-30, 2016, Brno,Czech Republic. –  P.128.
 146. Yarova O.A. The Problem of Large Deviations for Markov Evolutions in the Scheme of Poisson and Levi Approximation / O.A. Yarova, Ya.I. Yeleyko // Columbia International Publishing. Contemporary Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 4, No 1. P. 28-40
 147. Shpak P.R.  Assessment and Optimal Strategies of Semi-Continuous Killed Markov Decision Processes/ P.R. Shpak, Ya.I. Yeleyko // Cybernetics and Systems Analysis. – 2016. – Vol. 52, No 4. P. 631-635.
 148. Aliyev S.A. On stability of the solutions of matrix game and the capital preservation problem to the perturbations of initial data / S. A. Aliyev, Ya. I. Yeleyko, K. V. Kosarevych,  O. I. Karpa // Transactions of NAS of Azerbaijan. Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. – Issue Mathematics. – V. 37. – No 1. –2017. – pp 30–36 .
 149. Yarova O.A. The Behavior of the Generator Normalization Factor in Approximation of Random Processes / O.A. Yarova, Ya.I. Yeleyko// Cybernetics and Systems Analysis. – 2016. – Vol. 52, No 2. P. 305-311
 150. Ярова О.А. Нелінійна апроксимація в проблемі великих відхилень / О.А. Ярова, Я.І. Єлейко // XXIX International Conference «Problems of decision and making under uncertainties» (PDMU-2017). –  May 10-13, 2017. –  Mukachevo, Ukraine. P. – 198
 151. Yarova O. Nonlinear approximation for Markov Evolutions / O.Yarova, Ya. Yeleyko // XXX International Conference «Problems of decision and making under uncertainties» (PDMU-2017). –  August 14-19, 2017. –  Vilnius, Lithuania. P. -135
 152. Yeleyko Ya. One approach to regression models’ construction / Ya. Yeleyko, K. Kosarevych // XXIX International Conference «Problems of decision and making under uncertainties» (PDMU-2017). –  May 10-13, 2017. –  Mukachevo, Ukraine. P. -123.
 153. Єлейко Я.І. Граничний розподіл функціоналу для напівмарківського процесу медичного страхування / І. Б. Кушнір, Я. І. Єлейко XXIX International Conference «Problems of decision and making under uncertainties» (PDMU-2017). –  May 10-13, 2017. –  Mukachevo, Ukraine. P. -155-156.

Біографія

Народився 30 жовтня 1953 у с. Водяне Пустомитівського району Львівської обл. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського університету ім. І. Франка (1976), аспірантуру Інституту математики АН УРСР (1979). Інженер обчислювального центру Львівського філіалу матем. фізики Інституту математики (1976). У 1980–1985 рр. — мол. наук. співроб. Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР; у 1985-1986 рр. — ст. наук. співроб. Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР; у 1985–1989 рр. — ст. наук. співроб. НДЧ Львівського університету ім. І. Франка; у 1989–1990 рр. — асистент, у 1990–1997 рр. — доцент, у 1997–1999 рр. — професор кафедри вищої математики, з 1999 р. — завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики.

Нагороди

Медаль Ярослава Мудрого(АН Вищої школи).

Методичні матеріали

Монографії

 

 1. Soltan Aliev, Ya. I. Yeleyko,I.B. Bazylevych I.  Limit Theorems and Transient Phenomena in the Theory of Branching Processes. –  VNTL Publishers, 2010. –  256pp.

 

Навчально-методичні праці

 

 1. Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В. Основи статистики. Програма курсу для студентів спеціальності „Соціологія”. – Львів: Видання мех.-мат. ф-ту ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 18 с.
 2. Єлейко Я. І., Копитко  Б. І., Тріщ Б. М. Теорія ймовірностей. Теореми, приклади, задачі. Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 206с.
 3. Єлейко Я. І., Єлейко О. І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів : Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 176 с.
 4. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л. та ін. Основи фінансового аналізу. Львів: Львівський бнківський інститут Національного банку України, 2000. – 141с.
 5. Єлейко Я.І., Тріщ Б.М.  Теорія ймовірностей  – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 160 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!