Механіка суцільного середовища

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік
5Іспит
6Іспит

Опис курсу

Оскільки міцність і стійкість вимагають детальної уваги при проектуванні механізмів, конструкцій, тощо, то їхнім вивченням займаються дисципліни, що називаються «Механіка суцільного середовища», «Теорія пружності», «Теорія пластичності» та «Опір матеріалів». В курсі МСС викладені основи механіки суцільного середовища, які базуються на фундаментальних законах фізики і математичних методах тензорного аналізу, функціонального аналізу, диференціальних рівнянь у звичайних і частинних похідних. В ньому подається вивід фундаментальних рівнянь механіки суцільного середовища та системи рівнянь для конкретних моделей суцільного середовища, таких як пружне тіло, ідеальні і в’язкі рідини та гази, в’язко-пружні середовища, пластичні тіла та інші. Розглядаються постановки основних задач та методи їх досліджень.

Механіка суцільного середовища є центральною в підготовці спеціалістів-механіків, оскільки вона є основою для розгляду конкретних моделей суцільних середовищ і дослідження конкретних задач механіки.

Мета навчальної дисципліни полягає у вмінні створювати математичні моделі конкретних механічних явищ і процесів.

Завданням навчальної дисципліни є здійснення постановки крайових та початково-крайових задач математичної фізики для математичних моделей механіки суцільного середовища та знати методи їх розв’язання. Даний курс лекцій базується на таких дисциплінах: тензорний аналіз, функціональний аналіз, теорія функцій комплексної змінної, основи фізики, диференціальні рівняння в звичайних і частинних похідних.

Рекомендована література

Базова

 

  • Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х т. 3-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1976.
  • Победря Б.Е., Георгиевский Д.В. Основы механики сплошной среды. Курс лекций. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. –272с.
  • Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. – М., 1974.
  • Механика сплошных сред в задачах. Т 1, 2. Теория и задачи. Под ред. М.Э. Эглит. – М.: «Московский лицей», 1996.

 

 

Допоміжна

 

  • Жерман П. Механика сплошных сред. – М., 1965.
  • Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. М.: Изд-во МГУ, 1990. 310 с.
  • Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 1,2. – М., 1963.
  • Седов Л.И. Введение в механику сплошной среды. – М., 1962.
  • Сокольников И. Тензорный анализ. – М., 1971.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму