Теорія ймовірностей і математична статистика (054 – Соціологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ІСС-31доцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни  – навчити студентів основ теорії ймовірностей та математичної статистики,  виробити у студентів уміння та навички застосовувати статистичні методи у соціологічних дослідженнях за допомогою програми Excel.

Рекомендована література

  1. Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика/О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко.- К: ВД «Професіонал», 2007.-560 с..
  2. Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних/В.І. Паніотто, В.С. Харченко, Н.М. Харченко.- К: Вид.дім «КМ Академія», 2004.- 270 с.
  3. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід/ В.Т. Циба.-К.: МАУП, 2002.- 248 с.
  4. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб./В.М. Руденко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
  5. Білущак Г. І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні

методи в OpenOffice: Навчальний посібник/ Г.І. Білущак. – Львів:    Видавництво Растр, 2017. – 182 с.

  1. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: навч. посібник/В.В. Бабенко.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.- 187с.