ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА(054 Ссоціологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248доцент Ярова О. А.

Опис курсу

Дисципліна “ Теорія ймовірностей і математична статистика ” є
нормативною дисципліною з спеціальності 054 – соціологія для освітньої
програми Бізнессоціологія, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 4-ох
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання дисципліни є навчити студентів основ теорії
ймовірностей та математичної статистики, виробити у студентів уміння та
навички застосовувати статистичні методи у соціологічних дослідженнях
за допомогою програми Excel.

Рекомендована література

1.Бобик О.І. Теорія ймовірностей і математична статистика/О.І.Бобик,
Г.І.Берегова, Б.І.Копитко.- К: ВД «Професіонал», 2007.-560 с..
2. Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних/В.І. Паніотто,
В.С. Харченко, Н.М. Харченко.- К: Вид.дім «КМ Академія», 2004.- 270
с.
3. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень:
кваліметричний підхід/ В.Т. Циба.-К.: МАУП, 2002.- 248 с.
4. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб./В.М. Руденко –
К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
5. Білущак Г. І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні
методи в OpenOffice: Навчальний посібник/ Г.І. Білущак. – Львів:
Видавництво Растр, 2017. – 182 с.
6. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу
даних у психологічних і педагогічних експериментах: навч.
посібник/В.В. Бабенко.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2009.- 187с.

Силабус: дисципліни «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА»2021

Завантажити силабус

Силабус: дисципліни «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА»2022

Завантажити силабус