Основи механіки руйнування (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Андрейків О. Є.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31професор Андрейків О. Є.

Опис курсу

Спецкурс “Основи механіки руйнування” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. В даному курсі викладаються основні математичні моделі теорії тріщин, критерії гранично-рівноважного стану твердих (крихких, квазікрихких, пружно-пластичних) тіл з тріщинами за дії статичного, довготривалого статичного і динамічного навантаженнях та методи для реалізації цих критеріїв при визначенні залишкової міцності елементів конструкцій.

Метою вивчення дисципліни є

  • ознайомлення студентів з сучасним розумінням про міцність матеріалів, їх здатністю чинити опір зародженню і поширенню тріщин;
  • формування навичок застосування критеріїв руйнування мате­ріалів до визначення залишкової міцності елементів конструкцій.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є

  • формування у студентів навиків побудови простих розрахункових моделей граничної рівноваги елемента конструкції з тріщиною;
  • набуття студентами практичних навичок з розрахунку залишкової міцності елемента конструкції з тріщиною.

Рекомендована література

Література базова

1. Панасюк В.В. Механика квазихрупкого разру­ше­ния материалов. – Киев: Наукова думка, 1991. – 416 с.
2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 488 с.
3. Скальський В. Р., Божидарнік В. В., Долінська І. Я. Основи механіки руйну­вання для зварюваль­ників: навч. посіб. – Луцьк, 2014. – 356 с.

Література додаткова

1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: Наукова думка, 1982. – 348 с.

Силабус:

Завантажити силабус