Яцик Ігор Миколайович

Посада: інженер 1 категорії кафедри механіки

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-43-70

Електронна пошта: ihor.yatsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Механіка твердого деформівного тіла, теорія пружності, згин пластин з тріщинами.

Публікації

1. Опанасович В.К. Двовісний згин кусково-однорідної ізотропної пластини з
прямолінійною межею поділу матеріалів із двома перпендикулярними
тріщинами, з урахуванням контакту їхніх берегів / В.К. Опанасович,
І.С. Звізло, І.М. Яцик // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.
механіка.  2007, № 2/2.  Вип. 11, том 2.  С. 141-148.
2. Опанасович В. Згин пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з
урахуванням ширини області контакту її берегів / Віктор Опанасович,
Ігор Яцик // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат.  2008. 
Вип. 69.  С. 125-135.
3. Опанасович В. Визначення критичного навантаження за згину пластини
Рейснера з наскрізними тріщинами та з урахуванням контакту їхніх
берегів / В. Опанасович, І. Яцик // Механіка руйнування матеріалів і
міцність конструкцій : наук. зб. ; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів :
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2009. –
С. 155-160.
4. Сулим Г. Изгиб пластины Рейсснера с тремя коллинеарными сквозными
трещинами разной длины с учетом ширины области контакта их берегов
[Електронний ресурс] : Materiały V Mięzynarod. Symp. Mechaniki
Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji (Augustów, 3-6 czerwca 2009) /
Георгий Сулим, Виктор Опанасовыч, Игорь Яцик. – Augustów, 2009. –
C. 311-320. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – Систем. вимоги:
Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. –
Назва з екрану.
5. Опанасович В. Згин пластини Рейснера з двома співвісними наскрізними
тріщинами різної довжини з урахуванням ширини області контакту їхніх
берегів / В. Опанасович, І. Яцик // Машинознавство. – 2009. – Вип. № 4
(142). – С. 18-25.
6. Яцик І. Згин пластини Рейсснера з періодичною системою наскрізних
колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів /
Ігор Яцик // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат.  2010. 
Вип. 73.  С. 155-164.
7. Sulym H. Zginanie płyty Reissnera ze szczelinami przy uwzglednieniu
szerokosci strefy kontaktu brzegów szczelin / Heorgij Sulym,
Wiktor Opanasowych, Igor Jacyk // Acta mechanica et automatica.  2011.  5,
No. 1 (15).  P. 85-93.
8. Опанасович В.К. Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з
наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /
В.К. Опанасович, І.М. Яцик, Г.Т. Сулим // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 
2011. – 54, № 4. – С. 71-81.
Те саме: Opanasovych V.K. Bending of Reissner’s plate containing a through-
the-thickness crack by concentrated moments taking into account the width of a
contact zone of its faces / V.K. Opanasovych, I.M. Yatsyk, H.T. Sulym // Journal
of Mathematical Sciences.  2012. – 187, No. 5. – P. 620-634.
9. Сулим Г.Т. Двобічний згин пластини Рейсснера зі співвісними наскрізними
щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /
Георгій Теодорович Сулим, Віктор Костянтинович Опанасович,
Ігор Миколайович Яцик // Вісник ТНТУ – Тернопіль : ТНТУ, 2015. –
Том 79. – № 3. – С. 7-16. – (Механіка та матеріалознавство).
10. Сулим Г.Т. Згин пластини Рейсснера з двома не співвісними однаковими
наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх
берегів / Георгій Теодорович Сулим, Віктор Костянтинович Опанасович,
Ігор Миколайович Яцик // Вісник ТНТУ – Тернопіль : ТНТУ, 2015. –
Том 80. – № 4. – С. 7-19. – (Механіка та матеріалознавство).
11. Опанасович В.К. Одновісний згин ізотропної півплощини з тріщиною,
перпендикулярною до її межі, з урахуванням ширини області контакту її
берегів / В.К. Опанасович, І.М. Яцик // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка – Київ:
КНУ, 2015. – Вип. 4. – С. 55-60. – (Фізико-математичні науки).
12. Опанасович В. Двовісний згин кусково-однорідної ізотропної пластини з
прямолінійною межею поділу матеріалів з двома тріщинами,
паралельними до межі поділу і розташованими у різних півплощинах з
урахуванням контакту їх берегів / Віктор Опанасович, Іван Звізло,
Ігор Яцик // Сьомий українсько-польський симпозіум «Актуальні задачі
механіки неоднорідних структур». Тези доповідей. – Львів, 5–9 вересня
2007 року.  С. 69–70.
13. Звізло І.С. Двовісний згин моментами на нескінченності кусково-
однорідної пластини з двома прямолінійними тріщинами, по одній у
кожній із півплощин, одна з яких паралельна, а інша перпендикулярна до
прямолінійної межі поділу матеріалів, з урахуванням контакту їх берегів /
І.С. Звізло, І.М. Яцик // Проблеми корозійно-механічного руйнування,
інженерія поверхні, діагностичні системи : матеріали XX Відкритої наук.-
техн. конф. молодих науковців і спеціалістів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України “КМН-2007”. – Львів, 3–4 жовтня 2007 року.  С. 91–94.
14. Опанасович В.К. Двосторонній згин кусково-однорідної пластини з
прямолінійною межею поділу матеріалів моментами на нескінченності
кусково з двома прямолінійними тріщинами, по одній у кожній із
півплощин, одна з яких паралельна, а інша перпендикулярна до
прямолінійної межі поділу матеріалів, з урахуванням контакту їх берегів /
І.С. Звізло, І.М. Яцик // Актуальні проблеми механіки суцільного
середовища і міцності конструкцій : тези доповідей Міжнародної науково-
технічної конференції пам’яті академіка НАН України Володимира
Івановича Моссаковського. – Дніпропетровськ, 17–19 жовтня 2007 року. 
С. 57–58.
15. Опанасович Віктор. Згин пластини Рейсснера з тріщиною з урахуванням
ширини області контакту її берегів / Віктор Опанасович, Ігор Яцик //
Сучасні проблеми механіки та математики. Матеріали конференції в 3-х
томах.  Т. 2  Львів, 25–29 травня 2008 року.  С. 86–87.
16. Опанасович В.К. Згин пластини Рейсснера з періодичною системою
наскрізних колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту
їхніх берегів / В.К. Опанасович, І.М. Яцик // Конф. молодих учених із
сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача:
тези доп. – Львів, 25–27 травня 2009 р. – С. 69–70.
17. Сулым Г. Изгиб пластины Рейсснера с тремя коллинеарными сквозными
трещинами разной длины с учетом ширины области контакта их берегов /
Георгий Сулым, Виктор Опанасовыч, Игорь Яцик // Materiały V
Mięzynarod. Symp. Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. –
Августів, 36 червня 2009. – Білосток, 2009. – С. 109.
18. Опанасович В. Згин пластини Рейсснера з двома паралельними
незсунутими наскрізними тріщинами різної довжини з урахуванням
ширини області контакту їхніх берегів / Віктор Опанасович, Ігор Яцик //
Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки : зб. наук.
пр. ; за заг. ред. В.Л. Макарова, І.О. Луковського, Р.М. Кушніра. – Інститут
прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН
України. – Львів, 31 серпня –4 вересня 2009 р. – С. 179–181.
19. Яцик І.М. Згин пластини Рейсснера з періодичною системою паралельних
зсунутих наскрізних тріщин з урахуванням ширини області контакту їхніх
берегів / І.М. Яцик // Проблеми корозійно-механічного руйнування,
інженерія поверхні, діагностичні системи : матеріали XXI Відкр. наук.-
техн. конф. молодих науковців і спеціалістів «КМН-2009». – Львів, 28–30
жовтня 2009 р. – С. 128–131.
20. Віктор Опанасович. Згин пластини Рейсснера з круговим отвором та наскрізною радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту
її берегів / Віктор Опанасович, Ігор Яцик // Міжнародна наукова
конференція «Сучасні проблеми механіки» : тези доп.  Львів, 7–9 грудня
2009 р.  С. 89–90.
21. Опанасович Віктор. Згин пластини Рейсснера з абсолютно жорсткою
шайбою та наскрізною радіальною тріщиною з урахуванням ширини
області контакту її берегів / Віктор Опанасович, Ігор Яцик // VIII
Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки
неоднорідних структур» : зб. наук. пр. ; під заг. ред. І.О. Луковського,
Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Інститут прикладних проблем механіки і
математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 14–17 вересня
2010 р.– С. 379–381.
22. Опанасович В.К. Згин пластини Рейсснера з круговим отвором та двома
наскрізними радіальними тріщинами з урахуванням ширини області
контакту їхніх берегів / В.К. Опанасович, І.М. Яцик // Міцність матеріалів
та елементів конструкцій : тези допов. Міжнародної науково-технічної
конференції «Міцність матеріалів та елементів конструкцій» / Відп. ред.
В.Т. Трощенко : в 2 т. – Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН
України. – Т. 2. – Київ, 28–30 вересня 2010 р. – С. 13–14.
23. Опанасович В.К. Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з
наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /
В.К. Опанасович, І.М. Яцик, Г.Т. Сулим // Міжнародна наукова
конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2011»:
матеріали конференції / Ред. і кор. к. т. н. Волосова Н.М., Гусар І.В. –
Т. 1. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 13–15 квітня 2011 р. – С. 74.
24. Яцик І.М. Згин пластини Рейсснера з двома наскрізними тріщинами, одна
з яких довільно орієнтована відносно іншої, з урахуванням ширини області
контакту їхніх берегів / І.М. Яцик // IV-а Конференція молодих учених із
сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача
(КМУ СПММ – 2011) : тези доп. – Львів, 24–27 травня 2011 р. –
С. 107–108.
25. Опанасович Віктор. Про один підхід до дослідження напружено-
деформованого стану пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів
та двома тріщинами, перпендикулярними до неї, за згину з урахуванням
ширини області контакту їхніх берегів / Віктор Опанасович, Ігор Яцик //
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій» : збірник тез доповідей. 
Тернопіль, 19–20 грудня 2012 р.  С. 53–54.
26. Сулим Георгій. Згин пластини Рейсснера з двома паралельними
незсунутими наскрізними однаковими тріщинами з урахуванням ширини
області контакту їхніх берегів / Георгій Сулим, Віктор Опанасович,
Ігор Яцик // IX Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми
механіки неоднорідних структур» : зб. наук. пр. ; під заг. ред.
І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Інститут прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів,
15–19 вересня 2014 р.– С. 317–319.
27. Яцик Ігор. Згин пластини Рейсснера з наскрізними тріщинами з
урахуванням ширини області контакту їхніх берегів / Ігор Яцик //
Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015» : тези
доп. – Львів, 26–28 травня 2015 р. – Режим доступу :
http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Yatsyk.pdf.
28. Сулим Г. Згин пластини Рейсснера зі співвісними щілиною та тріщиною з
урахуванням ширини області контакту її берегів / Г. Сулим, В. Опанасович,
І. Яцик // 12-й Міжнародний симпозіум українських іженерів-механіків у
Львові. Тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – 216 с. – С. 44.
29. Яцик І.М. Двовісний згин пластини Рейсснера зі щілинами та тріщинами, з
урахуванням ширини області контакту їхніх берегів / І.М. Яцик //
Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених
та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» : збірник тез
доповідей. – Том. 1. – Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р. – С. 74–75.

Біографія

Яцик Ігор Миколайович народився у селі Підзвіринець Городоцького району Львівської області. Закінчив зі золотою медаллю середню загальноосвітню школу № 73 міста Львова (2002), з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2007), а також аспірантуру (2010). У 2010-11 роках інженер, з 2012 року інженер 2 категорії, з 2016 року інженер 1 категорії механічної лабораторії кафедри механіки, а з 2017 року інженер 1 категорії лабораторії комп’ютерної механіки механіко-математичного факультету Львівського університету.