Історія української культури (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316МТП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МТП-21

Опис курсу

Навчальна дисципліна має та меті здобуття студентами знань, вмінь та навичок для аналізу культурних процесів в Україні, їх впливу на особистісне, національне та міжнародне життя. Зокрема:
• розкрити значення міжкультурної комунікації;
• навчити аналізувати культурну динаміку українського суспільства;
• сформувати вміння аналізу соціокультурного дискурсу сучасності;
• розвинути вміння обґрунтованого та толерантного відстоювання власної позиції.

Рекомендована література

Основна

 1. Анісімов В.В. Історія української культури: словник-довідник: навч. посіб. / В.В. Анісімов. К.: УБС НБУ, 2014. – 319 с.
 2. Білоцерківський В., Шейко В. Історія української культури : навч. посіб. / В. Білоцерківський, В. Шейко.  – К. : Знання, 2009. – 413 с.
 3. Висоцький О. Історія української культури : навч. посіб. / О. Висоцький.  – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.
 4. Довжук І.В. Історія культури України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. / І.В. Довжук. – Переяслав: Вид-во К С В, 2023. – 636 с.
 5. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. проф. В.П. Мельника, проф. М.В. Кашуби, проф. А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 482 с.
 6. Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–е видання. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.
 7. Кашуба М.В. Історія української культури: курс лекцій / М.В. Кашуба. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 120 с.
 8. Культурологія: енциклопедичний словник / за ред. проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені  Івана  Франка, 2013. – 508 с.
 9. Лекції з  історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.
 10. Павлова О., Мельничук Т. Історія української культури: навч. посіб. / О. Павлова, Т. Мельничук. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 340 с.
 11. Сабадаш Ю.С., Нікольченко Ю.М., Дабло Л.Г. Історія української культури: курс лекцій / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Нікольченко, Л.Г. Дабло. – К.: Ліра-К, 2020. – 168 с.
 12. Стеценко В., Пітусь Л. Культурологія: навч. посібник / В. Стеценко, Л. Пітусь. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 284 с.
 13. Стеценко В. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство: навч.-метод. посіб. / В. Стеценко. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 199 с.
 14. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.
 15. Хома І.Я., Сова А.О., Мина Ж.В. Історія української культури: навч. посіб. / І.Я. Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 353 с.
 16. Шейко В. , Тишевська Л. Історія української культури  / В. Шейко, Л. Тишевська. – К.: Кондор, 2006. – 258 с.

Допоміжна

 1. Баран В., Баран Я. Походження українського народу. / В. Баран, Я. Баран. – К., 2002. – 403 с.
 2. Відейко М. Трипільська цивілізація./ М. Відейко. – К., 2003. – 184 с.
 3. Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: вступ до середньовічної історії слов’янства / А.П. Власто. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.
 4. Гнатюк В. Нарис української міфології. / В. Гнатюк. – Львів, 2000.
 5. Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість /І.М. Дзюба. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 642 с.
 6. Єфремов С.О. Історія українського письменства /С.О. Єфремов. – К.: Феміна, 1995. – 686 с.
 7. Життєписи великих українців /упор.: М.С. Тимошик. – К.: Либідь, 1999. – 672 с.
 8. Історія української культури: у 5 т. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.1. – 1134 с., Т.2. – 847 с., 2003. – Т.3. – 1245 с.
 9. Михайлов Б. Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні./ Б. Михайлов. – К., 2003. – 152 с.
 10. Семчишин М. Тисяча років української культури: історичний огляд культурного процесу: 2-е вид. / М. Семчишин. – К.: АТ «Друга рука», МП «Фенікс», 1993. – 550 с.
 11. Стеценко В. Культура в термінах від «а» до «я». Культурологічна абетка: навч. посіб. / В. Стеценко. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 208 с.
 12. Українське бароко та європейський контекст: архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.
 13. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біогр. нариси  А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.
 14. Чижевський Д. Українське літературне бароко / Д. Чижевський.  – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

Силабус: Історія української культури

Завантажити силабус