Теорія ймовірностей та математична статистика

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Тріщ Б. М., , , , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232доцент Тріщ Б. М.
доцент Тріщ Б. М.
доцент Тріщ Б. М.
доцент Тріщ Б. М.
доцент Тріщ Б. М.
доцент Тріщ Б. М.

Опис курсу

Курс “Теорія ймовірностей та математична статистика” відноситься до однієї з фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін у вищій освіті. Зростання ролі економіко-статистичного аналізу у формуванні сучасної концепції управління пов’язано з двома основними тенденціями. Перша з них полягає в тому, що для ефетивного управління необхідним є наукове формування інформаційного ресурсу. Друга полягає в тому, що необхідним є удосконалення методів збору і аналізу даних. Комплексний підхід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке вивчення сучасних методів збору, обробки та економіко-статистичного аналізу даних на різних рівнях управління. Це реальний напрям підвищення інтелектуальності українського менеджменту.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для оцінки соціально-економічних процесів.

Основні завдання дисципліни:

 • допомогти студентам засвоїти теоретичні основи “Теорії ймовірностей та математичної статистики” та основні методи розв’язання конкретних задач;
 • сформувати вміння проводити комплексний статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні соціально-економічні явища і процеси.

Дисципліна “Теорія ймовірностей та математична статистика” є однією з базових для таких дисциплін, як “Соціально-економічна статистика”, “Економетрика”, “Теорія економічного ризику”, “Економіко-математичне моделювання”.

Рекомендована література

 1. О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
 2. В.В.Барковський, Н.В.Барковська, О.К.Лопатін. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУЛ, 2002.
 3. В.Е.Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
 4. В.І.Жлуктенко, С.І.Наконечний. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики.—К.; УМКВО, 1991; –К.: КНЕУ, 2000.
 5. М.К.Бугір. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. Тернопіль; Підручники і посібники, 1998.
 6. І.М.Копич. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник для студентів економічних і торгівельних спеціальностей. Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1997.
 7. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Физматгиз, 1961.
 8. Гурский Е.М. Теория вероятностей с элементами математической статистики. — М.: Высш. шк., 1971.
 9. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. — К.: УМК ВО, 1991.
 10. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Ч.1. — К.: КНЕУ, 2000.
 11. Кулініч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Призва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і задачі: У 2-х кн. — К.: Либідь, 1994. — Кн.1.
 12. Я.І. Єлейко, Б.І. Копитко, Б.М. Тріщ Теорія ймовірностей.Тереми, приклади, задачі —  Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму