Інтегральні перетворення в задачах механіки деформівного твердого тіла (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
617ArrayМТХ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
617МТХ-31

Опис курсу

Курс “Механіка деформівного твердого тіла” є основним у забезпеченні спеціалізації в галузі механіки деформівного твердого тіла (МДТТ), зокрема теорії пружності, пластичності, в’язкопружності, в’язкопружності та міцності. Дає струнку систему загальних понять, теорем, варіаційних принципів, математичних моделей механіки, методів, розвиваючи та поглиблюючи відомості, одержані в курсі механіки суцільного середовища щодо опису різноманітних способів деформування саме твердих тіл. Забезпечує можливість вивчення всіх основних спецкурсів, пов’язаних із лінійними та нелінійними теоріями МДТТ у теоріях міцності та руйнування, діагностики і неруйнівних методів контролю, у біомеханіці, матеріалознавстві, геофізиці тощо. Охоплює основні елементи теорії тензорів, теорії деформацій та напружень, конститутивних залежностей для твердих деформівних матеріалів різного типу, постановки задач теорії пружності, пластичності, повзучості та спадкових теорій, основні теореми й варіаційні принципи, загальні методи розв’язування задач, задачу Сен-Венана кручення та згину призматичних пружних стрижнів та деякі просторові задачі, у тому числі й задачу Герца, елементи нелінійної теорії пружності, теорії пластичності, повзучості та спадкової пружності.

Рекомендована література

  1. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. – Львів: Світ, 1999.Т.1. – 532 с.
  2. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. Львів: Світ. – 1994. – 580 с.
  3. Божидарнік В.В., Сулим Г.Т. Теорія пружності: підручник. Т. 1: Загальні питання. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. 552 с.
  4. Гудрамович В.С. Теория ползучести и ее приложения к расчету элементов тонкостенных конструкций. К.: Наук. думка, 2005. 223 с.
  5. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. М.: Наука, 1980. 512 с.
  6. Лурье А.И. Теория упругости. М.: Наука, 1970. 940 с.
  7. Можаровський М.С. Теорія пружності, пластичності і повзучості: підручник. К.: Вища школа, 2002. 308 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму