ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування – одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

Положення про механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (Положення) розроблене комісією утвореною рішенням Конференції трудового колективу механіко-математичного факультету від 25 жовтня 2017 року у складі:

 1. Гуран І. Й., в.о. декана механіко-математичного факультету (Голова комісії);
 2. Іщук Ю. Б., доцент кафедри алгебри і логіки (Секретар комісії);
 3. Бокало М. М., професор кафедри диференціальних рівнянь;
 4. _____, _____кафедри математичної економіки і економетрії;
 5. _____, _____кафедри математичного і функціонального аналізу;
 6. _____, _____кафедри математичного моделювання;
 7. _____, _____кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей;
 8. _____, _____кафедри теоретичної та прикладної статистики;
 9. _____, _____кафедри механіки;
 10. _____, _____кафедри вищої математики;
 11. Тромса Ірина, студентка групи МТМ-41 механіко-математичного факультету.

 

Це Положення регламентує управлінські, організаційні, економічні відносини, пов’язані з функціонуванням механіко-математичного факультету (далі ‑ факультет) відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про  наукову  та  науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, а  також Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Статут Університету).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Факультет є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка (далі ‑ Університет), що утворився у вересні 1953 року внаслідок поділу фізико-математичного факультету на фізичний та механіко-математичний.

Факультет об’єднує десять кафедр (алгебри і логіки, вищої математики, геометрії і топології, диференціальних рівнянь, математичного моделювання, математичного і функціонального аналізу, математичної економіки і економетрії, механіки, теоретичної та прикладної статистики, теорії функцій і теорії ймовірностей), лабораторії, інші підрозділи з метою підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою  освітою, проведення освітньої, наукової, методичної та інших видів діяльності, що відповідають його профілю.

Повна назва факультету – Механіко-математичний факультет; англійською мовою – Mechanics and Mathematics Faculty.

Скорочена назва факультету – Факультет математики; англійською мовою – Faculty of Mathematics.

Місцезнаходження факультету: вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000. Тел. 239-41-74; 239-47-43; електронна пошта: dmmf@lnu.edu.ua, інтернет-сторінка: http://mmf.lnu.edu.ua/.

1.2. У своїй діяльності факультет керується актами чинного законодавства України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Університету, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями  Ректора, рішеннями Вченої ради Університету та факультету, що набрали чинності відповідно до Статуту Університету.

1.3. Робота факультету ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, автономії та самоврядування, демократичності, прозорості та відкритості, гуманізму, персональної та колективної відповідальності, колегіальності та гласності при обговоренні та вирішенні питань, віднесених до його компетенції, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.4. Факультет має свої символи – Герб та Хоругву.

Факультет може мати власну емблему, а також почесні відзнаки, грамоти, листи-подяки, тощо для стимулювання студентів, аспірантів, докторантів і працівників факультету, іншу символіку факультету, затверджену у встановленому порядку.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

2.1. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти здобувачами вищої освіти, підготовку яких здійснює факультет та його структурні підрозділи для задоволення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

2.2. Основні напрями діяльності факультету:

2.2.1. Освітня і методична діяльність, що передбачає:

 • підготовку фахівців з вищою освітою за ліцензованими галузями знань і спеціальностями  освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» відповідно до профілю діяльності факультету та стандартів освіти;
 • аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними галузями знань і спеціальностями відповідно до профілю діяльності факультету;
 • організацію підсумкової  атестації студентів, що навчаються на факультеті;
 • організацію навчальної та виробничої практики студентів, у тому числі за кордоном;
 • участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до напрямів та профілю діяльності факультету;
 • визначення змісту освіти з урахуванням  національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти та освітніх програм;
 • підготовку, оновлення та затвердження в установленому порядку навчально-методичних комплексів дисциплін, вивчення яких забезпечується факультетом та його структурними підрозділами;
 • підготовку матеріалів до  ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм з спеціальностей, за якими здійснюється,  чи  планується  підготовка  фахівців  на  факультеті;

2.2.2. Наукова та творча діяльність, що включає в себе:

 • підготовку фахівців вищої кваліфікації (докторів  філософії та докторів наук) відповідно до затвердженого в установленому порядку плану набору, міждержавних договорів та індивідуальних контрактів;
 • планування, організацію, координацію  та  проведення  фундаментальних і  прикладних  наукових  досліджень  на факультеті;
 • сприяння розвитку науки, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу за напрямами та профілем діяльності факультету;

2.2.3. Здійснення заходів міжнародного співробітництва та партнерства  на підставі угод, укладених Університетом;

2.2.4. Виховна діяльність, що передбачає:

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості  шляхом  патріотичного, правового, екологічного виховання  здобувачів  вищої  освіти;
 • проведення  просвітницької, творчої, мистецької, спортивної  та  оздоровчої  діяльності;
 • відродження, збереження та пропагування українських національних традицій;

2.2.5. Здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України,  діяльності, з урахуванням профілю та напрямів діяльності факультету.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Факультет має право:

 • організовувати наукові, науково-практичні та навчально-методичні конференції, семінари, конкурси, олімпіади відповідно до напрямів та профілю діяльності факультету;
 • вносити пропозиції та ініціювати перед адміністрацією Університету  чи посадовими особами розгляд та вирішення питань щодо відкриття та закриття спеціальностей і спеціалізацій, плану прийому осіб на навчання за державним замовленням (з  ліцензованих  спеціальностей);
 • брати участь у формуванні контингенту студентів, аспірантів і докторантів, які навчатимуться на факультеті за державним замовленням, а також за кошти юридичних і фізичних осіб;
 •  вносити пропозиції та ініціювати перед адміністрацією Університету  чи посадовими особами розгляд та вирішення питань щодо створення та ліквідації в установленому порядку структурних підрозділів факультету, зміни його структури;
 • на сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених чинним законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та іншими  локальними  актами  Університету;
 • підтримувати зв’язок з іншими структурними підрозділами Університету;
 • вносити адміністрації Університету пропозиції щодо розміру видатків на забезпечення своєї діяльності;
 • використовувати у своїй діяльності печатки та бланки факультету;
 • користуватись іншими правами, визначеними Статутом Університету, цим Положенням, іншими  локальними  актами  Університету.

3.2. Факультет зобов’язаний:

 • брати участь у визначенні змісту освіти з урахуванням  стандартів  вищої  освіти та освітніх програм за спеціальностями,  за якими факультет  забезпечує  підготовку  фахівців;
 • здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерський), третьому (освітньо-науковий), науковому рівнях вищої освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідних ступенів вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук  відповідно до профілю та напрямів діяльності факультету;
 • організовувати заходи з підвищення кваліфікації, перекваліфікації науково-педагогічних  працівників на підставі договорів, укладених Університетом з іншими підприємствами, установами, організаціями відповідно до напрямів діяльності та профілю факультету;
 • забезпечувати підготовку та розроблення освітніх програм, навчальних планів зі спеціальностей, спеціалізацій, за якими  факультет забезпечує  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою;
 • дотримуватися вимог чинного законодавства, системи державних стандартів України у сфері вищої освіти, положень Статуту Університету,  Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку, наказів і розпоряджень Ректора Університету, ухвал Вченої ради Університету та цього Положення;
 • зберігати і раціонально використовувати державне майно, фінансові та матеріальні ресурси Університету, що закріплені за ним;
 • створювати належні умови провадження освітньої діяльності на факультеті.
 1. УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ

4.1. Управління факультетом на постійній основі в межах своєї компетенції здійснює декан, який особисто відповідає за результати роботи факультету.

4.2.   Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету. Кандидатом на посаду декана може бути особа, яка впродовж останніх 5 років перед обранням працювала в Університеті на посадах науково-педагогічних працівників на постійній основі.

Одна і та сама особа не може бути деканом факультету більше ніж два строки.

4.3  Декана  факультету  обирає  Вчена  рада  факультету більшістю голосів від її складу терміном  на  п’ять  років  з  урахуванням  пропозицій  Конференції трудового  колективу факультету (далі – Конференція  факультету) через оголошення  результатів  таємного  голосування  на  засіданні  Вченої  ради  факультету.           Ректор Університету призначає декана факультету строком на п’ять  років  та укладає з ним відповідний контракт. Ректор Університету має право обґрунтовано відмовити у призначенні на посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету має право двома третинами голосів від свого складу підтвердити попереднє рішення, після чого Ректор Університету зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею відповідний контракт.

4.4. Декан факультету в межах своєї компетенції та на виконання своїх посадових обов’язків видає розпорядження, обов’язкові до виконання учасниками освітнього процессу  факультету.

Розпорядження декана факультету може бути скасоване Ректором Університету, якщо воно суперечить чинному законодавству, Статутові Університету, іншим локальним правовим актам Університету чи завдає шкоди інтересам Університету.

4.5. Після припинення повноважень декана або при створенні нового факультету Ректор Університету призначає виконувача обов’язків декана факультету до заміщення цієї посади за конкурсом відповідно до чинного законодавства України на строк до проведення виборів декана факультету, але не більш як на три місяці

4.6. Декан факультету в межах наданих йому повноважень:

4.6.1. здійснює загальне керівництво факультетом, контролює діяльність  структурних підрозділів факультету, організацію навчально–виховної та культурно-просвітницької роботи на факультеті;

4.6.2. організовує навчальну, методичну, наукову, науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних працівників факультету;

4.6.3.    контролює якість підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті;

4.6.4. вносить адміністрації Університету пропозиції щодо напрямків  діяльності  факультету, його  структури  та  штату працівників;

4.6.5.    забезпечує розробку проекту положення про факультет;

4.6.6. розробляє Програму розвитку факультету та представляє її перед Конференцією факультету;

4.6.7. здійснює контроль за діловодством на факультеті, організовує своєчасну підготовку планової та звітної документації деканатом та кафедрами факультету;

4.6.8. забезпечує виконання норм безпеки життєдіяльності, охорони праці на факультеті, контролює дотримання всіма працівниками факультету, здобувачами вищої освіти, слухачами факультету трудової дисципліни, Статуту Університету, дотримання Правил внутрішнього розпорядку Університету;

4.6.9. інформує керівництво Університету про стан справ на факультеті, щорічно звітує про свою роботу Конференції факультету;

4.6.10. представляє факультет та його структурні підрозділи у відносинах з іншими структурними підрозділами Університету, керівництвом  Університету, а також за дорученням Ректора Університету у відносинах з іншими органами, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі з метою удосконалення змісту, технологій, форм навчання здобувачів вищої освіти на факультеті на підставах, в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством, Статутом Університету  та  цим Положенням;

4.6.11. здійснює координацію діяльності навчальних, наукових та інших підрозділів, що входять до складу факультету;

4.6.12. забезпечує в межах своєї компетенції заходи щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази факультету, контролює стан збереження приміщень і майна факультету;

4.6.13. відповідає за кадрову політику на факультеті, забезпечує  винесення на попереднє  обговорення  кафедр, на  розгляд  відповідної  Вченої  ради  заяв  та інших матеріалів претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників  факультету (у  випадку обрання  на  посаду  завідувача кафедри – Конференції  факультету), погоджує  прийняття осіб на посади працівників навчально-допоміжного персоналу у встановленому порядку;

4.6.14. подає на затвердження проректорові відповідно до розподілу функціональних повноважень посадові інструкції заступників деканів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів факультету;

4.6.15. контролює навчальний процес на факультеті (дотримання розкладу навчальних занять), практичну підготовку здобувачів  вищої  освіти, дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за відповідними рівнями вищої освіти відповідно до профілю діяльності факультету;

4.6.16. забезпечує підготовку та бере участь у розробці документів, що визначають зміст вищої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до профілю та напрямів  діяльності факультету, в тому числі,  для ліцензування, акредитації та комплексної перевірки діяльності факультету;

4.6.17. організує роботу з підготовки навчальних планів і програм навчальних курсів, інших засобів науково-методичного й навчально-методичного забезпечення  освітнього процесу відповідно до профілю та напрямів діяльності факультету;

4.6.18. забезпечує виконання освітніх програм та навчальних планів для   спеціальностей   відповідних рівнів вищої освіти, затверджених Вченою радою Університету відповідно до профілю та напрямів діяльності факультету, а також рішень Вченої ради Університету з питань організації освітнього процесу, строків навчання, тощо та здійснює контроль за їх виконанням;

4.6.19. затверджує індивідуальні плани та графіки навчання здобувачів вищої освіти, підготовку яких забезпечує факультет, тем випускних кваліфікаційних (дипломних/магістерських)  робіт та забезпечує контроль за їх дотриманням;

4.6.20. здійснює заходи щодо вдосконалення навчального процесу на факультеті з метою підвищення якості підготовки здобувачів  вищої  освіти з дотриманням вимог навчальних планів, програм та інших документів, затверджених Вченою радою Університету;

4.6.21. координує проведення вступної кампанії під час  прийому на факультет, контролює дотримання правил вступу на факультет і порядок випуску бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

4.6.22. організовує проведення заліково-екзаменаційних сесій та здійснює контроль за ними, сприяє в організації діяльності екзаменаційних комісій та здійснює контроль за їх діяльністю;

4.6.23. входить до складу екзаменаційної комісії з підсумкової атестації випускників факультету, а також до складу Приймальної комісії Університету;

4.6.24. призначає комісію для ліквідації академічної різниці (заборгованості) студентів, підписує відомості, чи талони для складання  академічної різниці  (заборгованості)  студентів;

4.6.25. готує  проект наказу про переведення студентів з курсу на курс, про допуск студентів до здачі державних іспитів, до захисту випускної кваліфікаційної (дипломної/магістерської) роботи;

4.6.26. розглядає питання про перезарахування предметів студентам, що переводяться, чи продовжують навчання або поновлені у складі студентів факультету, студентам, які навчались в інших вищих навчальних закладах відповідно до угод про академічну мобільність за погодженням з відповідною кафедрою;

4.6.27. вносить подання щодо призначення здобувачам вищої освіти стипендій, забезпечує подання всіх необхідних для цього документів;

4.6.28. забезпечує підготовку наказів про зарахування, відрахування здобувачів вищої освіти, застосування до них заохочень, дисциплінарних стягнень;

4.6.29. візує навчальні плани підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями;

4.6.30. затверджує план виховної роботи на факультеті;

4.6.31. проводить наради зі своїми заступниками, завідувачами кафедр та керівниками інших структурних підрозділів факультету, а також із старостами академічних груп та їх порадниками;

4.6.32.організовує висвітлення діяльності факультету на Інтернет-сторінці факультету.

4.6.33. візує  накази про відрядження, пов’язані з навчальною, науковою і навчально-методичною  роботою  учасників  освітнього процесу факультету.

4.7.Ректор Університету може звільнити декана факультету з посади за поданням Вченої ради Університету або Конференції факультету з підстав, визначених законодавством про працю України, за порушення вимог Статуту, умов контракту.

Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Конференції факультету не менш як половиною голосів затвердженого складу Вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома третинами голосів  затвердженого складу Конференції факультету.

4.8. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Заступники  декана  призначаються  з  навчально-методичної, наукової, виховної  та  профорієнтаційної  роботи. Якщо  кількість  заступників  є  меншою,  то  види  робіт  перерозподіляються   деканом  між  ними. Заступник  декана  призначається  наказом  Ректора  Університету  за  поданням  декана  факультету  і  погодженням   із  студентською  радою  факультету.

4.9. Декан відповідає за провадження освітньої, наукової та виховної діяльності на факультеті.

4.10. Декан факультету:

а) вносить:

 • проекти наказів про відрахування та поновлення студентів факультету;
 • проекти наказів про переведення студентів факультету з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, відпусток у зв’язку з вагітністю, пологами та по догляду за дитиною;
 • проекти наказів про призначення порадників і старост академічних груп;

б) підписує:

 • розпорядження;
 • зовнішню кореспонденцію факультету;
 • документи, скеровані до інших підрозділів факультету;
 • студентські картки, залікові книжки;
 • документи супроводу освітнього процесу на факультеті та його результатів, які стосуються студентів (екзаменаційні та залікові відомості, талони, довідки тощо);

в) візує:

 • договори на підготовку фахівців на факультеті;
 • документи студентів для виїзду  на  навчання за кордон та інші документи студентів, що навчаються на факультеті;
 • угоди з фізичними та юридичними особами про співробітництво та партнерство відповідно до профілю та напрямів діяльності факультету, на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг для потреб факультету;
 • акти списання матеріальних цінностей, що закріплені за факультетом;
 • проекти наказів, внесені іншими підрозділами Університету, які стосуються діяльності факультету;
 • освітні програми, навчальні та робочі навчальні плани для підготовки фахівців  усіх  освітніх  рівнів, що здійснюється в межах факультету;
 • заяви осіб про прийняття на роботу в Університет (для роботи в підрозділах факультету);
 • заяви про відпустку осіб, що працюють на факультеті;
 • документи про погодинну оплату праці осіб, що працюють на факультеті;

г) затверджує:

 • педагогічне навантаження викладачів кафедр;
 • розклад проведення заліків.

4.11. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету та утворюється терміном на  три  роки.

4.12. Вчена рада факультету:

 • заслуховує звіти про роботу аспірантів, докторантів, викладачів та працівників факультету;
 • схвалює навчальні  програми  дисциплін;
 • ініціює проведення науково-дослідних та господарських робіт, спрямованих на поліпшення навчальної, методичної роботи;
 • обирає таємним голосуванням на посаду  старших викладачів, викладачів, асистентів  (після  розгляду  на  відповідній  кафедрі);
 • обирає  таємним  голосуванням на  посаду доцента  (після  розгляду  на  відповідній  кафедрі), відповідно  до делегованих  повноважень  Вченою  радою  Університету;
 • обговорює кандидатури на посаду професорів після їх розгляду на відповідній кафедрі та подає пропозиції Вченій раді Університету у вигляді результатів голосування.
 • вносить на розгляд Вченої ради Університету пропозиції про присвоєння вчених звань науково-педагогічним  працівникам  та іншим працівникам  факультету.
 •  виносить на Вчену раду Університету пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації  структурних  підрозділів факультету;
 • готує пропозиції Вченій раді Університету щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті;
 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 • визначає загальні напрями наукової діяльності факультету, теми наукових досліджень і затверджує звіти про їх виконання;
 • розглядає навчальні плани і подає їх на затвердження Вченій раді Університету;
 • затверджує перспективні плани розвитку факультету, плани науково-дослідної та виховної роботи;
 • заслуховує звіти заступників декана та порадників академічних груп;
 • пропонує Вченій раді Університету на затвердження теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук;
 • рекомендує наукових керівників  аспірантів, консультантів докторантів;
 • затверджує індивідуальні плани аспірантів, проводить атестацію аспірантів, докторантів;
 • заслуховує керівників структурних підрозділів факультету, звіти інших посадових осіб згідно з положенням про структурний підрозділ;
 • надає дозволи на читання лекцій асистентам – кандидатам наук;
 • вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень визначених Статутом Університету, цим Положенням.
 •  вирішує інші питання делеговані їй Вченою радою Університету.

4.13. Вчену раду факультету очолює її голова ,  якого  обирають  на  час  діяльності  Вченої  ради  факультету  на  її  засіданні  таємним  голосуванням  з  числа  членів Ради,  які  мають  науковий  ступінь  та/або  вчене  (почесне)  звання.

За поданням Голови Вчена рада факультету обирає його заступника та секретаря.

4.14.До складу Вченої ради факультету входять:

 • за посадами  декан, заступники декана, завідувачі кафедр;
 • голова  профспілкової  організації  співробітників  факультету, голова  профспілкової організації студентів та аспірантів за умови, що відповідна профспілкова організація факультету об’єднує не менше 50% працівників факультету або студентів та аспірантів,  керівник  органу  студентського  самоврядування  факультету;
 • виборні представники, які працюють на факультеті на постійній основі і представляють наукових та науково-педагогічних працівників, яких обирають  з-поміж професорів, докторів наук, докторів  філософії  (кандидатів наук).
 • При цьому не менше 75 % загальної чисельності складу Вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету та не менше 10 % – виборні представники з-поміж осіб, які навчаються на факультеті  і  об’єднані  студентським  самоврядуванням.

4.15. Виборних  представників, які  працюють  на  факультеті  на  постійній  основі,  від  наукових,  науково-педагогічних  працівників факультету обирає  Конференція  трудового  колективу  факультету  за  поданням  кафедр та інших структурних підрозділів факультету, в порядку, визначеному цим Положенням  (але  не  менше  ніж  по  одному  від  кожної  кафедри  та  не  менше  ніж  по  два  працівники  від  кафедри, де кількість посад наукових, науково-педагогічних працівників відповідно до штатного розпису становить не менше 15). Виборних  представників  з  числа  студентів, які  навчаються  на  факультеті,  обирають  прямим  таємним  голосуванням.

До  складу  Вченої  ради  факультету  також  можуть  обирати  представників  інших  категорій  працівників,  відповідно  до цього Положення.

Персональний  склад  Вченої  ради  факультету  затверджує  наказом Ректор  Університету  за  поданням  декана  факультету.

4.16. Засідання Вченої ради факультету проводяться, як правило, щомісячно.

4.17. Вчена рада факультету є повноважною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини від присутніх на засіданні членів Вченої ради факультету, крім випадків, визначених Статутом та чинним законодавством.

4.18. Рішення Вченої ради факультету, якщо воно цього потребує вводиться в дію розпорядженням декана. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.

4.19. На факультеті наказом  Ректора  за  поданням декана  факультету може створюватися Методична  рада для розгляду важливих навчально-методичних і науково-методичних питань, розробки рекомендацій щодо впровадження інноваційних форм і методів викладання.

4.20. До складу Методичної ради факультету входять голова, заступник голови, секретар і члени ради – науково-педагогічні працівники, які мають великий досвід навчально-методичної роботи. Персональний склад Методичної ради затверджується наказом  Ректора Університету.

4.21. Методична рада факультету:

 • розглядає важливі питання навчально-методичної роботи на факультеті та розробки методичних рекомендацій;
 • організовує вивчення досвіду роботи кафедр із навчально-методичних питань;
 • організовує та проводить науково-методичні конференції, наради, семінари;
 • планує, вивчає, аналізує та рекомендує до друку факультетські навчальні та навчально-методичні видання;
 • вносить пропозиції та надає допомогу кафедрам факультету  із  упровадження  в  освітній  процес нових   педагогічних  технологій, технічних  та інформаційних  засобів навчання та розробляє методичні рекомендації щодо їх ефективного та належного використання з урахуванням стандартів вищої освіти, інших нормативних документів, ухвал Вчених рад;
 • вивчає методику проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, проведення практик і рекомендує шляхи їх удосконалення;
 • систематизує і зберігає документи, які регламентують навчально-методичну роботу факультету, доводить ці документи до кафедр надає рекомендації щодо їх застосування.

4.22. Методична рада факультету працює відповідно до плану роботи, який затверджує декан факультету на навчальний рік.

4.23. Ухвали Методичної ради мають рекомендаційний характер.

4.24. На факультеті може створюватися Науково-технічна рада.

Ректор за поданням декана видає наказ про склад Науково-технічної ради.

4.25. Науково-технічна рада розробляє рекомендації щодо:

 • підвищення ефективності наукової роботи;
 • удосконалення форм і методів організації та управління науковою діяльністю.

4.26. Ухвали Науково-технічної ради мають рекомендаційний характер.

4.27. Для організації діяльності факультету може створюватись робочий орган управління – деканат, який очолює декан.

До його складу входять декан, заступник (заступники) декана та інший персонал, передбачений штатним розписом.

4.28. Деканат факультету є робочим органом факультету, що вирішує поточні  питання організаційного характеру, що стосуються освітньої, наукової, виховної, господарської роботи на факультеті. Деканат факультету може вносити Вченій раді факультету пропозиції щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.

4.29. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи факультету в період між засіданнями Вченої ради факультету декан може скликати наради заступників декана, завідувачів кафедр і керівників інших структурних підрозділів факультету, рішення яких мають рекомендаційний характер і реалізуються рішеннями Вченої ради факультету та розпорядженнями декана.

 1. ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

5.1. Органом громадського самоврядування факультету є Конференція факультету, враховуючи  виборних  представників  з  числа  осіб, які  навчаються  на  факультеті.

5.1.1. Порядок обрання, кількісний склад і норма представництва делегатів Конференції від підрозділів визначається рішенням Вченої ради факультету  відповідно  до  положень  Статуту  Університету.

На Конференції  факультету повинні бути представлені усі категорії працівників факультету  та  виборні  представники  з  числа  осіб,  які  навчаються  на  факультеті.

При цьому  не менше ніж 75 відсотків  складу делегатів Конференції  факультету повинні становити науково-педагогічні та  наукові  працівники факультету  і  не  менше  як  15  відсотків  –  виборні  представники  з  числа  студентів,  які  охоплені  студентським  самоврядуванням  та  обрані  студентами  через  пряме  таємне  голосування.

5.1.2. Конференція  факультету:

 • дає оцінку діяльності декана факультету;
 • затверджує річний звіт про діяльність факультету;
 • вносить пропозиції Вченій раді факультету кандидатур для обрання на посаду декана факультету;
 • вносить пропозиції Ректорові Університету про відкликання з посади декана факультету  з  підстав  передбачених  чинним  законодавством  України, Статутом  Університету, укладеним  з  ним  контрактом;
 • вносить пропозиції Вченій раді Університету кандидатур для обрання на посади завідувачів кафедр факультету;
 • обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
 • рекомендує кандидатури виборних  представників до складу Вченої ради Університету;
 • обирає делегатів на Конференцію трудового колективу Університету;
 • вирішує інші питання віднесені Статутом Університету до  її компетенції.

5.1.3. Конференція  факультету скликається не рідше ніж один раз на рік.

5.1.4.Ініціатором скликання Конференції факультету можуть бути декан, Вчена рада факультету, профспілкове бюро факультету або ініціативна група працівників факультету, яка повинна зібрати не менше 1/3 підписів науково-педагогічних та наукових працівників факультету, які працюють на постійній основі.

5.1.5. Конференція  факультету є правомочною, якщо в ній бере участь не менше двох третин її складу. Рішення Конференції приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від присутніх делегатів, крім випадків, передбачених законодавством.

5.2. На факультеті діють органи студентського самоврядування, що є невід’ємною частиною громадського самоврядування на факультеті.

Студентське самоврядування здійснюється як студентами безпосередньо, так і через виконавчі органи студентського самоврядування, обрані через пряме таємне голосування.

5.3. Студентське самоврядування на факультеті діє на рівні академічної групи, курсу та факультету.

5.4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом.

5.5. За погодженням із студентською радою факультету приймаються рішення про:

5.5.1. відрахування  студентів, що  навчаються  на  факультеті,  з Університету  та  їх  поновлення  на  навчання;

5.5.2. переведення осіб, які навчаються на факультеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за  кошти фізичних (юридичних) осіб;

5.5.3. переведення осіб, які навчаються  на факультеті за кошти фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

5.5.4.  призначення  заступників  декана  факультету;

5.5.5. поселення і виселення з гуртожитку осіб, які навчаються на факультеті.

5.6.  На  факультеті  діє  Наукове  товариство  студентів, аспірантів, докторантів  і  молодих  вчених – частина  системи  громадського  самоврядування.

5.7.  За  погодженням  із  Науковим  товариством  студентів, аспірантів, докторантів  і  молодих  вчених  факультету  приймаються  рішення  про  відрахування  з  Університету  та  поновлення  на  навчання  осіб,  які  здобувають  ступінь  доктора  філософії  та  навчаються  на  факультеті.

5.8. У випадку  якщо  Наукове  товариство  студентів, аспірантів,  докторантів  і  молодих  вчених  факультету  не  погодило  відповідного  рішення,  питання  відрахування  та  поновлення   осіб,  які  здобувають  ступінь  доктора  філософії,  розглядає  Наукове  товариство  студентів,  аспірантів, докторантів  і  молодих  вчених  Університету.

 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

6.1. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно  закріплюються за факультетом  наказом  Ректора Університету у встановленому порядку.

6.2. Фінансування факультету здійснюється в межах видатків, визначених Кошторисом Університету у встановленому порядку.

Фінансування факультету може здійснюватись за рахунок коштів як загального так і спеціального фонду Університету (його власних надходжень).

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФАКУЛЬТЕТУ

7.1. Реорганізація (ліквідація) факультету проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Університету.

7.2.  Реорганізація (ліквідація) факультету здійснюється Вченою радою Університету за  поданням  Ректора  Університету. Рішення Вченої ради Університету затверджується  наказом  Ректора Університету.

7.3. У разі реорганізації (ліквідації) факультету працівникам, студентам,  аспірантам, докторантам факультету гарантуються їхні права відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення вводиться  в  дію  наказом Ректора на підставі рішення Вченої ради Університету.

8.2. Зміни до цього Положення вносяться наказом Ректора на підставі рішення Вченої ради Університету.

 

 

Завантажити прикріплення: Положення про механіко-математичний факультет