Методи обчислень (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МТП-31

Опис курсу

У курсі вивчаються прямі та ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); інтерполювання та наближення функцій; числове диференціювання та інтегрування функцій; числові методи розв’язування початкових та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР). Розглядаються алгоритмічна та програмна реалізація даних методів.
Метою та цілями даного курсу даного курсу є:
• вивчення студентами постановок основних математичних задач до яких зводиться рішення практичних проблем і чисельних методів їх розв’язання,
• набуття студентами навичок розробки алгоритмів та програмної реалізації чисельних методів,
• набуття навичок роботи з відомими системами комп’ютерної математики Matlab та Octave;
• вміння здійснювати обґрунтований вибір чисельного методу при вирішенні практичної задачі.

Рекомендована література

Основна література

  1. Цегелик Г.Г. Чисельні методи: Підручник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 408 с.
  2. Костюшко І.А.,  Любашенко Н.Д., Третиник В.В. Методи обчислень: підручник. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 243 с.
  3. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 434 с.
  4. Kharab A., Guenther R.B. An Introduction to Numerical Methods A MATLAB Approach./ 5 th Ed. – CRC Press, 2023. – 614 p.

Додаткова література

  1. Quarteroni A., Saleri F., Gervasio P. Scientific Computing with MATLAB and Octave. – Springer, – 442 p.
  2. Савула Я.Г. Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 222 с.
  3. Шахно С.М. Чисельні методи лінійної алгебри. . – Львів, 2007. – 248 с.
  4. MATLAB Homepage: http://www.mathworks.com/products/matlab/.
  5. GNU Octave Homepage: http://www.gnu.org/software/octave/
  6. Іванків К.С., Щербатий М.В. Математичне моделювання біологічних та еколого-економічних процесів. . – Львів,  Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 153 c.

Силабус: Методи обчислень

Завантажити силабус