Історія України (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116МТП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МТП-11

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини з історії України. Тому в курсі представлено перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, військових діячів, представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Рекомендована література

Основна

 1. Бондарчук О., Вановська І., Караіванов І., Коломоєць С. Історія України без міфів. Ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень. Київ, 2024.
 2. Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корнієнко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст. Київ, 2022.
 3. Водотика Т., Головко В., Кульчицький С., Якубова Л. Українське століття (1921-2021): витоки, уроки, перспективи державотворення. Київ, 2022.
 4. В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «секретно». Київ, 2023.
 5. Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. Київ, 2024.
 6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ̶ ХХ ст. Київ, 2019.
 7. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11т., 12 кн. Київ, 1991 ̶ 1999.
 8. Грушевський М. Нарис історії українського народу. Київ, 2023.
 9. Гудь Б. З історії етно-соціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ- першій половині ХХ ст. Харків, 2018.
 10. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Київ, 2011.
 11. Косик В. Правда історії. Роки окупації України 1939-1944. Київ, 2022.
 12. Крип’якевич І. Коротка історія України. Київ, 2022.
 13. Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини. Київ, 2020.
 14. Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. Київ, 2019.
 15. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. Київ, 2023 р.
 16. Плохій С. Російсько-українська війна. Київ, 2023.
 17. Повсякденне життя галичан у ХІХ – на початку ХХ століття / упорядник М.Литвин. Харків, 2020.
 18. Смолій В. Історія Запорізької Січі. Київ, 2023.
 19. Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа. Київ, 2018.
 20. Таїрова-Яковлева Т. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради». Київ, 2022.
 21. Таїрова-Яковлева Т. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини. Київ, 2017.
 22. Терещенко Ю. Довге ХІХ століття: спротив асиміляції. Київ, 2022.
 23. Тинченко Я. Війна України проти радянської Росії у 1920 р. Київ, 2020.
 24. Файзулін Я. Історія.UA: постаті, факти, версії. Київ, 2021
 25. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Вид. 3-тє, перероблене та розширене: Київ, 2006.
 26. Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть. Книга 1-2. Київ, 2019.
 27. Яневський Д., Красовицький О. 10 розмов про історію України. Київ, 2022.

Додаткова література

 1. Бажан О. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015). Збірник документів і матеріалів. Київ, 2016.
 2. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917-1918: утворення та боротьба за державу. Львів, 1997.
 3. Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. Київ, 2004.
 4. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. Київ, Чернівці, 2008.
 5. Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
 6. Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2006. Том 1 ̶ 2.
 7. Історія України/Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. Львів, 1996.
 8. Морис Ян Чому Захід панує – натепер. Оповіді з історії та що з них випликає щодо майбутнього. Київ, 2018.
 9. Чухліб Т. Українське козацтво. Золоті сторінки історії. Київ, 2015.
 10. Чухліб Т. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи. Київ, 2008.
 11. Шуст Р. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні. Київ, 2009.
 12. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. Київ, 2012.
 13. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993.

Силабус: Історія України

Завантажити силабус