Іноземна мова (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164МТП-11
264МТП-11
364МТП-21
464МТП-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати та розвинути у студентів англомовну професійну комунікативну компетентність на рівні, що відповідає B1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Це передбачає оволодіння студентами англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах в соціально-побутовій та соціально-культурній і професійній сферах на основі здобутих знань про систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, комунікативних стратегій, а також формування у студентів здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.
Зміст формування англомовної професійної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної.
Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому.

Рекомендована література

Основна література:

  1. EvansV. Round Up 5. English Grammar Practice.– Pearson Education Limited, 2007.
  2. HeydermanE., May P. Cambridge Complete PET (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 239 p.
  3. Микитенко Н. О., Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
  4. Kenneth Rosen.  Discrete mathematics and its applications.  – McGraw-Hill companies, 2012.  – 1071p.
  5. Danute Ciesielska and Krzystof Ciesielski.   Banach’s Doctorate: A Case of Mistaken Identity.  – Published online, 22 January 2020.

Додаткова література:

1.Винник О.Ю. Англійська мова для програмістів та математиків: підручник / О. Ю. Винник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 184 с.

2.John Derbyshire.- “Prime Obsession”. Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics. National Academy of Sciences, 2003.-407p.

3.Terence Tao. Solving Mathematical Problems. A Personal Perspective.—Oxford University Press, 2006.—102p.

4. Evans V. Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.

5. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.

6. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.

7. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2003 Oxford: Macmillan, 2007.

8. Інтернет ресурси.

Силабус: Іноземна мова

Завантажити силабус