Філософія (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616МТП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МТП-31

Опис курсу

У курсі філософії головна увага зосереджена на проблемах розвитку філософського знання у контексті європейської і світової цивілізації. Українська філософська думка органічно вплетена в контекст всіх тем лекційних занять.
Вивчення курсу філософії є важливим для забезпечення майбутніх фахівців необхідними теоретичними основами світосприйняття, та застосування отриманих знань у практичній площині.
Навчальним планом передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять.

Рекомендована література

Базова:

 1. Актуальні проблеми філософії ХХХХІ століть: навч.посібник/І.В.Карівець, В.Л.Петрушенко, С. М. Повторева і ін.; за заг. ред. д-ра філос. наук І. В. Карівця. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 240с.
 2. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.
 3. Губерський Л. Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Фоліо, 2018. URL: https://book-ye.com.ua/catalog/filosofiya/filosofiya-bazovyj-pidruchnyk-dlya-studentiv-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv/
 4. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник / Людмила Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. https://drive.google.com/file/d/19DyyRwjKiMwMkvsOaZKX80X8pu2X65I2/view
 5. Філософія: підручник / Людмила Рижак. – Вид.2-ге, перероб., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 650 с.
 6. Фюрст М., Трінкс Ю. Філософія. К. : Дух і Літера, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1dcTcUnoZvg45gfJH2Y_cZ15Mg5P-dsqr/view

 Додаткова:

 1. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.: URL : http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm
 2. Карась А. Мітологія як горизонт розуміння та її естетичне і соціально-політичне проявлення. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2019. № 22. С. 14–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2019_22_4
 3. Попович М. Філософія свободи. Харків : Фоліо, 2018. С. 377–385. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Popovych_Myroslav/Filosofiia_svobody/
 4. Платон. Апологія Сократа : URL : https://chtyvo.org.ua/authors/Plato/Apolohia_Sokrata/
 5. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ – ХХ ст.: навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2022. 486 с.
 6. Ірвін В. Жити змістовно: філософія радості від античних стоїків. Київ: Yakaboo Publishing, 2021. С. 259–284. URL: https://drive.google.com/file/d/1oWXCBEMrZFp_z1rinQyuzcInVMkPI9FJ/view
 7. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу. Київ: Темпора, 2021
 8. Лютий Т. Сковорода. Самовладання. Київ : Темпора, 2022.
 9. Марк Аврелій. Наодинці з собою / пер. з грецьк. Р. Паранько. Львів : Вид-во «Апріорі», 2018. 184 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Avrelii_Mark/Naodyntsi_z_soboiu/
 10. Пінкер С. Добрі янголи людської природи. Чому у світі панувало насильство і чи стало його менше?. Київ : Наш Формат, 2022.
 11. Пінкер С. Просвітництво сьогодні. Київ: Наш формат, 2019. С. 544–569; 585–598 (електронна книга). URL: https://drive.google.com/file/d/1KwMWOJ_dI82tC02ot_flO6R4Sr2mMjXz/view
 12. Попович М. Філософія свободи. Харків : Фоліо, 2018. С. 377–385. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Popovych_Myroslav/Filosofiia_svobody/
 13. Фюрст М., Трінкс Ю. Філософія. К. : Дух і Літера, 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1dcTcUnoZvg45gfJH2Y_cZ15Mg5P-dsqr/view
 14. Харарі Ю. 21 урок для 21 століття / пер. з англ. Олександр Дем’янчук. Київ : BookChef, 2022.
 15. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.2-е видання, виправлене і доповнене. : URL : https://chtyvo.org.ua/authors/Petrushenko_Viktor/Filosofiia_Kurs_lektsii

https://westudents.com.ua/knigi/627-flosofya-petrushenko

 1. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французської революції. – Вид-во: «Наш формат», 2018. – 576 с.
 2. Голянич М.Ю., Москаленко Ю.М. Соціальна філософія Навчальний посібник. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 352 с.
 3. Комунікація і культура в глобальному світі. – К.: Дух і літера, 2020.
 4. Людина і суспільство. Кол. монографія. Т.1. Переусвідомлення буття людини під впливом глобальних викликів: ідентичність і свобода самовираження. – Львів: ЛНУ, 2022
 5. Мельник В. Формування нової соціокультурної реальності. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 6. Філософія сучасної науки і техніки. Підручник / Е. Семенюк, В. Мельник. Вид. 2-е, – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 364 с.
 7. Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності і політика скривдженості. Пер. з англ. пер. з англ. Тетяна Сахно. ‒ 2-ге вид. ‒ К. : Наш Формат, 2020.
 8. Джунь В.В. Філософія й популізм у сучасному українському світі //Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2023. – Вип. 20. – С.28-30.

Силабус: Філософія

Завантажити силабус