Дискретна математика (113 Прикладна математика)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132МТП-11
232МТП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МТП-11
248МТП-11

Опис курсу

Метою курсу є строге викладення теоретичних положень зазначених вище розділів з доведенням теорем, формулюванням алгоритмів розв’язування дискретних задач, аналізом та роз’яснення нюансів алгоритмічної реалізації.
Компетенції, якими треба оволодіти студентові:
виконувати основні операції над множинами, використовуючи комп’ютерне подання множин;
формулювати основні положення математичної логіки та застосовувати їх у доведеннях теорем;
працювати з графами, зокрема, використовувати основні алгоритми на графах;
працювати з деревами;
використовувати апарат відношень;
розуміти проблематику застосувань теорії кодів в інформатиці та вміти будувати коди Фано, Гаффмана, Геммінга;
працювати з апаратом булевих функцій, уміти будувати нормальні форми, мінімальні форми, схеми з функціональних елементів;
знати принципи побудови криптографічних алгоритмів, криптографічних стандартів та їх використання в задачах захисту інформації;
розуміти основні концепції теорії обчислень;
розуміти основні концепції теорії алгоритмів, зокрема, алгоритмічно нерозв’язні проблеми та обчислювальну складність.

Рекомендована література

Основна література

 1. Ю.В.Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. Дискретна математика (у серії „Комп’ютинґ”), видання 7-ме, виправлене та доповнене Львів: Магнолія 2006 та ЛНУ ім. Івана Франка, 2023.
 2. Євсеєв С.П., Мілов О.В., Остапов С.Е. Северінов О.В. Кібербезпека: основи кодування та криптографії: навч. посібник. – Харків: ХПІ, 2023. – 658 c.
 3. КеппеthН. Rоsеn. Discrete Mathematics and Its Applications. Eighth Edition. МсGraw-Нill, Іnс, 2019. – 1118
 4. Heba Al-Asady. Introduction to Information Theory and Coding: Probability, Entropy, Channels, and Error Detection and Correction Codes. Lambert academic publ., 2019. – 136 p.
 5. Гнатів Б.В., Гладун В.Р., Гнатів Л.Б. Дискретна математика. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки,   400 с.
 6. Денисова Т.В., Сенчуков В.Ф. Дискретна математика [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 287 с.
 7. Якімова Н.А. Дискретна математика. Частина 1. Теорія множин, Теорія графів: курс лекцій. – Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2022. – 101 с.

Додаткова література

 1. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика (у серії „Комп’ютинґ”). Львів, Магнолія-2006, 2009, 2010.
 2. Пивоварчик В.М., Яковлєва О.М., Болдарєва О.М. Дискретна математика. – Одеса, 2022. – 145 с.
 3. Темнікова О.Л. Дискретна математика: конспект лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 154 с.
 4. Трохимчук Р.М.. Нікітченко М.С. Дискретна математика у прикладах і задачах; навч. посібник. – Київ: Київський університет, 2017. – 248 с.

Силабус: Дискретна математика

Завантажити силабус