Освітньо-наукові програми та навчальні плани за спеціальністю 112 Статистика

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Назва ОП Галузь знань Спеціальність Навчальний план / форма навчання Дата впровад-
ження
Термін навчан-ня Кваліфі-
кація
ОНП «Статистика» 11 «Математика та статистика» 112 «Статистика» Очна (денна, вечірня)

Заочна

1 вересня 2016 року 4 роки Доктор філософії