Теорія ймовірностей і математична статистика (мех.-мат., механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.МТХ-21
632доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.МТХ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МТХ-21доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.
416МТХ-31доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

“Теорія ймовірностей та математична статистика” є одною з фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін у вищій освіті. Зростання ролі статистичного аналізу у формуванні сучасної концепції управління пов’язане з двома основними тенденціями. Перша з них полягає в тому, що для ефетивного управління необхідним є наукове формування інформаційного ресурсу. Друга полягає в тому, що необхідним є удосконалення методів збору і аналізу даних. Комплексний підхід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке вивчення сучасних методів збору, обробки та статистичного аналізу даних на різних рівнях управління.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для оцінки стохастичних процесів.

Основні завдання дисципліни:

допомогти студентам засвоїти теоретичні основи “Теорії ймовірностей та математичної статистики” та основні методи розв’язання конкретних задач;

сформувати вміння проводити комплексний статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні явища і процеси.

Рекомендована література

  1. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2008. – 101 с.
  2. Жерновий Ю.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2009. – 18 с.
  3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
  4. Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков. – М.: Наука, 1974.
  5. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
  6. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики.—К.; УМКВО, 1991; –К.: КНЕУ, 2000.
  7. Бугір М.К. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. Тернопіль; Підручники і посібники, 1998.
  8. Копич І.М. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник для студентів економічних і торгівельних спеціальностей. Львів: Коопосвіта, ЛКА, 1997.
  9. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. — М.: Физматгиз, 1961.

Матеріали

За наступними посиланнями ви можете завантажити: 

файл лекційзбірник задачзапитання на колоквіум.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму