Пакети прикладних програм (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Фундаментальна підготовка фахівця прикладної математики передбачає вміння якісно і без помилок розв’язати математичну задачу, що моделює деяке реальне явище чи елемент конструкції, в аналітичному вигляді (якщо це можливо) або принаймні максимально просунутися в аналітичних викладках, щоб полегшити числовий аналіз. І в одному, і в іншому випадку доцільно використовувати одну з систем аналітичних обчислень, наприклад, Maple.
Також курс передбачає практичне вивчення комп’ютерних мереж, отримання навиків роботи з глобальною мережею Internet.
Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Пакети прикладних програм” є освоєння основних команд математичного пакету Maple та отримання навиків роботи з глобальною мережею Internet.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до вивчення основних команд у математичному пакеті Maple у курсі “Пакети прикладних програм” / Кузь І.С., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2014. – 34 с.
2. Методичні вказівки до вивчення мови розмітки гіпертексту HTML у курсі “Мережі. Інтернет” / Кузь І.С., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – 16 с.
3. Матросов А. В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. – С-Пб. БХВ-Петербург, 2001.
4. Дронов В. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.
5. Куроуз Дж.Ф., Росс К.В. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. – С.-Петербург: Питер. – 2004. – 765 с.
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2008. – 958 с.
7. Холмоговор В. Основы веб-мастерства. – С.-Петербург: Питер. – 2003. – 320 с.
8. Говорухин В. Н., Цибунин В. Г. Введение в Maple. Математический пакет для всех. – М.: Мир, 1997.

Силабус:

Завантажити силабус