Основи інформатики та вищої математики (052 – Політологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Бабенко  В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Бабенко  В. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи інформатики та вищої математики” є ознайомлення студентів із основами та
структурою сучасних інформатики та математики, показати їх роль у
житті сучасного суспільства, забезпечити належну базову математичну
підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати математичні методи та інформаційні технології для аналізу результатів політологічних досліджень.

Рекомендована література

1. Баженов В.П., Венгерський П.С., Горлач В.М. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.
– К.: Каравела, 2003. – 464 с.
2. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е
вид. Львів: Деол, 2002. 224 с.
3. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Комп’ютерні мережі,
HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. – Львів: СПД Глинський,
2009. – 240 с.
4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов
высших технических учебных заведений. 3-е изд. / Под ред. С. В.
Симоновича. – СПб.: Питер, 2015. — 637 с.
5. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с.
6. Тріщ Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі.
Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка. 2008. 403 с.
7. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська
Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів. Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 255 с.
8. Бабенко В.В., Доманська Г.П. Методичні вказівки до вивчення курсу „Основи інформатики” для студентів філософського факультету. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
– 32 с.
9. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 168 с.

Силабус:

Завантажити силабус