Основи фінансової математики (112 – Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Опис курсу

Дисципліна “Основи фінансової математики” є нормативною дис­ципліною з спеціальності 112 – статистика для освітньої програми Статистика в інформаційних технологіях, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 3-ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання дисципліни є навчити студентів основ фінансової та страхової математики,  виробити у студентів уміння та навички фінансових та актуарних розрахунків за допомогою електронних таблиць.

Рекомендована література

1. Заболоцький М.В. Основи фінансової математики: навч. посібник/ М.В.Заболоцький, І.А. Прокопишин.- Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2016.- 144 с.
2. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в Excel): навч. посібник/П.В. Круш, О.В. Клименко.- К.:Центр навчальної літератури, 2006.-264 с
3. Бугрій М.I. Основи фінансово-кредитного аналізу/ М.І.Бугрій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 375с.
4. Пономаренко О. І. Вступ до фінансової математики/О.І. Пономаренко. – Ніжин: Вид. НДПУ ім. М. Гоголя, – 2003. – 84 с.
5. Кінаш О.М., Сороківський В.М.,Папка (Сороківська) М.В.Основи актуарних розрахунків.-Навчальнл-методичний посібник/ О.М.
6. Кінаш, В.М. Сороківський, М.В.Папка(Сороківська) .- Львів, 2017.-188с. – Доступний з http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/mathstat/books/aktuarna-new.pdf.
7. Закон України про страхування – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
8. Закон України про цінні папери та фондовий ринок – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15