Навчальна практика зі статистики (мех.-мат. ф-т, статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112МТС-41доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

“Математична статистика” є одною з фундаментальних загальнотеоретичних дисциплін у вищій освіті. Зростання ролі статистичного аналізу у формуванні сучасної концепції управління пов’язане з двома основними тенденціями. Перша з них полягає в тому, що для ефетивного управління необхідним є наукове формування інформаційного ресурсу. Друга полягає в тому, що необхідним є удосконалення методів збору і аналізу даних. Комплексний підхід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів передбачає глибоке вивчення сучасних методів збору, обробки та статистичного аналізу даних на різних рівнях управління.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних методів для оцінки стохастичних процесів.

Основні завдання дисципліни:

сформувати вміння проводити комплексний статистичний аналіз математичних моделей, що описують реальні явища і процеси;

навчити студентів самостійно розв’язувати задачі з математичної статистики на комп’ютері за допомогою систем Mathematica і GPSS World.

Рекомендована література

  1. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей / Ю.В. Жерновий. – Львів, 2008. – 101 с.
  2. Жерновый Ю., Жерновый К. Практикум по математической статистике: Использование систем Mathematica и GPSS World. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 112 с.
  3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
  4. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів: ЛБІ НБУ, 2003.

Матеріали

Індивідуальні завдання можна заванатажити за наступним посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму