Математика для управлінців (за спеціальностями 281 “Публічне управління та адміністрування”, 281ДУ “Державне управління і публічна служба”)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Васильків І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Васильків І. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Математика для управлінців” включає в
себе власне вищу математику для економістів та теорію
ймовірностей і математичну статистику і вивчається упродовж
першого і другого семестрів. Дисципліна є базою для вивчення
інших курсів економіко-математичного циклу.

Рекомендована література

1. Попович В.С., Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник /Попович В. С.,
Стащук М. Г., Васильків І. М., Верба І. І., Махніцький Р. М., Гануліч В. К., Шкулка С. К.
(За заг. ред. д. ф.-м. н., проф. О. В. Максимука) – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 480 с.
2. Ахтямов А.М. Математика для социологов и экономистов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, – 2004. –
464 с.
3. Васильків І. М. Вища математика: Теорія і задачі : навч. посібник. У 2-х т. – Львів :
Євросоціум, 2017. – Т. 1. – 543 с.; Т. 2. – 511 с.
4. Васильченко І. П. Вища математика для економістів. – К.: Кондор, 2012. – 607 с.
5. Грисенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі. – К.:
Либідь, 2007. – 720 с.
6. Тріщ Б. М. Вища математика для економістів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2011. – 552 с.
7. Бобик О. І., Берегова Г. І., Копитко Б. І. Теорія ймовірностей і математична статистика.
К.: – ВД „Професіонал”, 2007. – 560 с.
8. Васильків І. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 188 с.
9. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. У 2-х ч.
– Ч. 1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 c.

Матеріали

І. М. Васильків. Вища математика. Ч.1.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус