ФІНАНСОВА ТА АКТУАРНА МАТЕМАТИКА (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Ярова О. А.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Ярова О. А.

Опис курсу

Даний курс передбачає вивчення основних понятьтеорії фінансів, видів фінансових активів,
моделей фінансового ринку та видів страхування. В даному курсі розглядаються безризикові та ризикові фінансові активи та різні моделі зміни ціни грошей.
Досліджуються фінансові ринки з дискретним часом, домінантні та арбітражні стратегії. Вивчаються моделі ризику та їх застосування
Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями фінансової та актуарної математики; Цілі дисципліни: викласти основні положення фінансової та актуарної математики та показати методи їх дослідження та застосування до прикладних задач.

Рекомендована література

1. Голіченко І.І., Клесов О.І., Тимошенко О.А.Фінансова математика та елементи актуарної
математики. – Навчальний посібник. – Київ: КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с.
2. Барбаумов В. Е., Гладких И.М., Чуйко А.С.Сборник задач по финансовым инвестициям. − Москва «Финансы и статистика», 2005, − 321 с.
3. Клесов О.І. Фінансова математика. –(електронний конспект лекцій), 2016. – 280 с.
4. Фельмер Г., Шид А. Стохастические финансы.Дискретное время. — К: 2006. — 448 с.
5. Capinski M., Zastawniak T. Mathematics forFinance: Аn introduction to financial engineering. –London: Springer Verlag, 2011. – 322 p

Силабус: з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА»

Завантажити силабус