Біоматеріали (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Слободян М. С.МТП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТП-31доцент Слободян М. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам основні поняття і висвітлити сучасний стан досліджень у сфері біоматеріалів, призначених для використання у діагностиці та регенеративній медицині. Важливим напрямом розвитку біоматеріалів є створення біосумісних матеріалів, які можуть взаємодіяти з біомолекулярними структурами організму. Це дозволить використовувати їх у реконструктивній хірургії, клітинній і тканинній інженерії.

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Біоматеріали” є освоєння студентами теоретичних і практичних основ дослідження механічних, фізичних властивостей та структури матеріалів і біоматеріалів.

Рекомендована література

  1. Биоматериаловедение: учеб. пособие / В.В. Россихин, А.И. Ильинский, Н.Ф. Клещев. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 280 с.
  2. Матеріалознавство: Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон: Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. – 612 с.
  3. Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Перевод с англ. Цвирко Ю.Л. – Москва: Техносфера, 2007. – 304 с.
  4. Медицинские и биоматериалы / П.А. Арсентьев, Н.В. Комисаренко, Е.Ю. Макарычева / Под ред. М.С. Старостиной – М.: Издательство МЭИ, 1999. – 72 с.
  5. Экспериментальные методы в биомеханике: учеб. пособие / под ред. Ю.И. Няшина, Р.М. Подгайца. – Пермь: Изд-во Перм. Гос. техн. ун-та, 2008. – 400 с.
  6. Эппле М. Биоматериалы и биоминерализация: пер. с нем. – Томск: Ветер, 2007. – 165 с.
  7. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. – М.: Наука, 2005, c. 204.
  8. Н.О. Бессуднова. Материалы для биологических применений – Саратов, Саратовский Государственный Университет, 2007. – 51 с.

Силабус:

Завантажити силабус