Турчин Ігор Миколайович

Посада: професор кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-43-63

Електронна пошта: Ihor.Turchyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Нестаціонарні задачі механіки неоднорідних тіл.

Курси

Публікації

з/п

Назва роботи Хар-р

роботи

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Обсяг

стор.

Прізвище співавторів
І Наукові праці
1. Метод поліномів Чебишева-Лагерра в початково-крайових зада­чах зі змішаними крайовими умовами для телеграфного рівняння друк. Доповіді АН України, №1, 1993 (фахове видання) 5 Галазюк В.А.
2. Метод полиномов Чебышева-Лагерра и разрывных интегралов Вебера-Шафхейтлина-Фурье в задачах квази­статической термоупру­гости для тел с тонкими неоднородными включе­ниями друк. В кн.: III-я Всесоюзн. конф. по механике неодн. структур, ч.1, 1991 1 Галазюк В.А.
3. Дослідження температурних полів та залишкових напружень в системі покриття-основа при локальному температурному напиленні друк. В кн.: І міжнародний симпозіум інженерів-механіків у Львові.: Тези доповідей, Львів, 1993, с.52-53. 2 Галазюк В.А.
4. Решение нестационарных смешанных задач термоупругости для полуогра­ниченных тел методом полиномов Чебышева-Лагерра друк. В кн.: Динамические задачи механики сплошной среды, Краснодар, 1993 1 Галазюк В.А.
5. Нестаціонарний процес розсіяння плоскої хвилі тиску на жорсткому екрані з пружниим включенням друк. В кн.: Моделирование и исследование устой­чивости систем, Киев, 1994. 1 Галазюк В.А.
6. Розв’язок осесиметричної нестаціо­нарної зада­чі теплопровідності плос­ко-паралельного шару при локальній зміні коефіцієнту тепловіддачі рук. Деп. в ДНТБ України, 1995, деп. №172 11 Галазюк В.А.
7. Нестаціонарне температурне поле в смузі при змішаних крайових умовах ІІІ-го роду. рук. Деп. в ДНТБ України, 1995, деп. №173 10 Галазюк В.А.
8 Дослідження перехідних напружень в трьохшаровому композиті виклика­них ударним навантаженням друк. В кн.: ІV міжн. симп. інженерів-механіків у Львові, 1993 1 Середюк Р.О.
9 Квазістатичні температурні напру­ження в системі шар-півпростір при неоднорідному теплообміні друк. ІV Міжн. конф. з мех. неодн. структур. Тези доп., Тернопіль 1995 1 Галазюк В.А.
10 Нестаціонарна задача теплопровід­ності довгого циліндра з рухомою лінією розділу крайових умов друк. В кн.: Застос. обч. техн., мат. модел. та мат. мет.в у наук. досл., Львів, 1995 1 Галазюк В.А.
11 Нестационарный фрикционный разо­грев выступов микронеровностей скользящего контакта друк. ИФЖ, т.69, №5, 1996. (фахове видання) 7 Галазюк В.А.
12 Поширення пружних хвиль в цилін­дрично-шаруватому просторі друк. Крайові задачі термо­механіки: Зб. наук. пр.–Ч.2., 1996. (фахове видання) 6 Середюк Р.О.
13 Динамічна задача пружності для радіально-двошарового сферичного тіла при локальному навантаженні його поверхні друк. Інтегральні перетв. та їх застос. до кр. зад.: Зб. наук. пр.  –Вип. 16, 1997. (фахове видання) 5 Коляно Я.Ю.
14 Дослідження нестаціонарних хвильових процесів в пружному циліндрично-шарува­тому просторі друк. В кн.: Модел. и иссл. устойчивости систем, Киев, 1997 1 Галазюк В.А.

Середюк Р.О.

15 Transient wave propagation in multilayered half-space друк. Second Рol.-Ukr. Сonference, Abstracts, Warsaw, 1997 2 Galazyuk V.A.
16 Квазистатическое термонапряженное сос­тояние слоя при смешанных условиях нагрева друк. Прикладная механика, т. 34, №9, 1998 (фахове видання) 7 Галазюк В.А.
17 Змішана квазістатична задача термопруж­ності для смуги друк. Інтегр. перетв. та їх застос. до кр. задач: Зб. наук. пр.  –Вип. 18, 1998 (фахове видання) 6 Галазюк В.А.
18 Dynamishe reaction des elastische raums auf die hochintensive belastung друк. ZAMM, V.9, 1998 (провідне закордонне видання) 9 Seredyuk R.O.
19 Перехідні осесиметричні температур­ні напруження у багатошаровому півпросторі друк. ІІІ Укр.-пол. наук. симп. «Змішані задачі механіки неодн. стр., Львів 1999. 1 Турчин О.Ю.
20 Laguerre integral transfor­mation in the nonstacionary diffusion problem for functional-gradient media друк. Intern. Conf. Dedicated to J.P.Schauder. Nonlinear partial Diff. Equat.. Lviv. 1999 1 Galazyuk V.A.

Sulym G.T.

21 Динамічна задача для пружного простору з порожнистим циліндром при локальному осесиметричному навантаженні друк. Мат. проблеми мех. неодн. структур: Зб. наук. пр., Львів, 2000 4 Середюк Р.О.
22 Плоска динамічна задача термопружності для радіально-шаруватого циліндра друк. Там же 4 Коляно Я.Ю.

Пушак Я.С.

23 Метод поліномів Лагерра в динаміч­ній задачі для пружного циліндру при локальному осесиметричному наван­таженні друк. Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат., Вип. 57, 2000 (фахове видання) 6 Середюк Р.О.
24 Дослідження перехідних напружень в трьохшаровому композиті виклика­них ударним навантаженням друк. Машинознавство, №1, 2000 (фахове видання) 5 Середюк Р.О.
25 Нестаціонарні коливання порожнистого циліндра при осесиметричному локальному навантаженні друк. Інтегр. перетв. та їх заст. до кр. задач: Зб. наук. пр.  –Вип. 21, 2000 (фахове видання) 6 Середюк Р.О.
26 Динамічна задача теорії пружності для багатошарового півпростору друк. Мат. пробл. механіки неодн. структур. Львів, 2003 2 Галазюк В.А.

Крупник А.М.

27 Метод поліномів Лагерра у нестаціонарній осесиметричній задачі теплопровідності для радіально-шаруватого циліндра друк. Там же 3 Коляно Я.Ю.
28 Non-stationary temperature field in a system of layer-half-space under a mixed conditions of non-ideal contact bodies друк. The Fourth Pol.-Ukr. Conf. «Current Probl. in Mech. of Nonhom. Media». Lodz,  2001 3
29 Квазістатичні температурні напру­ження у циліндрично-шаруватому просторі друк. Тез. доп. V-го Укр.-пол. наук. симп. “Акт. зад. мех. неодн. стр.”. Луцьк, 2003 2 Драпака В.О.
30 Метод поліномів Лагерра в нестаціонарній задачі теплопровід­ності для циліндрично-шаруватих тіл друк. Тез. доп. наук. конф. “Суч. пробл. мех.” Львів, 2004р. 1 Галазюк О.В.
31 Квазистатическая термоупругость радиально-слоистого цилиндра друк. III Symp. Mech. Zniszcz. Mat. i Konstr.: Augustow, 2005 4 Галазюк О.В.
32 The Laguerre polynomials method in the dynamic problem of elasticity for a multilayered half-space друк. GÉP, V.56, No 6, 2005 (провідне закордонне видання) 5 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

33 Квазистатическая задача термоупру­гости радиально-слоистого простран­ства друк. Теор. и прикл. мех. Вып. 41., 2005 (фахове видання) 6 Галазюк О.В.
34 Метод поліномів Лагерра в неста­ціонарній задачі теплопровідності для радіально-шаруватого циліндра друк. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. Вип. 65, 2006 (фахове видання) 9 Галазюк О.В.
35 The axially symmetrical dynamic problem of elasticity for layered half-space друк. 14th Int. Conf. in Mech. Eng. Rumanie, Tg.Mureş, 2006 6 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

36 Квазистатическое плоское термо­упругое состояние радиально-слоис­того цилиндра при неосесим­метрическом нагреве друк. 5th Int. Symp. on Failure Mech. of Mater. and Struct., Augustów, Poland, 2009 9 Галазюк О.В.
37 Axisymmetric transient thermal strеss analysis of functionally gradient layer друк. Мат. VII Міжн. наук. конф. «Мат. пробл. мех. неодн. стр.», Львів, 2006 2 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

38 Нестаціонарне температурне поле в шаруватому циліндрі зумовлене рухомим джерелом нагріву друк. Там же 3 Галазюк О.В.
39 Квазістатична плоска неосесиметрич­на задача термопружності радіально-шаруватого циліндричного тіла друк. Вісн. Дніпр. ун-ту. Сер. мех. В. 11., 2007 (фахове видання) 8 Галазюк О.В.
40 Метод поліномів Лагерра в квазі­статичній задачі термопруж­ності для довгого циліндра зі зміша­ними умовами нагріву друк. Вісн. Дон. ун-ту. Сер. А: Прир. науки. – Вип. 1, 2008 (фахове видання) 7
41 Нестаціонарне осесиметричне температурне поле в шаруватому півпросторі, зумовлене імпульсним нагрівом друк. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. Вип. 69, 2008 (фахове видання) 6 Турчин О.Ю.
42 Нестаціонарне температурне поле в радіально-шаруватому циліндрі друк. 6 th Рol.-Ukr. Conf. ”Curr. probl. of mech. of nonhom. media”. Warsaw, 2005 2 Галазюк О.В.
43 Метод поліномів Лагерра в почат­ково-крайових задачах математичної фізики друк. Міжн. конф. “Інтегр. рівн. і їх застос.” – Одеса, 2005 2 Галазюк В.А.
44 Квазістатична плоска задача термо­пружності для двошарового циліндра друк. 7-ий Міжн. симп. укр. інж.-мех., Львів, 2005 1 Галазюк О.В.
45 Нестаціонарне температурне поле в шару­ватому циліндрі зумовлене рухомим джере­лом тепла друк. 7-ий укр.-пол. наук. симп. “Акт. задачі мех. неодн. стр.”, Львів, 2007 1 Галазюк О.В.
46 Квазістатична плоска неосесимет­рична задача термопружності раді­ально-шаруватого циліндричного тіла друк. Міжн. наук.-техн. конф. “Акт. пробл. мех. суц. сер. і міцн. констр.” Дн-к, 2007 2 Галазюк О.В.
47 Метод поліномів Лагерра в квазі­статичній змішаній задачі термо­пружності для довгого циліндра друк. Там же 2
48 Змішана осесиметрична динамічна задача теорії пружності для шару друк. Акуст. симп. “Консонанс – 2007”, Київ, 2007 1
49 Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі теорії пружності для плоско-шаруватого композита друк. Там же 1 Юрчишин А.С.
50 Quasistatic thermal elastic task for layer-elastic half  space system with local pulsed heating друк. GÉP, V.58, No 12, 2007 (провідне закордонне видання) 6 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

51 Нестаціонарна плоска задача тепло­провідності для шаруватого циліндра з рухомим джерелом нагріву друк. Мат. ІІ Міжн. наук. конф. “Суч. пробл. мех. та мат.” Т. 1., Львів. 2008 3 Галазюк О.В.
52 Метод поліномів Лагерра в квазі­статичних двовимірних задачах термо­пружності для радіально-шаруватих циліндричних тіл друк. Обч. матем. і матем. пробл. механіки. Зб. наук. пр., Львів,2009 2 Галазюк О.В.
53 Квазистатические температурные напряжения в слое при смешанных условиях нагрева друк. Теор. и прикл. механика. Вып. 47., 2009 (фахове видання) 7
54 Radialisan retegezett henger kvazistatikus sikbeli horugalmas allapota aszimmetrikus hevites esten друк. GÉP, V.61, No 4, 2010 (провідне закордонне видання) 6 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

55 Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі пружності для радіально-шаруватого циліндра друк. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. Вип. 73, 2010 (фахове видання) 8 Колодій В.О.
56 The quasistatic problem of thermoelascity for radially layered cylinder друк. 18th Int. Conf. of Mech. Eng. Budapest, 2010 4 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

57 Динамічна задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра друк. Мат. пробл. мех. неодн. структур. Зб.н. праць, Львів, 2010 3 Тімар І.

Колодій В.О.

58 Квазістатичний напружено-деформо­ваний стан радіально-шаруватого ци­ліндра, зумовле­ний рухомим джере­лом тепла друк. Міжн. наук. конф. «Сучас­ні проблеми механіки», Львів, Тернопіль, 2009 1 Тімар І.

Колодій В.О.

59 Исследование нестационарных ради­альных колебаний слоистого цилин­дра методом полиномов Лагерра друк. Proc. VI-th Int. Symp. on Fail. Mech. of Mat. and Struct., Poland, Augustow, 2011 4 Колодій В.О.

Сулим Г.Т.

60 Нестационарное температурное поле в полубесконечном слое с покрытием друк. Мат. XVII Межд. симп. “Дин. и техн. пробл. мех. констр. и спл. сред”, Ярополец, 2011 4 Романчук Я.П.
61 Дослідження нестаціонарних радіальних коливань шаруватого циліндра методом поліномів Лагерра друк. Мат. Міжн. наук. конф. «Мат. пробл. техн. мех.» Дн-к, 2011 1 Колодій В.О.
62 Transient Temperature Field in a Semi-Infinite Layer with Coating друк. 11th Int. Conf. CADSM-2011, Polyana-Svalava, 2011 2 Kurzydlowski K., Lobur M., Romanchuk Yа.
63 Динамічна задача теорії пружності для прямокутної пластинки друк. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. Вип. 76, 2012 (фахове видання) 10 Гуцайлюк В.

Сулим Г.

64 Динамічна реакція порожнистого циліндра на ударне осесиметричне навантаження друк. Пробл. обч. мех. і міцн. констр.: Зб. наук. пр., Дні­пропетровськ, Вип.20, 2012 (фахове видання) 9 Колодій В.О.

Сулим Г.Т.

65 Nonstationary end heating of a multi­layer semiinfinite plate друк. Journ. of Eng. Physics and Thermoph., 2012

Vol.85, Iss. 6. (провідне закордонне видання)

10
66 Плоская задача термоупругости для полупространства с покрытием друк. Мат. XVIII Межд. симп. «Динам. и технол. пробл. мех. констр. и спл. сред», Ярополец2012 3 Романчук Я.П.
67 Перехідний напружено-деформова­ний стан у шаруватому циліндрі при локальному осесиметричному ім­пульсному навантаженні друк. Мат. Межд. конф. «Тараповські читання» – 2012», Харьков, 2012 1 Колодий В.О.
68 Transient Heat Conduction Problem of a Multilayered Half-Space друк. VIII Міжн. наук.-техн. конф. «Персп. технол. і методи проект. МЕМС», Поляна, 2012 3 Kurzydlowski K., Lobur M., Romanchuk Yа.
69 Investigation of Dynamic Non-Equilibrium Processes in the Aluminum Alloy 2024-T3 under Additional Load Impulse друк. 7th Int. Conf. «Intell. Technol. in Logistics and Mech. Syst.», Panevezys, 2012 6 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Pasternak Ia., Chausov M.

70 Динамічна осесиметрична задача тео­рії пружності для радіально-шарува­того циліндра, локально навантаже­ного на граничних поверхнях друк. Мат. Укр.-рос. наук. сем. «Нест. процеси деформ. ел. констр. …», Львів, 2012 4 Колодій В.О.
71 Осесиметрична динамічна задача теорії пружності для шаруватого півпростору друк. Вісн. Дніпропетр. ун-ту, Сер. Мех., Вип. 16, № 2/1, 2012 (фахове видання) 7 Сулим Г.Т.
72 Numerical modeling of the transient dynamic loading of elastic-plastic rectangular plate Int. conf. “Materials Science Engineering (MSE 2012)” (Darm­stadt, 25–27 Sept. 2012) 8 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Pasternak Ia.

73 Динамічна плоска задача теорії пружності для радіально-шаруватого циліндра друк. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки, Вип. 3., 2013 (фахове видання) 4 Сулим Г.Т.,

Колодій В.О.

74 Stress-strain state of an elastic rectangular plate under dynamic load друк. Mechanika. V.19, No 6, 2013 (провідне закордонне видання) 7 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Pasternak Ia.

75 Transient Plane Waves Propagation in Non-homogeneous Elastic Plate друк. Proc. of the 19th Int. Conf. Comp. Mat., ICCM19 (Montreal, Canada, 28 July – 2 August 2013) 7 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Pasternak Ia.

76 Determination of a Transient Dynamic Stress-Strain State of a Rectangular Plate under a High-Speed Deformation with the Account of Mutual Transformation of Mechanical Energy and Heat друк. Proc. of the 12th Int. Conf. on Fracture and Damage Mechanics (Alghero, Sardinia, Italy, 17‑19 Sept., 2013) 4 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Pasternak Ia.

77 Плоска двовимірна динамічна задача теорії пружності для простору з кільцевою вкладкою друк. Cуч. пробл. мех. та матем. В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Куш­ніра, Б.Й. Пташника. – Львів: ІППММ НАН України, 2013 2 Сулим Г.Т.,

Колодій В.О.

78 Квазістатичний термонапружений стан в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання друк. Тези доп. міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь» (Одеса, 23‑26 серпня 2013 р.) 1 Сулим Г.Т.,

Колодій Ю.О.

79 Метод полиномов Лагерра в задачах волновой механики структурно-неоднородных тел друк. Междунар. науч. конф. “Турбулент­ность и волновые процессы”, (Москва, 26-28 ноября 2013 г.) 2 Галазюк В.А.

Кузь И.С.

80 The quasistatic plane problem of thermoelasticity for radially layered cylinder with asymmetric heating друк. GÉP. V.64, No. 3., 2013 (провідне закордонне видання) 6 Timar I.

Sulim H.

Shchukin V.

81 Transient wave propagation in multilayered half-space друк. Acta mechanica et automatica Vol.7, No. 1., 2013 (провідне закордонне видання) 7 Turchyn O.
82 Нестаціонарні коливання пружного середовища з циліндричною вклад­кою під дією змінного в часі сило­вого навантаження друк. Машинознавство, № 9-10, 2013 (фахове видання) 4
83 Transient Dynamic Stress-Strain State and Thermomechanical Transformation of a Rectangular Plate under High-Speed Deformation друк. Proc. of the 20th Europ. Conf. on Fracture (ECF20). ‑ Elsevier. Procedia Materials Science 3, 2014 (провідне закордонне видання) 6 Hutsaylyuk V.,

Sulym H.,

Sniezek L.,

Pasternak Ia.

84 Axisymmetric quasistatic thermal stressed state in a half space with coating друк. Journ. of Math. Sci., 2014, Vol.198, No. 1 (провідне закордонне видання) 15 Sulym H.T.
85 Нестаціонарний торцьовий розігрів півсмуги з покриттям друк. Математичні пробле­ми механіки неодно­рідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушні­ра, 2014. 2 Хома В.В.
86 Осесиметричні квазістатичні напру­ження в плиті з покриттям при змішаних умовах нагрівання друк. Там же 2 Колодій Ю.О.
87 Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання друк. Вісник ТНТУ. №1 (77), 2015 (фахове видання) 7 Колодій Ю.О.

Cулим Г.Т.

88 Nonstationary Axisymmetric Tempera­ture Field in a Two-Layer Slab Under Mixed Heating Conditions друк. Journ. of Eng. Physics and Thermoph., Vol.88, Iss. 5., 2015 (провідне закордонне видання) 10 Timar I.

Kolodiy Yu.

89 Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для півбез­межної плити з двостороннім покриттям друк. Вісн. КНУ ім. Т.Шев­ченка. Серія: фіз.-мат. науки. Спецвипуск, 2015 (фахове видання) 6 Колодій Ю.,

Хома В.

90 Нестаціонарні коливання пружного середовища із циліндричними вкладками під дією динамічного навантаження друк. Вісн. Запор. нац. ун-ту №1., 2015 (фахове видання) 11 Сулим Г.Т.
91 Transient vibrations of an elastic cylinder inserted in the elastic medium друк. Conf. Proc. of VIII-th Int. Symp.on Mech. of Materials and Structu­res and Fracture and Fragmentation in Scien­ce and Engineering. (Augustow, May 31‑June 3 2015) 2 Sulym Н,

Timar І.

92 Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для півбез­межної плити з двостороннім покриттям друк. Тези доп. міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми механіки”. (Київ, 27-29 серпня 2015 р.) 1 Колодій Ю.,

Хома В.

93 Transient vibrations of an elastic cylinder inserted in the elastic medium друк. Acta mechanica et automatica. Vol.10, No. 2., 2016 (провідне закордонне видання) 4 Sulym Н,

Timar І.

94 Elastodynamic modeling of wave initiation processes during the explosion welding друк. 10th Int. Conf. on Intel­ligent Technologies in Logistics and Mecha­tronics Systems, Panevezys, Lithuania may 21-22, 2015 6 Sulym H.,

Sniezek L.,

Szachoglucho­wicz І.

Pasternak Ia.

95 Transient elasticity modeling of wave-shape formation under explosion welding друк. 5th International Conference INTEGRITY – RELIABILITY – FAILURE, Porto, Portugal, 2016 2 Sulym H.,

Sniezek L.,

Szachoglucho­wicz І.

Pasternak Ia.

96 Steady-state process of wave-shape formation under explosion welding друк. Там же 2 Sulym H.,

Sniezek L.,

Szachoglucho­wicz І.

Pasternak Ia.

97 Квазістатична задача термопруж­ності для циліндра із покриттям при змішаних умовах нагрівання друк. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми термомехані­ки». Наукове видання: Львів., 2016 2 Хома В.В.
98 Quasistatic plane problem of thermoelasticity for the half space with coating under mixed conditions of heating друк. Journal of Mathematical Sciences Vol. 223, No. 2., 2017 (провідне закордонне видання) 14 Kolodiy Yu.O.
99 Transient thermal stressed state in a half strip with coat caused by heating of its lateral surface друк. Journal of Mathematical Sciences Vol. 222, No. 2., 2017 (провідне закордонне видання) 14 Sulym H.T., Opanaso-

vych V.K., Khoma V.V.

100 Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для півбезмежного циліндра з покриттям друк. Тези доп. міжнар. наук. конф. “Сучасні пробле­ми механіки”. – Київ, 2017 1 Колодій Ю.,

Хома В.

 

ІІ   Навчально-методичні роботи

 

1. Нерівноважна термодинаміка. Конспект лекцій. друк. Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012 28
2. Ріст і перебудова органів і тканин. Метод. вказ. до вивчення курсу «Біо­механіка» друк. Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2012 16 Кузь І.С.

Біографія

Народився в 1966 році у м. Львові. У 1983 році закінчив Львівську Середню Школу №51 і поступив на навчання до Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984-1986 роках перебував у лавах Збройних Сил СРСР. У 1990 році закінчив навчання в Університеті і поступив в аспірантуру на кафедру механіки. У 1995 році захистив кандидатську, а у 2017 році докторську дисертацію.

Проекти

Список публікацій Турчина І. М. можна завантажити звідси.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!