Сулим Георгій Теодорович

Посада: завідувач кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-43-70, (032) 239-45-61

Електронна пошта: sulym@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Механіка деформівного твердого тіла, головно теорія термоелектромагнітопружності і пластичності: теорія тріщин і тонких неоднорідностей, механіка композитів, механіка руйнування, теорія дислокацій. Машинознавство. Термінознавство. Історія математики і механіки.

Курси

Публікації

Опублікував 7 монографій, 2 розділи у колективних монографіях, 18 науково-методичних праць, одну працю науково-бібліографічного характеру та більше 650 праць у наукових журналах, збірниках наукових праць і тез наукових конференцій. І Монографії 1. Кіндрацький Б.І., Сулим Г.Т. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій. 2003. Львів: КІНПАТРІ ЛТД. 280 с. 2. Лучко Й.Й., Сулим Г.Т., Кир’ян В.І. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідниковий посібник. Т. 6. Механі-ка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності. Львів. Каменяр, 2004. 888 с. 3. Андрейків О., Скальський В., Сулим Г. Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування. Львів: СПОЛОМ, 2007. 480 с. 4. Сулим Г.Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями. Монографія. Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ. 2007. 716 с. 5. Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 1. Основи руйнування неперервно армованих композитів – Луцьк: Надстир’я, 2007. 400 с. 6. Божидарнік В.В., Андрейків О.Є., Сулим Г.Т. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів: Монографія. Т. 2. Математичні методи в задачах руйнування неперервно армованих композитів – Луцьк: Надстир’я, 2007. 424 с. 7. Sulym H., Pasternak Ia., Pasternak R. Boundary element analysis of multifield materials. Scientific Thesis No 274. Library of Mechanics. Bialystok: Printing House of Białystok University of Technology, 2015. 172 p. II. Розділи у колективних монографіях 1. Sulym H., Pasternak Ia. Jump Function Method and BEM technique for Determination of Thermal Stresses in Solids with Thin Inclusions / Heorhiy Sulym, Iaroslav Pasternak; Ed. Richard B. Hetnarski // Encyclopedia of Thermal Stresses. V. 5. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2013. P. 2605–2618. 0.9 др. арк. 2. Sułym H., Pasternak J., Tomasziwśkyj M. Rozwiązania fundamentalne zagadnienia płaskiej termoelektrosprężystości dla bimateriału anizotropowego // Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich. Monografja jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy Profesora Wiesława Nagórko, Rozd. 17. S. 217 228 / Red. G. Jemielita, M. Wągrowska. Warszawa: W-wo SGGW, 2014. 281 s. 0,75 др.арк

Біографія

Народився 2 червня 1948 року у м. Львові. У 1955 році розпочав навчання у середній школі № 4. Навчання у третьому класі продовжив у СШ № 28, а завершив шкільну освіту із золотою медаллю у 9 11 математичному класі середньої школи № 11. Відразу ж по тому у 1966 р. почав вчитися на механіко-математичному факультеті Львівького державного університету ім. І. Франка (спеціалізація – механіка), який у 1971 р. закінчив із відзнакою, отримавши спеціальність «механік». Після цього розпочав роботу лаборантом науково-дослідного сектору університету (НДС ЛДУ) при кафедрі механіки. Через два місяці, у листопаді 1971 р., поступив у аспірантуру кафедри механіки під керівництвом проф. Гриліцького Д.В. У грудні 1974 р. відразу ж після завершення навчання у аспірантурі захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук під назвою «Напружений стан кусково-однорідних пластин з тонкостінними включеннями та розрізами» і був скерований на роботу у науково-дослідний сектор (НДС) ЛДУ на посаду старшого інженера. З 22.01.1975 р. зайняв посаду старшого наукового співробітника НДС. Навчаючись у аспірантурі, працював сумісником у НДС і усі отримані результати із дослідження поля напружень у плоских шаруватих структурах склали біля третини кандидатської дисертації. Пізніше під час наукової роботи у НДС викладав на кафедрі механіки на умовах погодинної оплати, а 17.11.1976 р. за конкурсом зайняв посаду старшого викладача кафедри механіки, а 14.12.1977 р. зайняв посаду доцента кафедри механіки, 6.06.1979 р. був затверджений у вченому званні доцента кафедри механіки. Поряд з тим з 1988 р. був заступником завідувача кафедри і заступником декана механіко-математичного факультету з наукової роботи (на громадських засадах). З 1.07 до 30.11.1992 р. виконував обовʼязки завідувача кафедри, а після цього зайняв цю посаду за конкурсом. 30.11.1994 р. отримав атестат професора за кафедрою механіки, а роком пізніше (25.12.1995) – захистив докторську дисертацію «Основи математичної теорії термопружної рівноваги середовищ з тонкими неоднорідностями».

Проекти

Останні проекти, якими керував: Держбюджетні НДР в ЛНУ ім. Івана Франка Мх-104 Б – «Некласичні моделі та методи досліджень перехідних процесів у структурно-неоднорідних пружних середовищах» (1.01.2002 31.12.2004). Мх-15Ф «Нові моделі та методи досліджень термопружних процесів у неоднорідних середовищах з дефектами структури» (1.01.2005 31.12.06, 2007). Мх-215 П «Нові моделі та методи досліджень статики, динаміки та міцності структурно-неоднорідних тіл» (1.01.2008 31.12.2009) Мх-60П «Розвиток методів математичного моделювання у механіці структурно-неоднорідних тіл» (01.01.2010 31.12.2011) Мх-106П «Розвиток методів математичного моделювання у механіці неоднорідних твердих тіл з дефектами структури» (01.01.2012 31.12.2013) Мх-05Ф «Математичне моделювання процесів деформування неоднорідних тіл з тонкими дефектами структури» (01.03.2015 31.12.2017) Держбюджетні НДР в ІППММ НАН України № 7.2с/293 “Методика прогнозування залишкового ресурсу несучих елементiв металiчних мостiв пiдданих дii нерегулярним (пакетним i iн.) навантаженням з урахуванням впливу зовнiшнiх факторiв» в рамках розділу “Підвищення надійності та продовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій” державної програми „Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” (Ресурс) 2004 06 рр. № 9.7.3 «Оцінка напружено-деформованого стану елементів кріплення гідротурбін з врахуванням експлуатаційних дефектів» в рамках розділу “Підвищення надійності та продовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних конструкцій” державної програми „Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” (Ресурс). (2007 2009). Госпдоговірні НДР в ЛНУ ім. Івана Франка Мх-9-01 – «Впровадження технології виробництва біоенергетичних екологічно чистих паливних брикетів» (замовник – Облпаливо, 2001 2002). Мх-13-03 «Створення екологічно чистого біопалива на основі відходів сільського господарства, лісової та деревообробної промисловості» (замовник Держкоменергозбереження України (1.08.2002 31.12.2004) Міжнародні проекти Україна Угорщина грант у 2005 2007 рр. на НДР “Визначення залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації з використанням нових моделей механіки структурно-неоднорідних тіл” (наказ МОН України від 18.03.2005 р. № 160 в межах співпраці з Вестпремським університетом (Угорщина). грант у 2009 2010 рр. на НДР “Математичне моделювання напруженого стану та прогнозування залишкового ресурсу магістральних трубопроводів» (наказ МОН України від 25.02.2009 р. № 174 шифр М/56-2009 в межах співпраці з Панонським університетом м. Вестпрем (Угорщина).

Нагороди

Відмінник освіти України (1998). Лауреат премії Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (2000). Заслужений працівник освіти України (2002). Вчений Університету 2004 (ЛНУ ім. І.Франка). Заслужений професор ЛНУ ім. І.Франка (2007). Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Луцького державного технічного університету (2007). Почесна медаль «Академік Володимир Моссаковський» Дніпропетровського національного університету (2007). Нагрудний знак «За наукові досягнення» (МОН України, 15.05.2008) Медаль „20 років відновлення Наукового товариства ім. Шевченка в Україні” НТШ 21.10.2009 Почесна грамота Кабінету міністрів України Прем’єр-міністр України – 28.04.2010 Біографічну інформацію занесено у 27-е видання 2010 р. біографічного довідника Who’sWho in the World Почесна медаль «350 років Львівському національному університету імені Івана Франка» (Рада ЛНУ, 20.01.2011). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 р.

Методичні матеріали

18 навчально-методичних видань, зокрема підручники та навчальні посібники з теорії пружності, пластичності та міцності, опору матеріалів, акустичних методів неруйнівного контролю: Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пружності. Львів: Світ, 1994. 560 с.; Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Львів: Світ, 1999. 945 с.; Сулим Г.Т., Гурняк Л.І., Станкевич В.З. Числові методи в опорі матеріалів та їх програмне забезпечення. Луцьк: В-во ЛДТУ, 2007. 147 с.; Скальський В.Р., Сулим Г.Т. Основи акустичних методів неруйнівного контролю : навч. посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 386 с.; Божидарнік В.В., Сулим Г.Т. Теорія пружності: підручник. Т. 1: Загальні питання. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. 552 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!