Опанасович Віктор Костянтинович

Посада: професор кафедри механіки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-70

Наукові інтереси

Дослідження напруженого деформованого стану пластинчастих та оболонкових елементів конструкції з тріщинами, включеннями за дії теплового та силового навантаження.

Курси

Публікації

Статті у журналах, що входять у перелік

закордонних науково-метричних баз Web of Science, Scopus

 

 1. Опанасович В. К. Згин плити з двома рівними прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера / В. К.Опанасович, Р. Г. Селіверстов //    Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – № 1. – С. 53-56.
 2. Опанасович В. К. Згин пластини з періодичною системою колінеарних тріщин з урахуванням контакту їх берегів / В. К.  Опанасович, М. Г. Стащук, М. І. Дорош // ФХММ. – 2008. – Т.44. – №2. – С.46-52.
 3. Николишин М. М. Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М. М. Николишин, В. К. Опанасович, Л. Р. Куротчин, М. С. Слободян // Математичні методі та фізико-механічні поля. – 2009. – Т. 52, № 1. – С. 115-121.
 4. Heorgij Sulym. Zginanie płyty Reissnera ze szczelinami przy uwzczelin / H. Sulym, W. Opanasovych, I. Jacyk // Acta mechanica et automatica. – 2011.– Vol. 5. – №1. – P. 85-93.
 5. Опанасович В. К. Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /   В. К. Опанасович, І. М. Яцик, Г. Т. Сулим // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54. – №4. – С. 71-81.
 6. Божидарнік В. В. Двосторонній згин пластини з несиметричною наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів / В. В. Божидарнік, В. К. Опанасович, П. В. Герасимчук // Проблемы прочности. – 2006. – № 85 (383). – С. 135-141.
 7.  Николишин М.М. Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома тріщинами на межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їхніх вершин / М.М. Николишин, В.К. Опанасович, Л.Р. Куротчин, М.С. Слободян // Фіз.-хім. мех. матеріалів. – 2014. – № 6. –    С. 67-72.
 8. Скальський В.Р. Оцінювання міцнісних характеристик стоматологічних полімерів за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, В.Ф. Макєєв, О.М. Станкевич, О.С. Кирманов, С.І. Винницька, В.К. Опанасович // Проблемы прочности. – 2015. – № 4. – С. 67-74.

Статті у фахових журналах:

фізико-математичні науки

 

 1. Опанасович В.К. Комплексні потенціали періодичної задачі колінеарних тріщин / В.К. Опанасович // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. – 1998. – № 48. – с. 130-137.
 2. Сулим Г. Граничне значення коефіцієнтів інтенсивності напружень для двох вертикально зсунутих ідентичних тріщин у площині / Г. Сулим,                     В. Опанасович, В Драпака // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип. 55. – с. 7-10.
 3. Опанасович В. К. Напружений стан плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера / В. К.Опанасович,                 Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун–ту. Сер. мех.–мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 124-127.
 4. Опанасович В. Згин пластини Рейснера з прямолінійною тріщиною, крутними моментами та перерізувальними силами, прикладеними до її берегів / В. Опанасович В. К., А. Шелевач // Вісник Львів. ун–ту. Сер. мех.–мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 135-141.
 5. Опанасович В. К. Напружений стан плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера / В. К.Опанасович,                Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун–ту. Сер. мех.–мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 124-127.
 6. Опанасович В. К. Изгиб кусочно-однородной изотропной пластины с прямолинейной трещиной, параллельной линии слоя с учетом контакта ее берегов / В. К. Опанасович, И. С. Звизло, // Теоретическая и прикладная механика. Научно-техн. Сборник. – 2001. – С. 88-94.
 7. Опанасович В. К. Згин пластини з періодичною системою паралельних зсунутих тріщин за теорією Рейснера / В. К.Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Вісник Львів. ун–ту. Сер. мех.–мат. – 2002. – Вип. 60. – С. 161-166.
 8. Опанасович В. К. Згин шаруватої пластини з двома паралельними не зсунутими тріщинами / В. К.Опанасович, Р. Г. Селіверстов // Машинознавство. – 2002. – №6(60). – С.17-19.
 9. Опанасович В. К. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та тріщиною з врахуванням контакту її берегів / В. К.Опанасович,                     М. С. Слободян // Вісник Донецького університету. Сер. А. Природничі науки. – 2005. – №1. – С. 85-89.
 10. Опанасович В. К. Двовісний згин пластини з круговим отвором і двома радіальними тріщинами, береги яких контактують / В. К.Опанасович,          М. С. Слободян // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – Т. 49. –№ 3. – С. 106-119.
 11. Николишин М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля її вершин / М. Николишин, В. Опанасович, Л. Куротчин // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2006. – Вип. 4. – С. 101-108.
 12. Божидарнік Віктор Згин ізотропної пластини, ослабленої розрізом по дузі кола з контактуючими берегами / Віктор Божидарнік , Віктор Опанасович, Павло Герасимчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2006. – Вип. 65. – С. 7-16.
 13. Опанасович В. К. Згин кусково-однорідної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням контакту її берегів /     В. К.Опанасович, Б. С. Слободян // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50. – № 1. – С. 168-177.
 14. Опанасович В. К. Двовісний згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів із двома перпендикулярними тріщинами з урахуванням контакту їх берегів / В. К.Опанасович, І. С. Звізло, І. М. Яцик // Вісн. Дніпропетровського ун-ту. Механіка. – 2007. – Вип.11. –том 2. – № 2/2. – С.141-148.
 15. Опанасович В. К. Згин пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / Опанасович Віктор,     Яцик Ігор // Вісник Львівського університету. Серія мех.-мат. – 2008. – Вип. 69. – С. 125-135.
 16. Опанасович В. К Згин пластини, ослабленої двома колінеарними тріщинами з контактуючими берегами / Опанасович В. К., Дорош М. І. //           Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 12. – С. 133-141.
 17. Опанасович В. Згин пластини Рейсснера з двома співвісними наскрізними тріщинами різної довжини з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів / В. Опанасович, І. Яцик // Машинознавство. – 2009. – № 4(142). – С. 18-25.
 18. Опанасович В. К. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та довільно розташованою тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту її берегів / В. К. Опанасович, І. С. Звізло,                   М. С. Слободян // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – Вип. 19. – С. 240-246.
 19. Опанасович В. К. Згин ізотропної пластини з еліптичним отвором та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /                        В. К. Опанасович , М. С. Слободян , В. Я. Бедрій // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ : Ліра, – 2012. – Вип. 20. – С. 274-280.
 20. Николишин М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та ненаскрізною тріщиною в ній з урахуванням пластичних зон біля її вершин / М. Николишин, В. Опанасович, Л. Куротчин, М. Слободян // Вісник Львівського університету. Серія мех. –мат. – 2012. – Вип. 76. – С. 29-45.
 21. Николишин М.М. Розтяг кусково-однорідної пластини з ненаскрізною тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів та урахуванням пластичних зон по фронту тріщини / Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С.// Труды института прикладной математики и механики. – 2013. – Т. 26. – С. 130-138.
 22. Николишин М.М. Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини / Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2013. – Вип. 21. – С. 192-200.
 23. Николишин М.М. Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини / Николишин М.М., Опанасович В.К., Куротчин Л.Р., Слободян М.С. // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наук. праць . Вип. 21, 2013. – С. 192-200.
 24. Николышин М.М. Растяжение кусочно-однородной пластины с двумя межфазными трещинами на прямой границе раздела материалов с учетом пластических зон возле их вершин / М.М. Николышин, В.К. Опанасович, М.С. Слободян, Л.Р. Куротчин // Теоретическая и  прикладная механика. Вып. 6(52), 2013. – С. 52-58.
 25. Опанасович В.К. Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, І.С. Звізло // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей “Математичне моделювання і прикладна механіка ”. – 2015. – № 1. – С. 127-135.
 26.  Опанасович В.К. Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, Є.Б. Ярема // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей “Математичне моделювання і прикладна механіка”. – 2015. – № 1. –С. 135-144.
 27.  Опанасович В. Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / В. Опанасович, М. Слободян, В. Бедрій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 2(78). – С. 81-93.
 28.  Опанасович В.К. Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною контактуючою тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах та зміцнення матеріалу / В.К. Опанасович, М.М. Николишин, М.С. Слободян, С.О. Альфавіцька // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2015. – № 2. – С. 181-192.
 29.  Сулим Г.Т. Двобічний згин пластини Рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / Г.Т. Сулим, В.К. Опанасович, І.М. Яцик // Вісник ТНТУ – Тернопіль : ТНТУ, 2015.– Том 79. – № 3. – С. 7-16. (Механіка та матеріалознавство).

 

Технічні науки

 1. Опанасович В. К. Згин плити з періодичною системою прямолінійних колінеарних тріщин за теорією Рейсснера / В. К. Опанасович, Р. І. Мокрик, Р. Г. Селіверстов // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. – Вип. 4 / За заг. ред. О. Є. Андрейківа, Й. Й. Лучка. – Львів: Каменяр. – 2000. – С. 161-166.
 2. Опанасович В. К. Згин пластини з двома паралельними не зсунутими тріщинами однакової довжини за теорією Рейсснера / В. К. Опанасович,       Р. Г. Селіверстов // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямом “ Інженерна механіка”). – Луцьк: Ред.-видавн. відділ ЛДТУ. – 2000. – Вип. 7. – С. 161-165.
 3. Опанасович В. К. Врахування контакту берегів тріщини під час згину трансверсально-ізотропної пластини / В. К. Опанасович, В. П. Новосад,       Р. Г. Селіверстов // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. – Вип. 5 / За заг. ред. О. Є. Андрейківа, Й. Й. Лучка, В. В. Божидарника. – Львів: Каменяр. – 2002. – С. 148-153.
 4. Опанасович В. К. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною, перпендикулярною до лінії подіу матеріалів з урахуванням контакту берегів / Віктор Опанасович, Іван Звізло // Регіональний міжвузівський збірник наукових праць “Системні технології”. – 2002. – В.4(21). – С. 124-129.
 5. Герасимчук П. В. Односторонній згин пластини з тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту її берегів / П. В. Герасимчук, В. В. Божидарнік,         В. К. Опанасович // Наукові нотатки Луцького технічного університету. – 2003. – С.57-63.
 6. Опанасович В. К. Дві паралельні тріщини з контактуючими берегами в ізотропній пластині за умов згину / В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов,      Й. Й. Лучко // Зб. наук. праць «Механіка і фізика будівельних матеріалів та конструкцій». – Вип.6. За заг. ред. Лучка Й.Й. – Львів : Каменяр, 2005. – С. 74-80.
 7. Опанасович В. К. Граничний стан пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з врахуванням контакту її берегів при згині та розтязі / В. К. Опанасович, М. С. Слободян // Надійність та довговічність машин і споруд. – 2006. – № 27. – С. 9-15.
 8. Божидарнік В. В. Двосторонній згин пластини з двома симетричними наскрізними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів /       В. В. Божидарнік, В. К. Опанасович, П. В. Герасимчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 2. – С. 20-30.
 9. Опанасович В. К. Згин круглої ізотропної пластини з довільно розташованою прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів / В. К. Опанасович, Й. Й. Лучко, М. С. Слободян // Збірник наукових праць “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій”. За заг. редакцією Й.Й. Лучка. Львів, Каменяр. – 2007. – Вип.7. – С. 73-88.
 10. Опанасович В. К. Згин пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її поверхонь / В. К. Опанасович // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом ”Інженерна механіка”). – 2007. – Вип.20(2). – С. 123-127.
 11. Опанасович В. К. Двовісний згин безмежної пластини з абсолютно жорсткою шайбою та тріщиною, береги якої контактують /                            В. К. Опанасович, М. С. Слободян // Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2007. – № 8. – С. 75-87.
 12. Сулим Г., Опанасович В., Герасимчук П. Двобічний згин пластини з круговим отвором і шайбою за повного гладкого лінійчастого контакту складових / Г. Сулим, В. Опанасович, П. Герасимчук // Вісник ТДТУ. – 2008. – 13. – №1. – С. 7-12.

 

Статті, які вийшли у збірниках наукових праць

 

 1. Опанасович В. Новий підхід до розрахунку напруженого стану плити з тріщиною за теорією Рейсснера / В. Опанасович, М. Делявський,                  А. Подхорецкі // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: в 3-х т. / Під заг. ред. Панасюка В. – 1999. – Т. 2: Аналітичні методи в механіці руйнування матеріалів. – С. 186-189.
 2. Опанасович В. К. Згин зосередженими моментами плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера /                  В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов, А. М. Заводовський // Матеріали конференції “КМН-2000”. – Львів : ФМІ НАН України. – 2000. – С. 14-15.
 3. Опанасович В. К. Згин пластини з двома паралельними не зсунутими тріщинами різної довжини за теорією Рейсснера / В. К. Опанасович,              Р. Г. Селіверстов // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – 2000.– Т. 2. – С. 55-58.
 4. Опанасович В. К. Сингулярні інтегральні рівняння задачі згину пластини з тріщиною за теорією Райсснера / В. К. Опанасович // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – Том VI: Матеріалознавство і механіка матеріалів. – Львів. – 2001. – С. 120-125.
 5. В. Божидарнік. Двосторонній згин ізотропної пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола з урахуванням контакту берегів / В. Божидарнік,      В. Опанасович, П. Герасимчук // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг ред. В. В. Панасюка. – Львів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України. – 2004. – С.213-218.
 6. Слободян М. С. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням контакту її берегів /            М. С. Слободян, В. К. Опанасович // Матер. 19-ї Відкр. наук.-техн. конф. мол. науковців і співробітн. «Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи» (КММ 2005). Львів, 2005. –         С. 278-281.
 7. Опанасович Віктор. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів з довільно орієнтованою тріщиною з урахуванням контакту її берегів / Віктор Опанасович, Іван Звізло // Матеріали конф. «Матем. проблеми механіки неоднор. структур» (Львів, 20-23 вересня 2006р.). В 2-х т. Львів, 2006. – Т.2. – С.93-95.
 8. Божидарнік В. В. Згин пластини з двома рівними симетричними тріщинами по дузі кола з урахуванням контакту їх берегів / В. В. Божидарнік,                В. К. Опанасович, П. В. Герасимчук // Праці 13-го міжнар. колоквіуму «Механічна втома матеріалів» (МВМ-2006) (Тернопіль, 25-28 вересня 2006 р.). ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2006. – С. 450-455.
 9. Опанасович В. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та двома співвісними радіальними тріщинами з урахуванням контакту її берегів / В. Опанасович, І. Звізло // 1-ша Міжнародна наук.-техн. конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» (Львів, 22–24 жовтня, 2008). Праці конференції. Львів, 2008. – С. 6364.
 10. Опанасович В. Визначення критичного навантаження за згину пластини Рейсснера з наскрізними тріщинами та з урахуванням контакту їх берегів /   В. Опанасович, І. Яцик // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій; за ред. Панасюка В. В. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2009. – С. 155-160.
 11. Опанасович В. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з коловою межею поділу матеріалів та тріщино. З урахуванням контакту її берегів / Віктор Опанасович, Іван Звізло // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки; за ред. В.Л. Макарова, І.О. Луковського, Р.М. Кушніра. Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2009. –С. 177-178.
 12. Опанасович В. Двовісний згин пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. // Сучасні проблеми механіки та математики. В 3 – х т.: зб. наук. праць / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2.  С. 86-87.
 13. Опанасович В. Двосторонній згин ізотропної пластини з прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням контакту її берегів та пластичних зон у її вершинах / Опанасович В. // Сучасні проблеми механіки та математики. В 3 – х т.: зб. наук. праць / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2.  С. 83-85.
 14. Опанасович В. Згин ізотропної пластини з криволінійним отвором і наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів / Віктор Опанасович, Василь Бедрій, Микола Слободян // Збірник наукових праць 5-ої міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій» – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 331-336.
 15. Опанасович В. Згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів та за наявності пластичних зон у її вершинах / Віктор Опанасович, Микола Слободян // Збірник наукових праць 5-ої міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій» – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 403-408.
 16. Опанасович В. Згин ізотропної пластини з криволінійним отвором і наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів / В. Опанасович, В. Бедрій, М. Слободян // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: зб. наук. праць 5 Міжнар. конф. (24–27 червня 2014 р., Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 331-336.
 17.  Опанасович В. Згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів та за наявності пластичних зон у її вершинах / В. Опанасович, М. Слободян // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: зб. наук. праць 5 Міжнар. конф. (24–27 червня 2014 р., Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 403-408.
 18.  Николишин М. Напружено-деформований стан кусково-однорідної пластини з міжфазною ненаскрізною тріщиною за наявності пластичних зон / М. Николишин, М Опанасович, Л. Куротчин //  Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. 2014.–  С. 286-287.
 19.  Опанасович В. Двовісний згин пластини з пружною круговою шайбою  та довільно розташованою тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / В. Опанасович, І. Звізло, М. Слободян // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. 2014.–  С. 290-291.
 20.  Опанасович В. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів та за наявності пластичних зон у їх вершинах / В. Опанасович, М. Слободян //  Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. 2014.–  С. 292-294.
 21. Сулим Г. Згин пластини Рейсснера з двома паралельними незсунутими наскрізними однаковими тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів / Г. Сулим, В. Опанасович, І. Яцик //  Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. 2014.–  С. 317-319.
 22. Николишин М.М. Згин пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та зміцнення матеріалу / М.М. Николишин, В.К. Опанасович, М.С. Слободян, С.О. Альфавіцька // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми механіки”. – Київ, (27-29 серпня 2015). – 2015. – С. 58.
 23.  Опанасович В.К. Двосторонній згин ізотропної пластини з круговим отвором та пружною шайбою з урахуванням контакту її берегів / В.К. Опанасович // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми механіки”. – Київ, (27-29 серпня 2015). – 2015. – С. 60.
 24.  Опанасович В.К. Двосторонній згин пластини з круговим отвором та двома співвісними крайовими радіальними тріщинами, береги яких контактують по області постійної ширини / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, І.С. Звізло // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції “Сучасні проблеми механіки”. – Київ, (27-29 серпня 2015). – 2015. – С. 61.

 

Тези доповідей на конференціях

 

 1. Опанасович В. К. Згин пластини з двома прямолінійними не зсунутими паралельними тріщинами за теорією Рейсснера / В. К. Опанасович,               Р. Г. Селіверстов // Тези І наукового симпозіуму “Сучасні проблеми інженерної механіки”. – Луцьк: ЛДТУ. – 2000. – С. 24.
 2. Опанасович В. К. Згин зосередженими моментами плити з двома прямолінійними колінеарними тріщинами за теорією Рейсснера /                  В. К. Опанасович, Р. Г. Селіверстов, А. М. Заводовський // Матеріали конференції “КМН-2000”. – Львів: ФМІ НАН України. – 2000. – С. 14-15.
 3. Опанасович В. К. Кручення пластини Рейснера з двома паралельними зсунутими тріщинами однакової довжини / В. К. Опанасович,                        Р. Г. Селіверстов // Матеріали конференції “КМН–2001”. – Львів: ФМІ НАН України. – 2001. – С. 19-22.
 4. Віктор Опанасович Напружений стан тришарової пластини з періодичними співвісними тріщинами при згині / Віктор Опанасович, Роман Селіверстов // Тези V – українсько-польського симпозіуму “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. Львів-Луцьк, вересень 18-23 2003. – Львів-Луцьк, 2003. – C. 66.
 5. Божидарнік В. В. Згин ізотропної пластини, ослабленої розрізом по дузі кола з контактуючими берегами / В. В. Божидарнік, В. К. Опанасович,                  П. В. Герасимчук // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми механіки” (до 80-річчя Д.В.Гриліцького). Тези доповідей. Львів, 2-5 листопада 2004. – Львів, 2004. –С.15-16.
 6. Опанасович В. К. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною на межі поділу матеріалів з урахуванням контакту берегів / В. К. Опанасович, Б. С. Слободян // Конференція молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. Тези доповідей. Львів, 24-27 травня 2005р. – Львів, 2005. – С. 86-87.
 7. Божидарнік В. В. Згин зосередженими моментами ізотропної пластини з наскрізною тріщиною по дузі кола з врахуванням контакту її берегів /           В. В. Божидарнік, В. К. Опанасович, П. В. Герасимчук // Тези доповідей VI польсько-українського наукового симпозіуму “Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ”. – м. Варшава, 6-10 вересня 2005 р. – С. 94-95.
 8. Божидарнік В. В. Двосторонній згин пластини з несиметричною наскрізною тріщиною по дузі кола з врахуванням контакту її берегів / В. В.Божидарнік, В. К.Опанасович, П. В. Герасимчук // Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. “Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій”. (Київ, 1-4 листопада 2005 р.). Київ, 2005. Т.1. – С. 49-50.
 9. Опанасович В., Слободян М. Згин круглої пластини з центральною тріщиною з урахуванням контакту її берегів / В. Опанасович, М. Слободян // Тез. доп. всеукр. наук. конф. “Сучасні проблеми механіки” (Львів, 5-8 грудня 2005 р.). Львів, 2005. – С. 15-16.
 10. Опанасович Віктор. Згин ізотропної пластини, ослабленої тріщиною з контактуючими берегами / Віктор Опанасович // Тез. доп. 7-го українсько-польського наук. симп. “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. (Львів, 5-9 вересня 2007 р.). Львів, 2007. С. 34-35.
 11. Опанасович Віктор. Згин розподіленими моментами на нескінченності ізотропної пластини з періодичною системою колінеарних наскрізних тріщин з урахуванням контакту берегів тріщин / Віктор Опанасович,     Мар’ян Дорош // Тез. доп. 7-го українсько-польського наук. симп. “Актуальні задачі механіки неоднорідних структур”. (Львів, 5-9 вересня 2007 р.). Львів, 2007. С. 75-76.
 12. Опанасович В.К. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів з двома тріщинами, перпендикулярними до межі поділу і розташованих у різних півплощинах з урахуванням конакту їх берегів / В. К. Опанасович, І. С. Звізло, І. М. Яцик // Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті В.І. Моссаковського “Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій”. (Дніпропетровськ, 16-19 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 57-58.
 13. Опанасович Віктор. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та радіальною тріщиною з урахуванням контакту її берегів  / Віктор Опанасович, Іван Звізло // Тез. доп. міжнародн. наук. конф. “Сучасні проблеми механіки та математики”. (Львів, 25-29 травня 2008 р.). В 3-х т. – Львів, 2008. Т.2. С. 82-83.
 14. Сулым Г. Изгиб пластины Рейсснера с тремя коллинеарными сквозными трещинами разной длины с учетом ширины области контакта их берегов / Г. Сулым, В. Опанасовыч, И. Яцик // Materiały V Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji (Augustów,          36 czerwca, 2009). – Białystok, 2009. S. 109.
 15. Опанасович В. К. Згин пластини Рейсснера з періодичною системою наскрізних колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту їх берегів / Опанасович В. К., Яцик І. М. // Конф. молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. Я. С.Підстригача : тези доп., 25-27 трав. 2009 р. – Львів, 2009. – С.69-70.
 16. Опанасович В. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з коловою межею поділу матеріалів та радіальною тріщиною у шайбі з урахуванням контакту її берегів / Опанасович Віктор, Звізло Іван // Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки» : тези доп., 7–9 груд. 2009 р.  Львів, 2009.  С. 88-89.
 17. Опанасович В. К. Згин зосередженими моментами пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /    В. К. Опанасович, І. М. Яцик, Г. Т. Сулим // Матеріали міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2011» (13-15 квітня 2011 р.). Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ. – 2011, т. 1. – С. 74.
 18. Опанасович В. К. Згин кусково-однорідної ізотропної пластини з круговою шайбою та тріщиною всередині шайби з урахуванням контакту берегів тріщини / В. К. Опанасович , І. С. Звізло , М. С. Слободян // Міжнар. наук. конф. “Математичні проблеми технічної механіки – 2012” : тези доп. – м. Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 16-19 квітня 2012 р. – Т. 1. – С. 104.
 19. Опанасович В. К. Двосторонній згин ізотропної пластини з квадратним отвором та наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / В. К. Опанасович, М. С. Слободян, В. Я. Бедрій // Конф. молодих учених “Підстригачівські читання – 2012” : тези доп. – м. Львів, 23-25 травня 2012 р. – С. 81-84.
 20. Опанасович В. К. Двовісний згин ізотропної пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів /   В. К. Опанасович , М. С. Слободян , В. Я. Бедрій  // Міждержавн. наук.-метод. конф. “Проблеми математичного моделювання” : тези доп. – м. Дніпродзержинськ, 13-15 червня 2012 р. – С. 68-70.
 21. Звізло І., Слободян М. Згин кусково-однорідної пластини з коловою межею поділу матеріалів та довільно розташованою тріщиною з урахуванням контакту її берегів // Тези доповідей 3-ої міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. – м. Львів, 7-9 листопада 2012 р. –  с. 28-29.
 22. Опанасович В., Слободян М. Про один підхід, пов’язаний з дослідженням напружено-деформованого стану кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів // Тези доповідей 3-ої міжнародної науково-технічної конференції “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій”. – м. Львів, 7-9 листопада 2012 р. –  с. 43-44.
 23. Опанасович В. Двосторонній згин кусково-однорідної ізотропної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною поза нею з урахуванням ширини області контакту берегів тріщини / Опанасович В., Звізло І., Слободян М. // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”. – м. Тернопіль, 19-20 грудня 2012 р. –  С. 42.
 24. Опанасович В. Двовісний згин пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / Опанасович В., Слободян М., Бедрій В. // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки і математики”. – м. Львів, 21-25 травня 2013 р. –  С. 86-88.
 25. Сулим Г.Т. Про два числові підходи до дослідження напружено-деформованого стану кусково-однорідної пластини з тріщиною за згину з урахуванням ширини області контакту її берегів / Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. // Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі”. – м. Миколаїв, 12-14 вересня 2013 р. –  С. 14-16.
 26. Опанасович В.К. Двоосний згин пластини з круговим отвором та двома радіальними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів / Опанасович В.К., Слободян М.С., Звізло І.С. // Тези доповідей XIV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі”. – м. Миколаїв, 12-14 вересня 2013 р. –  С. 47-48.
 27. Опанасович В. Згин круглої пластини з крайовою радіальною тріщиною з урахуванням лінійчастого контакту її берегів / В. Опанасович, М. Слободян, І. Звізло // 12-й Міжнародний симпозіум українських іженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – 216 с. – С. 41-42.
 28.  Сулим Г. Згин пластини Рейсснера зі співвісними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів / Г. Сулим, В. Опанасович, І. Яцик // 12-й Міжнародний симпозіум українських іженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – 216 с. – С. 44.

Біографія

Народився В.К. Опанасович в селищі Олика Ківерцівського району на Волині. У 1965 році поступив на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка і закінчив навчання у 1970 році за спеціальністю «механіка». У тому ж році поступив в аспірантуру до професора Д.В. Гриліцького за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла». У 1977 році захистив кандидатську дисертацію. І з 1 жовтня 1972 року по 1 вересня 1977 року асистент, з 1 вересня 1977 року по 1 липня 2014 року доцент, а з 1 липня 2014 року професор кафедри механіки Львівського національного університету імені Івана Франка. У Львові на спеціалізованій вченій раді в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України у 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Математичні моделі і методи аналізу деформування пластинкових структур з тріщинами за контакту їх берегів». В.К. Опанасович – вчений у галузі механіки деформівного твердого тіла. Сформулював математичні моделі та розробив заснованих на методах теорій функцій комплексної змінної та комплексних потенціалах аналітичні та аналітико-числові методи розв’язування задач: термонапруженого стану, згину та розтягу ізотропних пластин, пологих ізотропних оболонок з тонкими пружними включеннями; згину та розтягу ізотропних пластин з дуговими тріщинами з урахуванням гладкого контакту їх берегів; згину кусково-однорідних ізотропних пластин з наскрізними прямолінійними тріщинами за наявності смугового чи лінійчастого контакту їх берегів з використанням класичної чи уточнених теорії згину пластин; згину ізотропної пластини з тріщинами з урахуванням смугового контакту їх берегів та пластичних зон у їх вершинах. Розробив метод розв’язування задач про розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів за наявності міжфазних наскрізних і ненаскрізних тріщин з урахуванням пластичного деформування по фронту тріщин. Підготував чотири кандидати наук, опублікував понад 270 наукових праць, доктор фізико-математичних наук.

Нагороди

Лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям.

Методичні матеріали

1. Динаміка та міцність машин: Методичний посібник. – Львів: Ви-давничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 75 с.
2. Опір матеріалів та елементи будівельної механіки: Методичні вказівки / Сулим Г.Т., Опанасович В.К., Слободян М.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!