Кічура Степан Михайлович

Посада: доцент кафедри вищої математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-53, (032) 239-41-93

Електронна пошта: stepan.kichura@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розв’язування деяких граничних задач математичної фізики з використанням модифікованих функцій Гріна для частково-необмежених поверхонь.

Курси

Публікації

 1. Кичура С.М., Остудин Б.А. Использование модифицированных функций Грина при решении внешних задач для частично неограниченных областей. Деп. в Укр.НИИНТИ 23 мая 1984 г. № 919 Ук-84 Деп.
 2. Кичура С.М., Остудин Б.А. Модифицированные функции Грина в пространственных задачах электростатики. Деп. в Укр.НИИНТИ 12 октября 1984 г., № 2097 Ук-84 Деп.
 3. Кичура С.М., Остудин Б.А. Численное решение некоторых пространственных задач теории потенциала для частично неограниченных областей. В кн.: Х Всесоюзная школа “Теор. и прикл. пробл. вычисл. мат. и мат. физики”. Тезисы лекций и докл. (Отв. ред. А.А.Самарский). Рига, 1985.
 4. Кичура С.М., Остудин Б.А. Решение одной задачи теории потенциала в случае частично неограниченных поверхностей. Вестник Львов. ун-та, сер. мех.-мат., вып.26, 1986.
 5. Кичура С.М., Остудин Б.А. Численное решение граничных задач теории потенциала в электронной оптике в случае частично неограниченных поверхностей (Межвузовский сборник «Лучевая технология электронной техники: Моделирование и эксперимент»).Москва, 1987.
 6. Кичура С.М. Численное решение плоских задач электростатики для неограниченных облалстей. Деп. в Укр.НИИНТИ 16.02.88,  № 468 – Ук 88.
 7. Кичура С.М. Численное  решение пространственных задач электростатики для неограниченных поверхностей. Деп. в УкрНИИНТИ 16.02.88,  № 467 – Ук 88.
 8. Кичура С.М. Использование функций Грина для решения некоторых граничных задач на разомкнутых поверхностях. Тезисы докл. П-й Всесоюзн. конф. «Новые подходы к решению диф. уравнений», г.Дрогобыч, 1989. С.83.
 9. Кичура С.М. Метод функций Грина в некоторых граничных задачах теории потенциала. В кн. Тезисы докладов Всесоюзного семинара по методам расчета электронно-оптических систем (Х семинар «Методы расчета ЭОС»). Львов, 1990. С.12.
 10. Кичура С.М., Остудин Б.А., Сибиль Ю.Н. Исследование одной математической модели, описывающей пространственное электростатическое поле // Теоретическая электротехника. 1991. Вып. 49. С.132-139.
 11. Кічура С.М. Дорошенко М.В. Єдиність розв’язку осесиметричної задачі синтезу електронно-оптичних систем. Вісник Львів. ун-ту. Вип. 48, 1997. С.68-71.
 12. Кічура С.М., Остудін Б.А. Деякі зауваження щодо доцільності чисельно-аналітичного підходу до розв”язування певних двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу. Вісник Львів. ун-ту. Вип. 53, 1999. – 5 с.
 13. Кічура С.М., Остудін Б.А. Чисельно-аналітичний підхід до розв”язування деяких двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу // Тези 6 Всеукраїнської наукової конференції 21-23 вересня 1999 р. м.Львів. – С.48-49.
 14. Кічура С.М., Остудін Б.А. Особливості чисельно-аналітичного підходу до розв”язування двовимірних інтегральних рівнянь першого роду теорії потенціалу // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип.57. С.191-196.
 15. Кічура С.М., Остудін Б.А. Наближене розв’язування деяких граничних задач теорії потенціалу на основі інтегральних рівнянь та апарату функцій Гріна. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 23-25 вересня 2003р. Львів. С.69.
 16. С.М.Кічура, Б.А.Остудін. Дослідження наближеної схеми розв’язування інтегрального рівняння першого роду з логарифмічною особливістю в ядрі на основі методу саморегуляризації. ХП Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. ЛНУ ім.Івана Франка (жовтень, 2005). С.121-122.
 17. Stepan Kichura, Orest Kinash, Wasyl Sorokiwsky. Modelling of the Conflict Situations in the international  ekonomic Relations // Proceedings of the Conference “Applications of quantitative Methods in Economics and Management. Polish and Ukrainian Experience”. Silesian School of Economics and Languages  in Katowice has a great pleasure  to invite. Katowice, 2007, p.48-54.
 18. M. Kichura, Zh.Ya. Tsapovska. Heterogeneous diffusion processes with discontinuous local movement characteristic. International Conference Skorokhod Space. 50 years on. June   17-23. 2007 Kyiv, Ukraine, p.112.
 19. Stepan Kichura, Zhanna Tsapovska. Non-komogeneous diffusion processes with discontinuous local  movement characteristics. – International  onference. Skorokhod Space. 50 years On. – Abstracts. – Book 1 – Kyiv: Institute  of Mathematics of National academy of Sciences of Ukraine. 2007. – P.56. 17-23 June, 2007, Kyiv, Ukraine.
 20. С.М.Кічура, Ж.Я.Цаповська. Розв’язання в просторі Гельдера однієї параболічної задачі з умовою спряження типу Вентцеля. – Міжнародна математична конференція імені В.Я.Скоробагатька. Тези. – Дрогобич. 2007. 24-28 вересня 2007 р. Дрогобич.
 21. Кічура Степан, Копитко Богдан, Цаповська Жаннета. Інтегральне зображення мультиплікативної сім’ї  операторів, які описують неоднорідний дифузійний процес з розривними коефіцієнтами // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – т. 3.  С. 122-123.
 22. Kinash O., Sorokiwsky W., Kichura S. Modelling of the conflict situations in the international economic reations // Zastosowanie metod ilosciowych w ekonomii і zarzadzaniu. Doswiadczenia Polskie I Ukrainskie. – Katowice, 2009, c.97 – 103.
 23. Stepan Кichura, Zhanneta Tsapovsa. Operator semigroups that describe a diffusion process with discontinuous diffusion coefficients in a bounded domain // International conference “Stochastic analysis and random dynamics” (Lviv, Ukraine, 14–20 june 2009). Abstracts. – Lviv, 2009. – P. 106.
 24. Степан Кічура, Жаннета Цаповська. Класична розв’язність однієї крайової задачі для параболічного рівняння з розривними коефіцієнтами // Математичний вісник НТШ. – 2009. – Т. 6. – С. 140 – 154.
 25. Цаповська Ж.Я., Кічура С.М. Параболічна початково – крайова задача з умовою спряження типу Вентцеля і неоднорідні дифузійні процеси з розривними локальними характеристиками руху. Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”. Тези доповідей. Ворохта 20 – 26 лютого 2012 р. С. 16.
 26. Остудін Б.А., Кічура С.М., Гарасим Я.С. Проблеми розв’язування прямих та обернених задач теорії потенціалу в електронній оптиці. Тези доповідей І Міжнародної ХХ Всеукраїнської наукової конференції. Львів 7 – 9 квітня 2014р. – С. 117-118.

Біографія

Народився 24 січня 1955 р. в с. Цеперів Кам’янко-Бузького р-ну Львівської обл. В 1971 р. закінчив Новояричівську СШ і цього ж року поступив на механіко-математичний факультет ЛДУ імені Іівана Франка, який закінчив у 1976р. З 1976 р. по 1977 р. працював у СКБ СТ ВО “Електрон”, з 1977 р. по 1979 р. проходив службу в Збройних Силах, з 1979 р. по 1980 р. працював в органах внутрішніх справ, з 1980 р. по 1991 р. – асистент кафедри вищої математики Львівського державного університету імені Івана Франка, з 1991 р. по даний час – доцент цієї ж кафедри. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Чисельне розв’язування деяких граничних задач математичної фізики для частково-необмежених поверхонь з використанням модифікованих функцій Гріна”.

Методичні матеріали

 1. Кічура С.М. Методичні вказівки до вивчення курсу вищої математики для студентів-заочників економічного факультету. Львів. ЛДУ. 1990 р.
 2. Єлейко Я.І., Кічура С.М., Холявка Я.М. Методичні вказівки до вивчення основ теорії ймовірностей в середній школі. Львів, ЛДУ, 1991.
 3. Кічура С.М., Зіневич А.Г. Методичні вказівки до контрольних робіт з вищої математики для студентів-заочників географічного факультету. Львів. ЛДУ. 1991.
 4. Кічура С.М., Дорошенко М.В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з програмування на мові ВАSIC для студентів природничих спеціальностей. // Львів. ЛДУ. 1995. – 24 с.
 5. Кічура С.М. Методичні вказівки до вивчення програмування мовою МSX-БЕЙСІК для студентів природничих факультетів. // Львів. ЛДУ. 1996.–19с.
 6. Зіневич А.Г., Кічура С.М., Синюта В.М., Холявка Я.М. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до теми “Невизначені та визначені інтеграли” для студентів 1 курсу природничих факультетів // Львів: ЛДУ, 1997.-18 с.
 7. Кічура С.М., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до теми “Диференціальні рівняння” для студентів природничих факультетів. // Львів. ЛДУ. 1999. – 26 с.
 8. Кічура С.М., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до тем: Аналітична геометрія та диференціальне числення. Для студентів заочної форми навчання геологічного факультету. // Львів. ЛДУ. 1999. – 24 с.
 9. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсу вищої математики для студентів природничих факультетів. Львів, ЛНУ. – 2001. – 30 с.
 10. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (планіметрія) для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. Львів, ЛНУ. – 2001. -54 с.
 11. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення курсу геометрії (стереометрія) для слухачів факультету доуніверситетської підготовки. – Львів, ЛНУ. – 2001. – 69 с.
 12. Кічура С.М., Онисько М.П. Методичні вказівки до вивчення теми “Тригонометричні рівняння та тригонометричні нерівності” для слухачів факультету доуніверситетської підготовки // Львів, ЛНУ – 2002. – 36 с.
 13. Кічура С.М., Барабаш Г.М., Мильо О.Я., Онисько М.П. Навчальний посібник „Геометрія та тригонометрія у задачах і вправах” для слухачів факультету доуніверситетської підготовки // Львів, ЛНУ – 2003. – 166 с.
 14. Кічура С.М., Онисько М.П., Барабаш Г.М., Мильо О.Я. Методичні вказівки до вивчення теми „Спрощення тригонометричних виразів” // Львів, ЛНУ – 2003. – 39 с.
 15. Кічура С.М., Гаталевич А.І., Янчак В.Я. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з вищої математики до теми „Інтегральне числення” для студентів природничих факультетів // Львів, ЛНУ – 2004. – 28 с.
 16. Кічура С.М., Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. 2005. – 256 с.
 17. Кічура С.М., Клімчак О.А., Онисько М.П. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми „Лінійна алгебра” для студентів географічного факультету // Львів: Видавничий центр ЛНУ. 2005. – 50 с.
 18. Кічура С.М., Барабаш Г.М., Гаталевич А.І. Навчальний посібник з вищої математики (для студентів природничих факультетів заочної форми навчання, дистанційне навчання). 102 с.
 19. Кічура С.М., Барабаш Г.М., Гаталевич А.І., Мильо О.Я. Практикум з вищої математики (для студентів природничих факультетів) // Львів: Видавничий центр ЛНУ. 2007. – 156 с.
 20. Копитко Б.І., Кічура С.М., Онисько М.П., Гриліцький М.Д. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів географічного факультету. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2008. 86 с.
 21. Кічура С.М., Клімчак О.А., Онисько М.П. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми “Аналітична геометрія” для студентів географічного факультету. Видавничий Центр ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2010. 45 с.
 22. Г.В. Зеліско, С.М. Кічура, М.П. Онисько. Вища математика. Основи лінійної алгебри й аналітичної геометрії. Курс лекцій, ч. 1. Видавничий Центр ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2011. 165 с.
 23. Г.М. Барабаш, Г.В. Зеліско, С.М. Кічура, М.П. Онисько. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до теми “Аналітична геометрія” для студентів біологічного та географічного факультетів. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 45 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!