Доманська Галина Петрівна

Посада: доцент кафедри математичної економіки та економетрії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-46

Курси

Публікації

 1. Domanska H. Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity / M. Bokalo, H. Domanska // Journal of Mathematical Sciences. –  –  Vol. 206,  No 1. –  P. 1-16. (Transl. from Ukrains’kii Matematychnyi Visnyk . –  2014. – Vol. 11, No 3. – P. 291-311.)
 2. Domanska H. Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity / M. Bokalo, H. Domanska // Укр. матем. вісник. – – Т. 11, № 3. – С. 291-311.
 3. Бокало М. М. Мішана задача для лінійних еліптично-параболічно-псевдопара­боліч­них рівнянь / М. М. Бокало, Г. П. Доманська // Математичні Студії. – 2013. – Т. 40, № 2. – С. 193–197.
 4. Бугрій О.М. Мішана задача для нелінійного рівняння тре­тього порядку в уза­галь­не­них просторах Соболєва/ О. М. Бугрій, Г. П. Доманська, Н. П. Процах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-матем. – 2005. – № 64. – С. 44–61. (не ввійшло у звіт за 2005 рік)
 5. Доманська Г.П. Задача для нелінійного гіперболічного рівняння третього порядку / Г. П. Доманська, С. П. Лавренюк, Н. П. Процах // На­уко­вий вісник Чернівецького універ­си­те­ту: Збірник наук. праць. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 34–42. (не ввійшло у звіт за 2005 рік)
 6. Доманська Г.П. Параболічні варіаційні нерівності в необмежених областях зі зростаю­чи­ми даними / Г. П. Доманська, М. О. Колінько, С. П. Лавренюк // Доповіді НАН України. – 2005. – № 6. –С. 28–32. (не ввійшло у звіт за 2005 рік)
 7. Доманская Г. П. Парабо­ли­чес­кое вариационное неравенство в неограничен­ных облас­тях/ Г. П. Доманская, М. Е. Колинько, С. П. Лавренюк // Дифференциальные уравнения. – 2006. – Т. 42. – №  –С. 61–78.
 8. Доманська Г. П. Задача без почат­ко­вих умов для псевдопа­ра­бо­ліч­но­го рівняння в узагальне­них просторах Лебега/ Г. П. Доманська, М. О. Колінько, С. П. Лавренюк // Математичні Студії. – 2006. –  Т. 25, №  – С. 73–86.

Біографія

ДОМАНСЬКА Галина Петрівна (29.01.1977, м. Львів) – математик, канд. фіз.-мат. наук (Задачі для псевдопараболічних систем та варіаційних нерівностей в необмежених областях, 2002), доцент (2005). Закінчила механіко-математичний факультет Львівського університету (1998), аспірантуру (2001). У 1998–2001 молодший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики; 2001–05 асистент, 2005 доцент кафедри вищої математики, з 2006 доцент кафедри математичної економіки та економетрії Львівського університету (вчене звання 2012). Має понад 40 публiкацiй, з них 19 статей, навчальних посібників, навчально-методичних посібників.

Методичні матеріали

 1. Доманська Г. П. Основи вищої математики. Для економічних спеціаль­нос­тей: навч. посібник / Г. П. Доманська, С. П. Лавренюк. – Львів: Видавни­чий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 634 с.
 2. Доманська Г. П. Функції багатьох змінних (тексти лекцій) / Г. П. До­ман­сь­ка. – Львів: Ви­давничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с.
 3. Доманська Г. П. Практикум з економетрії / Г. П. Доманська., С. П. Лавренюк.– Львів: Ви­давничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 102 с.
 4. Доманська Г. П. Методичні вказівки до вивчення теми “Графіки елементарних функцій та їх засто­су­ван­ня до розв’язування рівнянь і нерівностей” / Г. П. Доманська, Г. В. Зеліско, Л. Л. Стахів.– Львів: Ви­давничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.– 152 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!