Червінка Костянтин Андрійович

Посада: доцент кафедри математичного моделювання

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-45

Наукові інтереси

Математичне моделювання; інформаційні технології; моделі механіки суцільних неоднорідних середовищ; поверхневі явища; розмірні ефекти.

Курси

Публікації

1.Bozhenko B., Nahirnyj T., Tchervinka K. To modeling admixtures influence on the size effects in a thin film // Mathematical modeling and computing. – Vol.3, No.1, 2016. – pp.12-22. http://jmmc.lp.edu.ua/files/wcms[48]2016_3_1_012_022.pdf
2.Nahirnyj T., Tchervinka K. Mathematical Modeling of Structural and Near-Surface Non-Homogeneities in Thermoelastic Thin Films // Int.J.Eng.Sci, Vol. 91, 2015, P.49–62.
3.Burak Y., Nahirnyj T., Tchervinka K. Local Gradient Thermomechanics. In Encyclopedia of thermal stresses., ed. Richard B. Hetnarski. Springer Publishers. P.2794–2801 (2014).
4.Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки ІІ. [Текст] : монографія / Нагірний Т. С., Червінка К. А. – Львів: Растр-7, 2014. – 167 с.
Nahirnyj T., Tchervinka K., Structural inhomogeneity and size effects in thermoelastic solids. J. Coupled Syst. Multiscale Dyn. 1, 216-223 (2013).
5.Nahirnyj T., Tchervinka K. Interface Phenomena and Interaction Energy at the Surface of Electroconductive Solids // Computational Methods in Science and Technology 14(2), 105–110 (2008).
6.Нагірний Т., Червінка К. До опису впливу температури на міцність деформівних твердих тіл // Машинознавство. – 2004, №3. – С. 9-12.
7.Нагірний Т.С., Червінка К.А. Моделювання хвильових процесів у деформівних твердих тілах з врахуванням ефектів приповерхневої неоднорідності // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 1999. – Вип.54. – С.117-124.

Біографія

Народився 1976 року у м.Львові. Навчався у СШ № 38 та № 92. У 1999 скінчив механіко-математичний факультет, згодом аспірантуру при ЛНУ імені Івана Франка. З 2002 по 2006 працював на посаді асистента кафедри математичного моделювання механіко-математичного факультету. З 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента цієї ж кафедри. У 2003 році захищено дисертацію на тему “Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалу” (керівник д.ф.-м.н., проф. Нагірний Т.С.), науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук присуджено 2004 року (ДК № 021951). Вчене звання доцента кафедри математичного моделювання присвоєно 2010 року (12ДЦ № 023328).

Методичні матеріали

1.Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.
2.Практикум з математичного аналізу: для студ. ф-ту прикладної мат. та інф-ки. Ч.3 / [Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А.]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 92 с.
3.Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!