Бордуляк Марта Тимофіївна

Посада: доцент кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41 57

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комплексний аналіз : аналітичні функції обмеженого індексу, нормальні сім’ї аналітичних та мероморфних функцій.

Публікації

1. Бордуляк М.Т. Обмеженість L-індексу цілої функції багатьох комплексних змінних// Львів. ун-т. – Львів, 1992. – 37 с. – Деп. в УкрІНТЕІ 17.12.92, № 2006. – Ук-92.
2. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Обмеженість L-індексу цілої функції багатьох змінних // Доповіді АН України. Сер. А. – 1993. – № 9. – С.10-13.
3. Бордуляк М.Т. Про цілі в функції обмеженого L-індексу // Львів. ун-т. – Львів, 1994. – 22 с. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 25.08.94, № 1790. – Ук-94.
4. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Про цілі функції обмеженого l індексу і ре¬гулярного зростання// Тези доповідей Міжнар. мат. конф., присв. пам’яті Ганса Гана. Чернівці, 10-15 жовтня 1994. – Чернівці: Рута. – 1994. – С.156.
5. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Про існування цілих функцій обмеженого l індексу і регулярного зростання// Матеріали міжнар. мат. конф., присв. пам’яті Ганса Гана. Чернівці, 10-15 жовтня 1994. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 310-321.
6. Бордуляк М.Т. Простір цілих в функцій обмеженого L-індексу// Мат. Студії. Праці Львівського матем. т-ва. – 1995. – Вип.. 4. – С. 53-58.
7. Бордуляк М.Т., Шеремета М.Н. О существовании целых функций ограниченного l-индекса и l-регулярного роста// Укр. мат. ж-л. – 1996. – Т.48, № 9. – С. 1166-1182.
8. Бордуляк М.Т. Про гіпотезу Шаха-Шеремети щодо функції Міттаг-Леффлера// Сучасні пробл. матем.: Матеріали міжнар. наук. конф. Ч.1. – Київ: ІМ НАН України. – 1998. – С.76-78.
9. Бордуляк М.Т. Обмеженість розподілу значень функції Міттаг-Леффле¬ра// Матем. Студії. – 1998. – Т.9, № 2. – С. 177-186.
10. Bordulyak M.T. A proof of Sheremeta conjecture concerning entire functions of bounded l-index// Matematychni Studii, 11(1999), № 2. P.108-110.
11. Bordulyak M.T. On a Sheremeta conjecture concerning entire functions of bounded l-index // Nonlinear Part. Diff. Equations. Book of abstr. Intern. Conf. Dedicated to J.P.Schauder. Lviv, August 23-29, 1999. – Lviv. – 1999. – P. 32.
12. Bordulyak M.T. On the growth of entire solutions of linear differential equations// Matematychni Studii, 13(2000), №2. P. 219-223.
13. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M. A problem in the theory of entire functions of bounded l-index// Matematychni Studii, 15(2001), №1. P. 105-108.
14. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Комплексний аналіз: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання мех.-мат. ф-ту. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 68 с.
15. М.Бордуляк, В.Кушнір. Про компактність сім’ї аналітичних функцій обме¬женого l-індексу// Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2001. – Вип. 59. – С.41 44.
16. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M. Problems in the theory of entire functions of bounded l-index// Intern. Conf. on Complex Analysis and Potential Theory: Abstracts. – Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, 2001. – P. 8-9.
17. Бордуляк М.Т., Кушнір В.О. Про компактність сім’ї аналітичних функцій обмеженого l-індексу // Нові підходи до розв’язування диф. р-нь. Тези доп. Міжнар. наук. конф. Дрогобич, 1-5 жовтня 2001. – Київ, 2001. – С. 27.
18. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Додатні функції: Текст лекцій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 61 с.
19. Bordulyak M.T. On l-index boundedness of Weierstrass σ-function// Intern. Conf. on Functional Analysis and its Appl. Dedicated to the 110-th anniv. of Stefan Banach. Book of Abstr. Lviv, May 28¬-31, 2002. – Lviv, 2002. P. 42.
20. Bordylyak M.T., Oliskevych M.O. Estimate of parameters of stable distribution// Spring School of econometrics. – Lviv, 2002. P.2-3.
21. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Обмеженість l-індексу цілих функцій Лагерра-Пойа // Укр. мат. журн. ¬¬– 2003. – Т.55, №1.– С.91-99.
22. Bordulyak M.T., Chyzhykov I.E., Sheremeta M.M. Preservation of l-index boundedness under zeros shifts// Matematychni Studii, 19 (2003), №1. Р. 21-30.
23. Bordulyak M.T. Bounds for l-index of entire solutions of linear differential equations//Intern. Conf. “Geometric topology: infinite-dimensional topology, absolute extensors, applications”. Book of Abstr. Lviv, May 26-30, 2004. – Lviv, 2004. P.13.
24. Bordulyak M. T., Sheremeta M. M., Trukhan Yu. S. On zeros of derivatives of entire functions // Тези допов. Міжнар. Конф. “Математичний аналіз і суміжні питання”. Львів, 17-20 листопада 2005. – С. 14.
25. M. T. Bordulyak, M. M. Sheremeta, Yu. S. Trukhan. On zeros of derivatives of an entire function // Matematychni Studii, 25 (2006), № 2. Р. 141-148.
26. Sheremeta M. M., Bordulyak M. T., Trukhan Yu. S. Zeros distribution of derivatives of entire function of bounded index //Intern. Conf. On Diff. Equations dedicated to 100th Anniversary of Ya. B. Lopatynsky (Lviv, September 12-17, 2006). Book of Abstr. – Lviv, 2006. P. 149-150.
27. М.Бордуляк. Про векторнозначні цілі розв”язки лінійних диференціальних рівнянь //Міжнар. мат. конф. ім. В.Я.Скоробагатька (Дрогобич, 24-28 вересня 2007). – Тези доп. – Дрогобич, 2007. – C.39.
28. М.Бордуляк. Збереження обмеженості l-індексу цілої функції при деяких перетвореннях її нулів //Тези допов. Міжнар конф. “Аналіз і топологія”. Львів, 26 травня – 7 червня, 2008. – С.63.
29. М.Бордуляк, М.Станько. Критерії нормальності сім”ї мероморфних функцій з умовами на похідні//Всеукраїнський науковий семінар „Сучасні проблеми теорії ймовірностей та матем. аналізу”(Ворохта, 25-28 березня 2010). – Тези допов. – Івано-Франківськ, 2010.- С.25
30. M.Bordulyak. On l-index boundedness of Weierstrass’ function// International Conference on Complex Analysis in Memory of A.A.Gol’dberg (1930-2008), Lviv, May 31- June 5, 2010, Abstracts – P.7.
31. M.Bordulyak, M.Sheremeta. Boundedness of l-index of analytic curves // International V.Ya. Skorobohatko Math. Conference (Sept. 19-23, 2011, Drohobych, Ukraine), Abstracts – Lviv, 2011.- P.23.
32. M.T.Bordulyak, M.M.Sheremeta. Boundedness of l-index of analytic curves, Mat.Stud. 36 (2011), №2, 152-161.
33. M.Bordulyak, M.Sheremeta. Analytic curves of bounded l-index satisfying a differential equation // International Conf., dedicated to the 120th ann.of Stefan Banach (Lviv, Ukraine, 17-21 Sept. 2012) Abstracts of reports. – P.124.
34. М.Бордуляк. Про -індекс функції Міттаг – Леффлера//Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” (Ворохта, 25 лютого – 3 березня 2013), тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013.- С.37-38.
35. M.Bordulyak. On l-index boundedness of Weierstrass -function// Bull. Soc. Sci. Lettres Łódź, Sér. Rech Déform. 63, no. 1 (2013), 49-56.
36. М.Бордуляк Про l-індекс функції Міттаг – Леффлера// Всеукраїнська науково-методична конференція „Сучасні науково-практичні проблеми математики у вищій школі”(Київ, 26-27 червня 2013), тези доповідей.- Київ НУХТ, 2013. – С. 78-79.
37. M. Bordulyak, R. Kopach. On l-index number of Mittag-Leffler function// International Conf. “Complex analysis and related topics” (Lviv, Sept.23-28, 2013) Abstracts. – P.12-13.
38. М. Т. Бордуляк, О. Б. Скасків, О. М. Сумик, І. Е. Чижиков. Теореми і задачі теорії ймовірностей: навч.посібник. – Львів: Видавець І.Е.Чижиков, 2013. – 175 с. – ( Серія „Математичний практикум”).
39. M. Bordulyak, M. Mahola. One criterion for normal families. (Intern. Conf. „Modern aspects of Complex Analysis”, May 29-30, 2015, Wuerzburg)
40. A.I. Bandura, M.T. Bordulyak, O.B. Skaskiv. Sufficient conditions of boundedness of L-index in joint variables, Mat. Stud., 45 (2016), No 1, 12–26.
41. M. Bordulyak. Sets of constant l-index // International Conf. “Complex analysis and related topics” (Lviv, May 30- June 4, 2016). Abstracts. – P.12.

 

Біографія

Освіта
1992-1995 – аспірантура Львівського національного (державного) університету імені Івана Франка, мех.-мат. ф-т
1987-1992 – Львівський національний (державний) університет імені Івана Франка, механіко-математичний ф-т (диплом з відзнакою)
1977-1987- СШ №1 м. Дрогобич Львівської обл. ( золота медаль)
Академічні досягнення
1995 – кандидатська дисертація «Обмеженість L-індексу цілої функцій багатьох комплексних змінних», наук. кер. – проф. Шеремета М.М., спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.
2001 – доцент кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей
Досвід роботи
З 1996 і до цього часу – асистент, доцент ( з 1999 на посаді, з 2001 – вчене звання) кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка
1995/1996 – викладач Інституту управління м. Дрогобича Львівської обл.
1993/1994 – вчитель математики СШ № 61 м. Львова ( за сумісництвом)
Володіння мовами
Українська, російська, німецька (А1), англійська ( Upper Intermediate)
Професійні зацікавлення
Комплексний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика. Автор понад 40 наукових та начально-методичних праць.

Нагороди

2011 – нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка).

Методичні матеріали

1. М. Т. Бордуляк, О. Б. Скасків, О. М. Сумик, І. Е. Чижиков. Теореми і задачі теорії ймовірностей: навч.посібник. – Львів: Видавець І.Е.Чижиков, 2013. – 175 с. – ( Серія „Математичний практикум”).
2. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Комплексний аналіз: Навчально-мето¬дичний посібник для студентів заочної форми навчання мех.-мат. ф-ту. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 68 с.
3. Шеремета М.М., Бордуляк М.Т. Додатні функції: Текст лекцій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 61 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!