Кафедра математичного моделювання

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра математичного моделювання (КММ) cтворена в 1981р. спільним наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та Президії АН УРСР у Львів.ун-ті при Інституті прикладних проблем механіки і математики. Першим завiдуючим кафедрою був академiк АН України, професор Ярослав Степанович Пiдстригач. Кафедра була укомплектована за рахунок викладачiв унiверситету та наукових працiвникiв iнституту. Необхiднiсть створення такої кафедри була зумовлена потребою пiдготовки спецiалiстiв-математикiв, якi досконало володiли б як методами сумiжних галузей природничих наук, так i сучасними математичними методами, вмiли використовувати їх для розв’язання сучасних наукових та науково-технiчних проблем. У цьому зв’язку кафедра створювалася як базова по спецiалiзацiї “математичне моделювання фiзико-механiчних процесiв” в рамках науково виробничого вiддiлення механiко-математичного факультету за спецiальнiстю “математика”.  З 1996 року на кафедрі була відкрита нова спеціалізація: фінансова та актуарна математика.

КММ є випускною за двома спеціальностями: математичне моделювання фізико-механічних процесів і фінансова та актуарна математика.

КММ забезпечує читання курсів: математичного аналізу; методів обчислень; інформаційних технологій і систем; методів оптимізації; фінансової та актуарної математики; навчальної практики. Тематика спецкурсів та курсів за вибором постійно оновлюється.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз (керівник проф. Заболоцький М. В.) та 01.01.03 – рівняння математичної фізики (керівник доц. Сидоренко Ю. М.)

Випускниками кафедри за час її існування захищено 49 канд. дисертацій у Львів.ун-ті, ІППММ НАНУ та інш. провідних наукових установах.

Випускники кафедри з успіхом продовжують навчання і працюють в країнах Європи та Америки: Англія, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Польща, США.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з такими зарубіжними науковими установами: Політехнічний інститут, кафедра механіки конструкцій, Жешув, Польща; Політехнічний інститут, кафедра фізики, Ополє, Польща; Вища школа педагогічна, кафедра математики, Бидгощ, Польща; Університет м. Зелена Гура, Польща; МВТУ ім. Баумана, каф. фізики, Москва, Росія; Політехнічний інститут, кафедра теоретичної механіки та математичного моделювання систем і процесів, Пермь, Росія; Університет м.Кассель, Німеччина; Університет м. Падерборн, Німеччина; Інститут Динаміки та саморганізації імені Макса Планка (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation) та Геттінгенський університет, Геттінген, Німеччина.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 • Нагірний Т. С.  Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл. Основи наномеханіки ІІ: монографія / Т. С. Нагірний, К. А. Червінка. – Львів: Растр-7, 2014. – 167 с.
 • Нагірний Т. С. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки І: монографія  / Т. С. Нагірний, К. А. Червінка. – Львів : Сполом, 2012. – 264 с.
 • Фізико-математичне моделювання складних систем / [Бурак Я.Й, Чапля Є.Я., Нагірний Т.С., Чекурін В.Ф., Кондрат В.Ф., Чернуха О.Ю., Мороз Г.І., Червінка К.А.]. – Львів: СПОЛОМ, 2004. – 264 с.

 

Підручники:

 • Комплексний аналіз / [Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заболоцький М.В., Скасків О.Б.].–Львів: Афіша, 2008. – 203 с.
 • Заболоцький М.В. Математичний аналіз  / Заболоцький М.В., Сторож О.Г. Тарасюк С.І. –  Київ: Знання, 2008. – 421 с.
 • Підкуйко С. І. Математичний аналіз. Т.1 / С. І. Підкуйко. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2004. –544 с.

 

Посібники:

 • Заболоцький М.В. Основи фінансової математики: навч. посібник / М.В. Заболоцький , І.А. Прокопишин.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 144 с.
 • Заболоцький М. В. Статистика портфелів / М. В. Заболоцький, Т. М. Заболоцький // ЛНУ ім. І. Франка. – Львів. – 2015. – 110 с.
 • Підкуйко С. І. Застосування інтеграла Рімана / С. І. Підкуйко, М. С. Підкуйко. – Львів: Інтеграл, 2013. – 151 с.
 • Підкуйко С. І. Функціональні послідовності та ряди / С. І. Підкуйко, М. В. Баб’як. – Львів: Інтеграл, 2013. – 183 с.
 • Підкуйко С. І. Інтеграли, залежні від параметра / С. І. Підкуйко. – Львів : Інтеграл, 2013. – 152 с.
 • Підкуйко С. І. Ряди Фур’є / С. І. Підкуйко. – Львів : Інтеграл, 2013. – 160 с.
 • Заболоцький М. В. Диференціальні форми в евклідових просторах / М. В. Заболоцький, А. Я. Вус. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 90 с. (Гриф МОН України).
 • Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник / [Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.
 • Практикум з математичного аналізу: для студ. ф-ту прикладної мат. та інф-ки. Ч.3 / [Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 92 с.
 • Дияк І. І. Лабораторний практикум з методів обчислень / І. І. Дияк, І. А. Прокопишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 • Чекурін В.Ф. Інформаційні технології і системи: Лабораторний практикум / В.Ф.Чекурін, К.А. Червінка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.
 • Кінаш О.М. Програма виробничої практики для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – магістр (8.080102) / О.М. Кінаш, І.А. Прокопишин, З.З. Фалинська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 8 с.
 • Кінаш О.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних і магістерських робіт для студентів5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика” / О.М. Кінаш, І.А. Прокопишин . – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 12 с.
 • Заболоцький М.В. Мероморфні функції / М.В. Заболоцький, М.М. Шеремета. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 52 с.
 • Підкуйко С.І. Актуарна математика / С. І. Підкуйко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.

Дослідження

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр досліджень, зокрема: математичний аналіз, механіку деформівного твердого тіла, математичну фізику, фінансову математику.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • субгармонійні функції та теорія потенціалу; теорія розподілу значень цілих та мероморфних функцій; статистика портфелів (Заболоцький М. В.);
 • дослідження інтегровності та неінтегровності гамільтонових динамічних та більярдних систем (Підкуйко С. І., Вус А. Я.);
 • дослідження премій в дискретних актуарних моделях страхування (Підкуйко С. І.);
 • прогнозування фінансово–економічних процесів (Вус А. Я.);
 • нелінійні еволюційні системи математичної та теоретичної фізики; теорія солітонів і цілком інтегровні нескінченновимірні динамічні системи; теорія фінансових портфелів (Сидоренко Ю. М.);
 • розробка математичних моделей, чисельних методів та програмного забезпечення для дослідження контактної взаємодії пружно-пластинчатих тіл та оптимізація технологічних процесів пластичного формування; аналіз міцності наземних ділянок трубопроводів; оцінка економічної ефективності та ризику для систем захисту інформації; моделювання та аналіз ринкових ризиків (Прокопишин І. А.);
 • термодинамічні основи та математичні методи дослідження і оптимізації процесу тепломасопереносу в інерційних багатокомпонентних системах з урахуванням структурних перетворень; теорія ризиків фондових портфелів та умови еквівалентності різних мір ризику у задачах оптимального вибору інвестора; окремі задачі теорії аналізу операцій (Червінка К. А.)

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

29.11.2017 | 00:08

Шановні працівники і студенти механіко-математичного факультету!

Для напрацювання змін до Положення про наш факультет рішенням Конференції трудового колективу схвалено утворити комісію, до складу якої кожна кафедра делегує по одному науково-педагогічному працівнику і студентське самоврядування - одного студента.

Запрошуємо всіх до обговорення проекту Положення про факультет, участі в роботі комісії та просимо надсилати свої зауваження, побажання за адресою: yishchuk@lnu.edu.ua або dmmf@lnu.edu.ua

Читати »