Вища математика (для студентів спеціальності 126 Інформаційні системи і технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит
27.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Зеліско  Г. В.ФЕС-11, ФЕС-12
248доцент Зеліско  Г. В.ФЕС-11, ФЕС-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФЕС-11доцент Зеліско  Г. В.
ФЕС-12доцент Зеліско  Г. В.
248ФЕС-11доцент Зеліско  Г. В.
ФЕС-12доцент Зеліско  Г. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, послідовності, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, диференціальні рівняння, числові та функціональні ряди.

Метою викладання навчальної дисципліни “Вища математика” є забезпечити належну базову математичну підготовку студентів та сформувати у них вміння застосовувати  її для аналізу різноманітних явищ.

Основне завдання вивчення дисципліни “Вища математика” полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач; прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з вищої математики та її прикладних питань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні поняття алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функцій однієї та багатьх змінних, диференціальних рівнянь, теорії числових та функціональних рядів.

вміти: розв’язувати теоретичні та практичні задачі.

Програма даного курсу тісно пов’язана з такими дисциплінами, як дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика.

Рекомендована література

1.Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Навч. посібник.  Львів. Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка. 2006. 388 с. 
2.Б.М. Тріщ. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 403 с. 
3.Вища математика: Підручник: У 2 кн. Кн. 1. Основні розділи. За ред. Г.Л. Кулініча.  К. 
Либідь, 2003. 400 с. 
4.Вища математика: Підручник: У 2 кн. Кн. 2. Спеціальні розділи. За ред. Г.Л. Кулініча.  
К. Либідь, 2003. 368 с. 
5.Вища математика: основні означення, приклади і задачі: Навч. посібник: У 2 кн. За ред. 
Г.Л. Кулініча. . – К. Либідь, 1994. 
6.Соколенко О.І. Вища математика. Підручник.  Київ. Видавничий центр „Академія”. 
2003р. 
7.В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії.  Львів: 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с. 
8.В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско. Лінійноа алгебра і аналітична геометрія. Практикум.  Львів: 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 374 с. 
9.Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з 
вищої математики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. 255 с. 
10.Гудименко Ф.С. Вища математика. -Київ. Видавництво київського університету 1964. 
11.Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник: У 3 кн. – К., 1994. 
12.Збірник задач з вищої математики за ред. Ф.С. Гудименка. – К., 1967.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму