Мораль та етика вченого (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ArrayМТХ-51

Опис курсу

Курс «Мораль та етика вченого» покликаний ознайомити студентів із  принципами морального кодексу сучасного наукового працівника та етики його діяльності у різноманітних   сферах. Прищепити переконання важливості та життєвої необхідності строгого їх дотримання,    важливості активної протидії науковим провокаціям та проявам квазінаукових теорій.

Студент повинен знати історичні аспекти розвитку механіки; принципи та методи  збирання, систематизації, узагальнення та використання інформації й здійснення наукових  досліджень за профілем спеціальності; практичні питання редагування та підготування матеріалів  до публікації; основи наукової організації праці.

Студент повинен усвідомлено керуватися у своїй професійній діяльності вченого,  наукового працівника, дослідника нормами моралі та етики здійснення наукового дослідження,  організації усних виступів, оформлення наукових публікацій та наукових ділових документів. Розуміти важливість морально-етичного самоконтролю та особистої боротьби із плагіатом, проявами недобросовісності.

Студент повинен навчитися помічати поряд із високою наукою наукові спекуляції та квазінауковість окремих тверджень і навіть теорії. Під час аналізу прикладів прояву квазінаукових   теорій виробити для себе стійке розуміння принципової різниці між науковими і квазінауковими  результатами, на основі засвоєння принципів моралі та етики наукових досліджень набути імунітету від можливого захоплення квазінауковими теоріями. Стати пропагандистом методологічно справді наукового пізнання світу. Необхідне знання практично повного обсягу програми бакалавра механіки.

Рекомендована література

  1. Баренблатт Г.И., Монин A.C. О возможном механизме явления дискоидных образований в атмосфере // Докл. АН СССР, 1979. 246, № 4, С. 834837.
  2. Кругляков Э. П. Что же с нами происходит? — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. — 167 с.
  3. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги. — М.: Наука, 2001. — 321 с.
  4. Кругляков Э. П. «Учёные» с большой дороги-2. — М.: Наука, 2005. — 336 с.
  5. Кругляков Э.П. «Ученые» с большой дороги-3 / Э.П. Кругляков ; Комис. по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – М. : Наука, 2009. –357 с.
  6. Ольховський В. Про академічну свободу і моральний вибір // Вісн. НАН України, 1997. №  С. 1923.
  7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001, 224 с.
  8. Фейнман P. Характер физических законов. М.: Наука, Изд. второе, исправленное, 1987. 164 с.
  9. Шапиро В.Г. Мораль и бомба. О моральной ответственности ученых и политиков в ядерную эпоху. М.: Едиториал УРСС, ЛКИ. 2007. 192 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму