Математика фондового ринку (для бакалаврів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
656доцент Прокопишин  І. А.МТМ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614МТМ-32доцент Прокопишин  І. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
628МТМ-32доцент Прокопишин  І. А.

Опис курсу

Мета – подати студентам знання, необхідні для аналізу основних операцій на ринках боргових, пайових та похідних цінних паперів.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • облігації та їх види, крива дохідності, процентний ризик, теорія імунізації;
 • пайові цінні папери, диверсифікація ризику, моделі портфеля Марковіца та Шарпа;
 • основні поняття ринку деривативів, форварди, ф’ючерси та опціони;

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • розраховувати повну ціну, ефективну та номінальну дохідність до погашення та інші показники облігації за допомогою електронних таблиць;
 • проводити порівняльний аналіз ефективності та ризику для портфелів активів;
 • проводити аналіз ф’ючерсних та опціонних контрактів, найпростіших опціонних стратегій.

Курс містить три блоки змістовних модулів.

У першому блоці “Ринок боргових цінних паперів”, вивчаються математичні моделі ринку облігацій.  Розглядається поняття внутрішньої дохідності облігації та її властивості, крива дохідності, процентний ризик. Також вивчаються поняття дюрації та опуклості для облігації і портфеля облігацій, формування імунізованого портфеля облігацій.

У другому блоці “Ринок пайових цінних паперів” вивчаються акції та їх види, цінові ризики, портфель активів, ефективна межа портфеля. Також розглянуто портфель з без ризикових та ризикових активів, рівняння Шарпа-Лінтнера, модель оцінки капітальних активів.

У третьому блоці “Ринок деривативів” розглядаються такі теми: форварди та ф’ючерси, опціони та їх види, основи ціноутворення опціонів, біноміальна модель, формула Блека-Шоулса, найпростіші опціонні стратегії.

На практичних та лабораторних заняттях студенти виробляють уміння та навички розрахунку за допомогою електронних таблиць основних показників облігацій, аналізу ефективності портфеля активів, аналізу ф’ючерсних та опціонних контрактів .

Рекомендована література

 1. Заболоцький М. В., І. А. Прокопишин. Основи фінансової математики: навч. посібник.
    – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 144 c.
 2. Бугрій М.I. Основи фінансово-кредитного аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 375с.
 3. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – Москва, 1998. – 352 с.
 4. Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. –
  М.: Науч.-техн. о-во им. С. И. Вавилова, 2005. – 524 с.
 5. Мельников А. В., Попова Н. В., Скорнякова В. С. Математические методы финансового анализа. – М.: Анкил, 2006. – 439 с.
 6. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2008.  – 1024 с.
 7. Benninga S. Financial modeling. – MIT Press, 2000. – 622 p.
 8. Elton E. et al. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – Wiley, 2014, 9th Ed.
  – 752 p.