Інформаційні технології та системи(для бакалаврів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичного моделювання

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
628доцент Червінка  К. А.МТМ-32, МТС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
628МТМ-32доцент Червінка  К. А., доцент Підкуйко  С. І.
МТС-31доцент Червінка  К. А., доцент Підкуйко  С. І.

Опис курсу

Курс інформаційних систем вивчається в шостому семестрі. Він складається з 28-годинного лекційного курсу, 28-х годин лабораторних робіт та навчальної комп’ютерної практики. Метою курсу є вивчення теоретичних основ інформатики, будови, принципів функціонування, технічних характеристик обчислювальних машин, системного програмного забезпеченням для них, оволодіння сучасними інформаційними технологіями електронного документообігу та підготовки математичних документів, професійними програмними засобами для математиків, а також здобуття стійких практичних навичок застосування цих знань у навчанні та фаховій діяльності.

Рекомендована література

 1. Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.
 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 320 с
 3. Методичні вказівки з основ роботи в пакеті Maple: Для студ. природн. ф-тів університету / Б.В. Ковальчук, укл.: В.В. Бабенко, Я.М. Холявка. – Львів: ЛДУ, 1997. – 43 с.
 4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики: Навчально-методичний посібник. – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.
 5. Дудзяний І.М., Притула М.М. Використання пакета Maple Power Edition. Ч. 1: Тексти лекцій. – Львів: ЛДУ, 1999. – 40 с.
 6. Бернакевич І.Є., Вагін П.П. Операційні системи для персональних комп’ютерів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 87 с.
 7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. – Львів: Деол, 2001. – 224 с.
 8. Коссак О., Юрчак І. Сім кроків до MSWord. – Львів: СП “БаК”, 1997. – 84 с.
 9. Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel: основи роботи. – Львів: СП “БаК”, 1999. – 104с.
 10. Вальдрат О.Л., Чаповська Р.Б. Робота з Microsoft Excel 2000. – Київ: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. – 186 с.
 11. Копистянський А., Максимюк О., Павликевич А., Терлецький Я., Шилків Д. Знайомство з Internet. – Львів: СП “БаК”, 1997. – 124с.
 12. Гарасим Я.С., Романенко А.В., Хапко Р.С. LATEX: Створення математичних документів: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 140 с.
 13. Боднар Д. І., Дмитришин М. І., Дмитришин Р. І., Телейко А. Б., Хома Н. Г. Текстовий редактор Microsoft Word: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2000. – 47 с.
 14. L. Lamport: Latex, A Document Preparation System, User’s Guide and Reference Manual, Addison-Wesley Publishing Company (1985), ISBN~0-201-15790-X.

Матеріали

Варіанти контрольних робіт

Контрольна робота №1

 

Варіант І питання
1 Структура інформаційно-обчислювальної системи, коротка характеристика та призначення її складових.
2 Використання різних систем числення в цифрових ЕОМ.
3 Елементи алгебри логіки. Булеві функції.
4 Міра невизначеності та інформації. Одиниці вимірювання кількості інформації.
5 Кодування текстової інформації. Таблиці символів. Поняття про економічність коду.
6 Простір повідомлень. Поняття про завадостійкі коди.
7 Цифрове подання графічної інформації. Растрова та векторна графіка. Формати графічних файлів.
8 Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації. Задача розпізнавання образів.
9 Збереження інформації в комп’ютері. Робота з файлами. Стиснення інформації.
10 Поняття про передавання інформації каналами зв’язку. Пропускна здатність каналу.
Варіант ІІ питання
1 Поняття про аналогові та цифрові ЕОМ. Основні дати в історії автоматизації обчислень.
2 Покоління цифрових ЕОМ. Класифікація комп’ютерів за їх продуктивністю.
3 Функціональна схема цифрової ЕОМ та принцип її роботи.
4 Складові частини персонального комп’ютера (ПК), їх технічні характеристики. Продуктивність комп’ютера.
5 Центральний процесор ПК, його призначення та технічні характеристики. Набір інструкцій процесора.
6 Структура мікропроцесорів Intel x86 різних поколінь. Мікропроцесори AMD.
7 Оперативний запам’ятовуючий пристрій. Типи пам’яті та її технічні характеристики.
8 Обмін даними між пристроями ПК, системна та локальні шини. Архітектура та технічні характеристики шин сучасних ПК.
9 Відкрита архітектура ПК, її переваги. IBM-сумісні ПК та комп’ютери Macintosh.
10 Конструктивні особливості системного блоку IBM-сумісних комп’ютерів. Покоління ПК.
Варіант ІІІ питання
1 Зовнішні накопичувачі, їх типи, принципи функціонування та технічні характеристики.
2 Типи дисплеїв ПК, принципи їх функціонування та технічні характеристики.
3 Пристрої друку ПК, їх класифікація, принципи функціонування та технічні характеристики.
4 Порти введення/виведення ПК, їх технічні характеристики та застосування.
5 Поняття про відкриту інформаційну систему, моделі відкритої системи (OSI) за стандартами ISO 7498 та TCP/IP.
6 Методи комутації в комп’ютерних мережах. Середовища передавання даних.
7 Способи доступу до фізичного середовища.
8 Архітектура локальних мереж Ethernet.
9 Адаптери мережі Ethernet. Кабелі, роз’єднувачі, комутатори й концентратори локальних мереж.
10 Історія та принципи організації глобальних комп’ютерних мереж. Служби Інтернет.

 

Контрольна робота №2

Варіант І питання
1 Управління виконанням програм в цифрових ЕОМ. Функції операційної системи (ОС) ЕОМ. Типи ОС та їх класифікація.
2 Операційні системи персональних комп’ютерів — коротка порівняльна характеристика.
3 Загальна характеристика MS DOS.
4 Серії операційних систем Windows, їх загальна характеристика та області застосування.
5 Інтерфейс прикладних програм (API) та інтерфейс графічних пристроїв (GUI) операційних систем Windows.
6 Основні елементи інтерфейсу користувача ОС Windows.
7 Динамічний обмін даними в середовищах Windows, система OLE.
8 Організація багатозадачності в операційних системах Windows
9 Взаємодія прикладних програм із периферійними пристроями в ОС DOS і Windows. Принципи розробки прикладних програм для DOS- і Windows-платформ.
10 Загальна характеристика ОС Windows 9x.
Варіант ІІ питання
1 Основні складові частини DOS, їх місцезнаходження та функції на стадіях завантаження і виконання.
2 Переривання DOS.
3 Управління пам’яттю в MS DOS, драйвери himem.sys та EMM386.exe.
4 Конфігурування DOS, файли config.sys та autoexec.bat.
5 Файлова структура FAT. Команди для роботи з файлами.
6 Робота з жорстким диском, утиліта fdisk та її застосування.
7 Кешування жорсткого диску, драйвер Smartdrv.
8 Структура ОС Windows 3x, місцезнаходження та функції основних модулів.
9 Режими роботи процесора під управлінням ОС Windows 3x.
10 Конфігурування ОС Windows 3x, ini-файли.
Варіант ІІІ питання
1 Ключові файли ОС Windows-9x, їх місцезнаходження та призначення.
2 Структура ОС Windows-9x, функції її компонент.
3 Реєстр та ini–файли, структура системного реєстру та робота з ним.
4 Диспетчер конфігурації, його функції на стадії завантаження і функціонування ОС.
5 Диспетчер віртуальної машини. Багатозадачність та багатопотоковість у Windows 9x.
6 Організація пам’яті у Windows 9x, ядро операційної системи, функції ядра ОС.
7 Файлові системи ОС Windows 9x.
8 Взаємодія з зовнішніми пристроями, структура драйверів пристроїв. Технологія Plug and Play.
9 Налаштування операційної системи, службові програми Windows 9x.
10 Мережеві компоненти ОС Windows 9x, однорангова мережа MS Windows.
Варіант IV питання
1 Архітектура ОС, місцезнаходження та функції її компонент.
2 Системний реєстр, призначення, структура системного реєстру та робота з ним.
3 Підтримка 16-розрядних прикладних програм у середовищі Windows NTx. Режим командної стрічки.
4 Файлові системи ОС Windows NTx.
5 Засоби адміністрування ОС Windows NTx.
6 Структура локальної системи безпеки ОС Windows NTx.
7 Робота з бюджетами користувачів у ОС Windows NTx.
8 Реалізація локальної політики безпеки в ОС Windows NTx.
9 Система аудиту ОС Windows NTx та робота з нею.
10 Принципи організації локальної системи захисту інформації у привілейованому режимі ОС Windows NTx.

 

Контрольна робота №3

Варіант І питання
1 Поняття про інтегровані програмні системи та пакети програм для роботи з документами.
2 Пакет MS Office, призначення та коротка характеристика його складових.
3 Робота з довідковими системами програм MS Office.
4 Структура інтерфейсів користувача програм та їх налаштування, команди діалогового вікна Tools/Options…
5 Робота з блоками, пошук та заміна в програмних середовищах MS Office.
6 Динамічний обмін даними між прикладним програмами в ОС Windows, пов’язування та впровадження об’єктів.
7 Засоби автоматизації автотекст та автозаміна, перевірка правопису та орфографії.
8 Математичні формули та графіки в програмах MS Office, програми MS Equation та MS Graph.
9 Робота з макросами в середовищах MS Office.
10 Векторна графіка в середовищах MS Office.
Варіант ІІ питання
1 Призначення та склад системи MS Word. Специфічні елементи інтерфейсу користувача та режими роботи програми. Робочі файли програми, імпорт та експорт файлів.
2 Форматування документа Word, шрифти та абзаци. Стилі символів і абзаців, їх застосування.
3 Шаблони документів програми MS Word, шаблон Normal.dot, шаблони користувача. Робота з шаблонами.
4 Робота з таблицями в середовищі MS Word, форматування таблиць. Формули та обчислення в таблицях.
5 Робота зі списками в середовищі MS Word.
6 Текстові бокси і фрейми в програмі MS Word.
7 Формування структури документа в режимі Outline. Робота з довгими документами. Master-документ і вкладені документи.
8 Використання полів у середовищ MS Word, нумерація, створення перехресних посилань, індексів, змісту.
9 Інтегрування інших програм у інтерфейс MS Word.
10 Математичні формули в Word. Математичний редактор Mathtype, макроси для роботи з формулами в документі Word.
Варіант ІІІ питання
1 Призначення та загальна характеристика системи Power Point.
2 Інтерфейс користувача та режими роботи системи Power Point.
3 Складові елементи слайда та їх налаштування в середовищі Power Point.
4 Методи створення презентацій у середовищі Power Point.
5 Порядок створення презентації “із нуля”.
6 Шаблони слайдів у Power Point. Форматування слайдів.
7 Шаблони презентацій Power Point та їх застосування.
8 Використання ефектів анімації в слайдах Power Point.
9 Підготовка до подачі презентації.
10 Способи демонстрації презентацій та їх застосування.

 

Контрольна робота №4

Варіант І питання
1 Призначення, склад та технічні характеристики системи MS Excel.
2 Робочі файли системи MS Excel. Імпорт та експорт даних.
3 Специфічні елементи інтерфейсу користувача, режими роботи програми.
4 Типи й формати даних і таблиць, стилі. Стратегії введення і редагування даних, технології IntelliSence.
5 Структурування таблиць в середовищі MS Excel, символи структури.
6 Сортування та фільтрація даних, вбудована екранна форма MS Excel для роботи зі списками.
7 Засоби автообчислення в середовищі MS Excel.
8 Підведення проміжних підсумків у таблицях MS Excel.
9 Адресація в таблицях Excel, тривимірні посилання.
10 Пов’язування даних в MS Excel та зведені таблиці.
Варіант ІІ питання
1 Введення формул, оператори та функції Excel.
2 Групи стандартних функцій у MS Excel, математичні та статистичні функцій.
3 Засоби відлагоджування формул у MS Excel. Контроль даних та перевірка формул у MS Excel.
4 Масиви, їх використання. Формули масивів. Матричні обчислення в середовищі MS Excel.
5 Засоби підбір параметра та сценарії.
6 Розв’язування задач оптимізації в середовищі MS Excel, засіб Solver…
7 Реалізація ітераційних процесів в середовищі, розв’язування нелінійних рівнянь і систем.
8 Розширення можливостей системи з допомогою файлів додатків. Пакет аналізу, його призначення і використання.
9 Двовимірна графіка в середовищі MS Excel.
10 Тривимірна графіка в середовищі MS Excel.
Варіант ІІІ питання
1 Класифікація систем комп’ютерної математики, їх порівняльна характеристика та області застосування.
2 Поняття про дво- та тривимірну математичну комп’ютерну графіку й анімацію, програмні системи для їх реалізації.
3 Загальна характеристика, склад та призначення системи Maple V.
4 Типи даних програми Maple V. Обчислювальне ядро, бібліотеки та пакети.
5 Функції для маніпулювання символьними виразами в Maple V.
6 Лінійна алгебра в Maple V, пакети linalg та LinearAlgebra.
7 Математичний аналіз в Maple V, пакет Student.
8 Робота з таблицями в Maple V, засіб Spreadsheet.
9 Програмування в Maple V.
10 Підготовка математичних документів у середовищі Maple.

Перелік питань із курсу «Інформаційні системи», що виносяться на залік

 

 1. Поняття інформації. Міри інформації, одиниці вимірювання кількості інформації.
 2. Поняття про кодування інформації числами. Кодування текстової інформації, таблиці символів.
 3. Представлення графічної інформації. Поняття про растрову та векторну графіку.
 4. Структура автоматизованої інформаційно-обчислювальної системи.
 5. Історія автоматизації обчислень. Покоління ЕОМ.
 6. Складові частини персонального комп’ютера, їх функціональне призначення та технічні характеристики.
 7. Поняття про відкриту архітектуру персональних комп’ютерів. Шини комп’ютера ІВМ РС.
 8. Продуктивність комп’ютера. Покоління комп’ютерів ІВМ РС.
 9. Пристрої введення/виведення ІВМ РС, типи пристроїв, їх призначення та технічні характеристики.
 10. Графічні периферійні пристрої, їх типи, принципи функціонування, технічні характеристики та області застосування.
 11. Класифікації комп’ютерних мереж.
 12. Методи комутації в комп’ютерних мережах.
 13. Середовища передавання даних. Способи доступу до фізичного середовища.
 14. Архітектура локальних мереж Ethernet.
 15. Адаптери мережі Ethernet. Типи кабелів і роз’єднувачів локальних мереж. Комутатори й концентратори.
 16. Призначення та основні функції операційної системи. Операційні системи сучасних персональних комп’ютерів (перелік та коротка характеристика).
 17. Склад і особливості операційної системи MS DOS та функції її компонентів.
 18. Файлова структура MS DOS. Типи файлів і команди MS DOS для управління файлами.
 19. Класифікація операційних систем Windows, їх коротка характеристика та сфери застосування.
 20. Архітектура ОС Windows 9x. Системний реєстр ОС Windows 9x та робота з ним.
 21. Диспетчер віртуальної машини ОС Windows. Багатозадачність та багатопотоковість.
 22. Організація пам’яті в Windows 9x.
 23. Диспетчер файлової системи Windows 9x. Ядро ОС Windows, структура та функції.
 24. Елементи інтерфейсу користувача ОС Windows.
 25. Системи комп’ютерної графіки, види графіки, графічні файли. Опис програми Paint.
 26. Призначення та особливості ОС Windows серії NT. Засоби адміністрування.
 27. Інтерфейс користувача програми MS Word, його налаш¬тування. Режими роботи програми  та їх використання.
 28. Основні елементи електронного документа MS Word.
 29. Формати шрифтів і абзаців у текстовому процесорі MS Word.
 30. Робота із текстовими блоками і об’єктами в MS Word, використання системного буфера.
 31. Стилі абзаців та шаблони документів у MS Word. Шаблон normal.dot.
 32. Робота з таблицями в MS Word, обчислення в таблицях.
 33. Графічні засоби MS Word.
 34. Засоби автоматизації створення документа в MS Word.
 35. Робота з документами в режимі структури.
 36. Створення документів, що містять математичні формули. Редактор Equation.
 37. Видавнича система TeX/Latex.
 38. Система підготовки презентацій Power Point.
 39. Технології обробки даних із допомогою електронних таблиць.
 40. Призначення, склад та специфікація системи MS Excel. Робочі файли системи.
 41. Інтерфейс користувача системи MS Excel та його налаштування.
 42. Адресація в книгах MS Excel. Створення зведених таблиць.
 43. Уведення даних у таблиці MS Excel, способи автозапов¬нен¬ня, імпорт даних.
 44. Типи даних MS Excel, форматування даних та стилі.
 45. Використання формул у MS Excel, групи стандартних функ¬цій, засоби відлагоджування формул.
 46. Масиви MS Excel, їх використання. Формули масивів.
 47. Циклічні посилання й ітераційні процеси в MS Excel.
 48. Сортування і фільтрація даних у таблицях.
 49. Структурування таблиць, використання символів структури.
 50. Підведення проміжних підсумків у таблицях MS Excel.
 51. Графічна обробка даних у MS Excel.
 52. Контроль даних та перевірка формул у MS Excel.
 53. Створення екранних та друкованих форм у MS Excel.
 54. Загальна характеристика, призначення та склад системи Maple.
 55. Опис інтерфейсу користувача системи Maple.
 56. Типи даних системи Maple.
 57. Об’єкти робочого аркуша Maple, контекстні лінійки інструментів.
 58. Бібліотеки та пакети системи Maple.
 59. Таблиці в Maple та їх використання.
 60. Математичні вирази в системі Maple та основні команди маніпулювання ними. Приклади застосувань.
 61. Функції та оператори диференціального числення в системі Maple. Активний та інертний оператори диференціювання. Приклади застосувань.
 62. Функції та оператори інтегрального числення в системі Maple. Активний та інертний оператори. Приклади застосувань.
 63. Лінійна алгебра в системі Maple, пакети linalg та LinearAlgebra.
 64. Математична графіка в Maple, функції для роботи з дво- та тривимірною графікою.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму